Automatické dokumenty

Službu Automatické dokumenty mohou využívat pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

Obecně závazné vyhlášky

16 vzorů dokumentu

Více

Smlouvy

11 vzorů dokumentu

Více

Pracovněprávní dokumenty

Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce/pracovní činnosti, hmotná odpovědnost, výzva pro uchazeče

7 vzorů dokumentu

Více

Volby

Protokol o předání obce, čestné prohlášení k odchodnému

3 vzory dokumentu

Více

Ostatní

Pozemní komunikace, svobodný přístup k informacím, záměr převodu nemovité věci, rozhodnutí, ...

11 vzorů dokumentu

Více
Vzor
Najemní smlouva - byt

smlouva o nájmu bytu uzavíraná v souladu s ust. § 2235 a násl. občanského zákoníku

Více
Vzor
Návrh na zvýšení nájemného - nájem bytu

návrh na zvýšení nájemného za nájem bytu dle § 2249 občanského zákoníku

Více
Vzor
OZV o místním poplatku ze vstupného

vzor obecně závazné vyhlášky včetně návrhu usnesení zastupitelstva

Více
Vzor
Darovací smlouva (Ukrajina)

Dvojjazyčná smlouva o poskytnutí daru obcí s cílem omezit nepříznivé dopady na osoby postižené válečným konfliktem

Více
Vzor
Prohlášení kandidáta - volby do zastupitelstev

zákonem požadovaná příloha kandidátní listiny

Více
Vzor
Smlouva o pachtu pozemku pro zahrádkářskou činnost

Pachtovní smlouva uzavíraná mezi obcí nebo jiným propachtovatelem a zahrádkářským spolkem nebo jiným pachtýřem v souladu se zákonem č. 221/2021 Sb., o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon).

Více
Vzor
Čestné prohlášení k výplatě odchodného

Čestné prohlášení člena zastupitelstva k výplatě odchodného dle § 78 odst. 3 zákona o obcích

Více
Vzor
Předání obce

vzor předávacího protokolu mezi dosavadním a novým starostou

Více