Vozidla

Povinné ručení Povinné smluvní pojištění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Havarijní pojištění Pojištění vozidla pro případ havárie, odcizení, vandalismu nebo živelní události.

Doplňková pojištění Pojištění asistence, skel, zavazadel, úrazu, zapůjčení náhradního vozidla apod.

Školská, kulturní a sportovní zařízení

Živelní pojištění Základní pojištění pro případ škod na majetku, vzniklých působením živlů, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu Pojištění majetku, pro případ krádeže, vloupání a loupeže a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky Pojištění pro případ nenadálého poškození nebo zničení strojního nebo elektronického zařízení. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Stavebně montážní pojištění Pojištění pro případ nenadálého vzniku škody na budovaném stavebně-montážním díle.

Pojištění odpovědnosti Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě.

Městské a obecní obchodní společnosti

Živelní pojištění Základní pojištění pro případ škod na majetku, vzniklých působením živlů, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu Pojištění majetku, pro případ krádeže, vloupání a loupeže a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky Pojištění pro případ nenadálého poškození nebo zničení strojního nebo elektronického zařízení. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Stavebně montážní pojištění Pojištění pro případ nenadálého vzniku škody na budovaném stavebně-montážním díle.

Pojištění odpovědnosti Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě.

Pojištění ekologických škod a ekologické újmy Pojištění pro případ vzniku ekologické škody či ekologické újmy.

Pojištění odpovědnosti členů orgánů (D&O) Pojištění pro případ povinnosti členů orgánů nahradit způsobenou finanční újmu.

Nemocnice a domy sociální péče

Živelní pojištění Základní pojištění pro případ škod na majetku, vzniklých působením živlů, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu Pojištění majetku, pro případ krádeže, vloupání a loupeže a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky Pojištění pro případ nenadálého poškození nebo zničení strojního nebo elektronického zařízení. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Stavebně montážní pojištění Pojištění pro případ nenadálého vzniku škody na budovaném stavebně-montážním díle.

Pojištění odpovědnosti Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě.

Města, obce

Zastupitelstvo

Pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva Pojištění pro případ povinnosti členů zastupitelstva nahradit způsobenou finanční újmu.

Zaměstnanci

Pojištění odpovědnosti zaměstnance Pojištění pro případ, kdy zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli porušením svých pracovních povinností.

Pojištění v rámci zaměstnaneckých benefitů Penzijní připojištění a životní pojištění pro zaměstnance jako součást jejich benefitů a motivačních programů.

Majetek

Živelní pojištění Základní pojištění pro případ škod na majetku, vzniklých působením živlů, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu Pojištění majetku, pro případ krádeže, vloupání a loupeže a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky Pojištění pro případ nenadálého poškození nebo zničení strojního nebo elektronického zařízení. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Pojištění měst a obcí

Pro jaké subjekty je pojištění určeno?

Pojištění je určeno zejména pro města a obce, kraje, jejich příspěvkové organizace (např. kulturní, školská zařízení, sportovní zařízení) a další subjekty zřizované obcí.

Pokrývá všechny aspekty činnosti municipalit, od odpovědnosti až po správu majetku.

Pojištění lze nastavit podle velikosti obce a rizik, která konkrétní obci hrozí (například dle velikosti či polohy).

Vztahuje se i na organizace zřizované veřejnou správou a jejich činnost (např. městská policie).

Druhy pojištění

Pojišťovací programy pro obce a města zpravidla obsahují tři základní typy pojištění:

 • Pojištění movitého i nemovitého majetku

 • Pojištění obecné odpovědnosti za škodu

 • Pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva

Majetkové pojištění

Majetkové pojištění zahrnuje pojištění nemovitostí a movitých věcí, kterými jsou:

 • budovy a ostatní nemovitosti (obecní bytové domy, stavby),
 • movité věci – vybavení kanceláří, obchodů, škol a dalších zařízení, strojní zařízení, cenné věci, elektronika, peníze, zásoby, skla, stroje a další,
 • věci ve volném prostranství (např. osvětlení, značení, sochy, vybavení hřišť).

Nemovitosti i movité věci (ve vlastnictví obce nebo obcí užívané) se pojišťují zejména pro případ živelní události (požár, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, tíha sněhu, sesuv půdy apod.) a odcizení (krádež, loupež, vandalismus – úmyslné poškození včetně poškození fasády budov sprejery). Dále je možné sjednat také pojištění lesů a městské zeleně či pojištění investic, které jsou předmětem dotací nebo úvěrů.

Kalkulačka

Kalkulačka požárního pojištění

POJISTNÉ

Související dotazy

Na jaká rizika doporučujete pojistit obec?

Doporučujeme pojištění obce minimálně pro případy

 • živelní události (požár, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu, sesuv půdy apod.),
 • odcizení (krádež, loupež),
 • vandalismu (včetně graffiti). 
Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Jaký je rozdíl mezi pojistnou hodnotou a pojistnou částkou?

Jedná se o dva odlišné pojmy používané v pojištění majetku:

Pojistná hodnota je skutečná hodnota majetku, tedy částka, za kterou by bylo možné nemovitou nebo movitou věc znovu koupit či postavit.

Pojistná částka je suma, která je uvedena v pojistné smlouvě. Jedná se tedy o maximální částku, kterou pojišťovna za pojistnou událost vyplatí. Pojistnou částku si stanoví pojistník ve smlouvě a měla by odpovídat pojistné hodnotě majetku. Pojistná částka také výrazně ovlivňuje výši pojistného. Čím vyšší je, tím bude pojistka dražší. Správné stanovení pojistné částky je proto naprosto stěžejní.

V případě, že v souboru pojištěného majetku obce neuvede obec vše, co vlastní a co by mohlo být potenciálně předmětem pojistného plnění, dosáhne sice nižšího pojistného, ale vystavuje se rizikům podpojištění, tedy krácení pojistného plnění a z toho plynoucím nenávratným finančním ztrátám.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Jak správně stanovit pojistnou částku u pojištění nemovitosti?

U pojištění nemovitosti vám s určením pojistné částky pomůže znalecký posudek nebo jej může stanovit odborný zprostředkovatel v oblasti pojištění. Pojistná částka by měla odpovídat ceně, za níž byste dnes na stejném místě postavili stejnou nemovitost ve stejné kvalitě a velikosti – to je tzv. nová cena. Pozor je potřeba dávat na to, že se nejedná o tržní cenu nemovitosti, tedy částku, za níž byste dokázali nemovitost aktuálně prodat.

U pojištění bytu v bytovém domě se ke stanovení pojistné částky používá cena, za níž byste v současné době pořídili srovnatelný byt ve stejné lokalitě, velikosti a kvalitě.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Video

Pojištění odpovědnosti

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu chrání obec nebo město v případě právním předpisem dané povinnosti nahradit újmu vzniklou třetím osobám na majetku, zdraví nebo za finanční újmu. Pojištění se vztahuje se i na zřizované organizace a jejich práci (městská policie, správa komunikací, obecně prospěšné práce atd.)

Rozsah pojištění odpovědnosti – pojištění kryje povinnost nahradit škodu či újmu:

 • při ublížení na zdraví nebo usmrcení,
 • vzniklou poškozením či zničením věci,
 • vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 • způsobenou obcí jako zřizovatelem městské policie,
 • vzniklou na věcech zaměstnanců,
 • odpovědnost poskytovatele sociální péče.

Pojištění odpovědnosti lze rozšířit o pojištění finančních škod, regresů zdravotních pojišťoven při pracovním úrazu a pojištění škod na věcech převzatých a užívaných.

Související dotazy

Co znamená křížová odpovědnost?

Jde o pojem z oblasti pojištění. Rozumí se jím odpovědnost za škody mezi subjekty, které jsou majetkově propojeny (např. obec a škola, město a obchodní společnost zřízená městem) nebo jsou pojištěny jednou smlouvou.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Seznam klíčových slov

Co je to pojistný limit?

Pojistný limit je částka, kterou v pojistné smlouvě odsouhlasí pojištěný i pojistitel, představující nejvyšší možnou hranici pojistného plnění při jedné pojistné události, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Limit může být dále specifikovaný – může být na událost (pak se při každé pojistné události platí až do limitu), na rok (pak se vyplatí za pojistný rok v součtu za všechny události nejvýše hodnota tohoto limitu) či na první škodu (tedy pojišťovna platí max. 1x ročně, max. do limitu). Pokud budete mít tedy limit 50 tis. Kč a dvě škody v jednom roce za 40 tis. Kč a 30 tis. Kč, u limitu na událost je pojišťovna zaplatí obě, u limitu na rok z druhé jen 10 tis. Kč a u limitu na 1. škodu vám druhou nezaplatí vůbec. Limitu na pojistný rok se také někdy říká limit na první riziko.

Nízký pojistný limit znamená nižší pojistné. Pokud však dojde k pojistné události a škoda zvolený limit přesáhne, zbytek je pojištěný povinen doplatit ze svého.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Seznam klíčových slov

Lze v rámci jedné pojistné smlouvy pojistit obec i příspěvkové organizace?

Ano, jednou pojistnou smlouvou lze pojistit obec i její příspěvkové organizace.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Seznam klíčových slov

Video

Pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva

Pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva kryje odpovědnost zastupitelů za škodu způsobenou subjektu, pro který vykonává činnost (obec, město, kraj). Pojištění odpovědnosti kryje již v základním rozsahu škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Pojištění je určeno zejména pro starosty, místostarosty, radu a zastupitelstvo.

Pojištění kryje naprostou většinu nedbalostních porušení povinností vyplývajících z funkce zastupitele. Může se vztahovat i na překročení pravomoci, nedodržení schvalovacích procedur a povinnosti zveřejnění.

Kalkulačka

Kalkulačka pojištění odpovědnosti zastupitelů

POJISTNÉ

Související dotazy

Jaký typ škod kryje pojištění odpovědnosti zastupitelů?

Vždy záleží na konkrétním obsahu pojistné smlouvy a v ní uvedených pojistných nebezpečích. Současně je potřeba věnovat pozornost i tam uvedeným výlukám z pojištění (tj. rizikům, na která se pojištění nevztahuje).

Zpravidla pojištění odpovědnosti zastupitelů kryje škody způsobené špatným rozhodnutím nebo škody na věci užívané k výkonu funkce.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Seznam klíčových slov

Video

Jak sjednat pojištění?

Máte zájem o pojištění? Napište nám!

Kontaktní osoba

Ing. Václav Králík, Business Project Director
Tel.: +420 595 132 316
GSM: +420 603 884 473
E-mail: vaclav.kralik@satum.cz
Web: www.satum.cz
Ing. Václav Králík

Máte-li dotaz ke sjednání pojištění, prosím uveďte, kde vás můžeme kontaktovat

Nebo už chcete obdržet konkrétní nabídku pojištění?

Nevíte si rady? Obraťte se na nás!

S A T U M nabízí pojištění veřejného sektoru

Pojišťovat municipality znamená perfektně rozumět způsobu, jakým zodpovídají zástupci krajů, měst a obcí za správu svěřeného majetku. A stejně tak je třeba i respektovat zákonná omezení, která procesy rozhodování municipalit určují, jako například zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Z pohledu risk managementu je pro města, obce a další klienty v této skupině specifická široká škála rizik, způsobená velkou diverzitou aktivit, jež municipality zastřešují. Často vlastní a spravují řady nemovitostí, používají vozový park, zaměstnanci disponují velkou zodpovědností a také zakládají mnoho příspěvkových a obchodních organizací se specifickým činnostmi, což klade nemalé nároky na vhodnou skladbu pojistného programu.

Díky naší mnohaleté zkušenosti s klienty z řad krajů, měst, obcí a jejich příspěvkových organizací a obchodních společností, nabízíme těmto subjektům komplexní program pojistné ochrany.

Naše REFERENCE