OBCHODNÍ PODMÍNKY PORADNY PRO OBCE

Těmito obchodními podmínkami se řídí poskytování bezúplatných i úplatných služeb nabízených prostřednictvím webu www.poradnaproobce.cz (dále jen „služby“) klientům.

I.

POSKYTOVATEL

Poskytovatelem služeb je:
KVB advokátní kancelář s.r.o.
IČO: 01460412
se sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31924
(dále jen „poskytovatel“)

II.

KLIENT, UŽIVATEL, UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Prostřednictvím webu www.poradnaproobce.cz (dále také jen „web“) lze platně uzavřít smlouvu o poskytování služeb (bezúplatných i úplatných) výhradně s následujícími kategoriemi klientů:
  1. obec (městys, město, hlavní město Praha),
  2. městský obvod či městská část územně členěného statutárního města (hlavního města Prahy),
  3. kraj,
  4. dobrovolný svazek obcí,
  5. fyzická osoba,
  /klienti uvedení v písm. a)–d) dále jen „právnická osoba“/.
 2. Každý klient – právnická osoba je oprávněn na webu vytvářet uživatelské účty pro jednotlivé fyzické osoby, které budou moci jménem klienta služby využívat, (dále jen „uživatel“). Uživatelé, kterým klient udělí správcovská oprávnění, budou dále moci za klienta platně objednávat placené služby a upravovat uživatelské účty. Alternativně může být uživatelský účet vytvořen přímo uživatelem, který jej však bude moci využívat teprve po schválení ze strany klienta (uživatele se správcovskými oprávněními). První uživatelský účet s nímž budou spojena správcovská oprávnění umožní poskytovatel vytvořit, resp. využívat, osobě, která je oprávněna za klienta v této věci právně jednat. Uživatelské účty, vč. uživatelských účtů se správcovskými oprávněními, může pro klienta vytvořit také poskytovatel, zejména na žádost či se souhlasem klienta, nebo je-li k tomu oprávněn z jiného důvodu.
 3. Právnická osoba je oprávněna vytvořit či schválit uživatelský účet výhradně pro fyzickou osobu, která je členem orgánu této právnické osoby, včetně členů výborů zastupitelstva a komisí rady (starosty) obce, nebo jejím zaměstnancem.
 4. Klient – fyzická osoba má na webu 1 uživatelský účet, a je současně uživatelem.
 5. Každá fyzická osoba smí mít v rámci 1 klienta pouze 1 uživatelský účet. V případě, že bude mít tatáž fyzická osoba vytvořený uživatelský účet v rámci vícero klientů, je třeba, aby si vždy zvolila jiný přihlašovací e-mail.
 6. Klient odpovídá za správnost a aktuálnost všech údajů uvedených v uživatelských účtech, včetně uvedení aktivně využívaných e-mailových adres uživatelů, na které lze doručovat a které slouží současně jako přihlašovací jména.
 7. Klient odpovídá za to, že uživatelé nevyzradí přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu třetí osobě a budou uživatelský účet chránit před neoprávněným přístupem, zejm. si zvolí do-statečně silné heslo. V případě podezření klienta na zneužití uživatelského účtu je klient povi-nen bezodkladně kontaktovat poskytovatele.
 8. Pokud uživatel zapomene heslo ke svému uživatelskému účtu, může kdykoliv prostřednictvím webu požádat o zaslání nového hesla na e-mailovou adresu, která slouží jako přihlašovací jméno k uživatelskému účtu. Toto heslo si může následně na webu kdykoliv změnit.
 9. Klient – právnická osoba dále odpovídá za to, že uživatel bude služby Poradny pro obce využívat pouze pro potřeby této právnické osoby v souvislosti s její činností.
 10. V případě porušení kterékoliv povinnosti dle odst. 5, 6, 7 nebo 9, nebo pokud poskytovatel sám zjistí zneužití uživatelského účtu, a dále v případě porušení kterékoliv povinnost uvedené v čl. XI. těchto obchodních podmínek, je poskytovatel oprávněn dotčený uživatelský účet zablokovat – znemožnit jeho využívání do odstranění závadného stavu.
 11. Poskytovatel se zavazuje přijmout účinná technická a organizační opatření k ochraně veškerých údajů o klientech a uživatelích získaných prostřednictvím webu.

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ BEZÚPLATNÝCH SLUŽEB

 1. Předmětem smlouvy o poskytování bezúplatných služeb je právo klienta využívat bezplatně služby Poradny pro obce, které jsou mu aktuálně na webu zpřístupněny, a dále službu telefonická poradna v rozsahu určeném poskytovatelem. Pro klienta nemusí být v konkrétní době žádné bezúplatné služby k dispozici.
 2. Bezúplatné služby jsou zpravidla poskytovány v rámci promo akcí poskytovatele nebo na základě smluv uzavřených mezi poskytovatelem a třetími subjekty – zejména členům Svazu měst a obcí ČR či účastníkům projektů realizovaných Svazem měst a obcí ČR.
 3. Klientovi, který využívá bezúplatné služby, je zpravidla k dispozici určitý počet „kreditů“, které může využít k „placení“ za služby, které jsou mu na webu zpřístupněny, a dále za využití telefonické poradny. Není-li na webu uvedeno jinak, je „cena“ za jednorázové využití služby 1 kredit.

IV.

PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PLACENÝCH SLUŽEB

 1. Předmětem smlouvy o poskytování placených služeb je povinnost poskytovatele poskytnout (poskytovat) klientovi službu (služby), které si klient objednal prostřednictvím webu www.poradnaproobce.cz, popsané ve zde zveřejněné nabídce poskytovatele, za podmínek blíže specifikovaných v těchto obchodních podmínkách, a povinnost klienta zaplatit za to poskytovateli cenu uvedenou v nabídce.
 2. Přehled „aktivních služeb“ vč. data, do kdy je klient může využívat, je klientovi k dispozici v nastavení uživatelského účtu. Celá uzavřená smlouva (obsah nabídky, údaje o objednávce a platné obchodní podmínky) je uložena v databázi poskytovatele a klient může kdykoliv požádat o její zaslání prostřednictvím e-mailu.
 3. Součástí či podstatou některých nabízených produktů může být též získání určitého počtu „kreditů“, které bude moci klient využít k „placení“ za služby uvedené v nabídce.

V.

ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ BEZÚPLATNÝCH SLUŽEB

 1. Nabídkou poskytovatele k uzavření smlouvy o poskytování bezúplatných služeb, která je adresována všem osobám uvedeným v čl. II. odst. 1 těchto obchodních podmínek, je:
  1. umožnění registrace klienta na webu, spojené s možností seznámit se s těmito obchodními podmínkami, popř.
  2. umožnění prvního přihlášení na webu klientovi předem registrovanému poskytovatelem, spojené s možností seznámit se s těmito obchodními podmínkami.
 2. Přijetím nabídky poskytovatele k uzavření smlouvy o poskytování bezúplatných služeb ze strany klienta je buď:
  1. učinění všech potřebných kroků v procesu registrace včetně vyjádření souhlasu s těmito obchodními podmínkami a kliknutí na tlačítko „registrovat“, nebo
  2. první přihlášení klienta předem registrovaného poskytovatelem a vyjádření souhlasu s těmito obchodními podmínkami.
 3. Smlouva o poskytování bezúplatných služeb je uzavřena přijetím nabídky poskytovatele klientem dle předchozích odstavců.
 4. „Registrací klienta“ se rozumí vytvoření prvního uživatelského účtu se správcovskými oprávněními dle čl. II. odst. 2 nebo odst. 4 těchto obchodních podmínek. „Prvním přihlášením klienta“ se rozumí první přihlášení uživatele se správcovskými oprávněními.

VI.

ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PLACENÝCH SLUŽEB

 1. Nabídkou poskytovatele k uzavření smlouvy o poskytování placených služeb je nabídka produktu (souboru služeb či služby) v sekci „E-shop“ na webu, popř. i na jiné části webu, s uvedením názvu, popisu a ceny produktu a možností jeho objednání. Možnost objednání je zpřístupněna pouze registrovaným klientům a v případě některých produktů může být omezena pouze na některé kategorie klientů.
 2. Přijetím nabídky poskytovatele k uzavření smlouvy o poskytování placených služeb ze strany klienta je učinění všech potřebných kroků dle pokynů uvedených v nabídce a kliknutí na tlačítko „objednat“.
 3. Smlouva o poskytování placených služeb je uzavřena přijetím nabídky poskytovatele klientem dle předchozích odstavců. Uzavření smlouvy potvrdí poskytovatel klientovi bezodkladně e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu, prostřednictvím kterého byla smlouva uzavřena.
 4. Před kliknutím na tlačítko „objednat“ má klient možnost zkontrolovat zadané údaje a provést opravu případných chyb, a to návratem na předchozí krok, nebo, pokud jde o údaje o klientovi, opravou těchto údajů v nastavení uživatelského účtu.
 5. Cena zobrazená v posledním kroku u tlačítka „objednat“ je konečná a zahrnuje veškeré daně, poplatky a jiné náklady poskytovatele na poskytnutí služeb. Náklady klienta na prostředky komunikace na dálku (telefon, internetové připojení) se neliší od základní sazby, kterou má klient sjednanou s poskytovateli těchto komunikačních služeb.

VII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena placených služeb je splatná způsobem, který si klient zvolil při uzavírání smlouvy dle čl. VI. odst. 2 těchto obchodních podmínek.
 2. V případě platby bankovním převodem je cena služeb splatná na základě zálohové faktury, kterou klient obdrží bezprostředně po dokončení objednávky na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu, prostřednictvím kterého byla smlouva uzavřena. Cena služeb je splatná na bankovní účet, pod variabilním symbolem a v době, jak je uvedeno ve faktuře.
 3. Pokud klient neobdrží fakturu dle odst. 2 ani do 24 hodin od dokončení objednávky, popř. se mu nepodaří úspěšně provést platbu jiným zvoleným způsobem, je povinen vyžádat si bezodkladně fakturu telefonicky či písemně od poskytovatele. Cena služeb bude v takovém případě splatná vždy bankovním převodem dle údajů uvedených v nově zaslané faktuře.
 4. Dojde-li k automatickému prodloužení smlouvy dle čl. XIII. odst. 4 těchto obchodních podmínek, bude cena služeb na další období splatná na základě faktury, kterou klient obdrží bezodkladně po prodloužení smlouvy obdobně dle odst. 2.

VIII.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. V rámci Poradny pro obce poskytuje poskytovatel klientům následující služby, týkající se zejména právní úpravy vztahující se k fungování obcí a agendě, kterou obce řeší:
  1. databáze dotazů a odpovědí,
  2. písemná poradna,
  3. telefonická poradna,
  4. automatické dokumenty,
  5. právní předpisy,
  6. případné další služby specifikované na webu www.poradnaproobce.cz.
 2. Podrobnější specifikace poskytovaných služeb a podmínky, za nichž je poskytovatel klientům poskytuje, je obsahem dalších článků těchto obchodních podmínek.
 3. Služby písemná poradna, telefonická poradna, kontrola dokumentu vytvořeného klientem prostřednictvím služby automatické dokumenty a případné další služby individuální právní pomoci poskytované poskytovatelem klientovi, jsou právními službami ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Právními službami nejsou služby spočívající pouze ve zpřístupnění digitálního obsahu (počítačových programů, textů, …), který nebyl vytvořen poskytovatelem na základě požadavku klienta v rámci poskytování individuální právní pomoci.

IX.

SPECIFIKACE SLUŽEB

 1. SPOLEČNÉ PODMÍNKY K PÍSEMNÉ A TELEFONICKÉ PORADNĚ
  1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi stručné odpovědi na dotazy ze všech oblastí platného českého práva, jestliže se dotaz týká fungování obce, kraje či DSO, resp. agendy, kterou tyto subjekty řeší, včetně rozpočtových pravidel, vyjma dotazů z oblasti daňového práva a oblasti účetnictví, neníli v popisu poskytovatelem nabízeného produktu uvedeno něco jiného.
  2. Poskytovatel není povinen odpovídat na dotazy odkazující se na další dokumenty, zejména není povinen provádět revize smluv či jiných dokumentů, ani takové dokumenty sepisovat, a dále na dotazy, jejichž složitost vyžaduje čas na přípravu odpovědi delší než 2 hodiny. Může-li to mít v konkrétním případě pro klienta význam, poskytne mu však poskytovatel odpověď alespoň v obecnější rovině, obsahující základní informace a doporučení.
  3. Prostřednictvím služeb písemné a telefonické poradny jsou klientovi poskytovány pouze základní informace k jednotlivým dotazům tak, aby klient získal přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu. Poskytnutí odpovědi na dotaz klienta v žádném případě nemůže nahradit plnohodnotné právní služby poskytované poskytovatelem v rámci standardního výkonu advokacie.
  4. Ve výjimečných případech je poskytovatel oprávněn zodpovězení dotazu odepřít, a to sice tehdy, kdy je povinen odmítnout poskytnutí právních služeb dle právních předpisů upravujících výkon advokacie (tj. zejm. v případech střetu zájmů uvedených v § 19 zákona o advokacii).
 2. PÍSEMNÁ PORADNA
  1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat odpovědi výhradně na písemné dotazy, které budou klientem zadány prostřednictvím webu.
  2. Individuálně vypracovanou písemnou odpověď se poskytovatel zavazuje klientovi odeslat do 6 pracovních dnů od zadání dotazu, a to na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu, prostřednictvím kterého byl dotaz položen. V případě náročnějších dotazů (tj. zejm. dotazů dotýkajících se právních otázek v literatuře či judikatuře dosud neřešených, úzce specializované problematiky či zcela nové právní úpravy) může lhůta pro zodpovězení dotazu činit až 10 pracovních dnů.
  3. Klient výslovně souhlasí s tím, že vypracovanou písemnou odpověď vč. dotazu, po odstranění údajů umožňujících identifikaci klienta, která může mít relevanci i pro jiné klienty, je poskytovatel oprávněn zařadit do databáze dotazů a odpovědí uvedené v čl. VIII. odst. 1 písm. a) a případně ji může dále zveřejnit, zejména za účelem propagace svých služeb.
 3. TELEFONICKÁ PORADNA
  1. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že klientům bude k dispozici každý pracovní den v čase od 10 do 18 hodin na telefonním čísle zveřejněném na webu dostatečné množství odborně způsobilých operátorů, kteří budou zodpovídat jejich telefonické dotazy.
  2. Za jeden telefonický dotaz se považuje i požadavek klienta obsahující dílčí poddotazy a podobně, jestliže se tyto vztahují k totožnému právnímu problému a k výkladu totožných zákonných ustanovení a zodpovězení všech těchto poddotazů tak nevyžaduje podstatně delší čas k přípravě a poskytnutí odpovědi, než jaký by vyžadovalo zodpovězení jediného z těchto poddotazů. Za jediný telefonický dotaz lze takto považovat pouze takový, kdy celková doba hovoru nepřesáhne 20 minut.
  3. Nebude-li operátor moci klientovi poskytnout odpověď okamžitě, sdělí to klientovi, neprodleně započne s přípravou odpovědi a klientovi zatelefonuje zpět a odpověď na jeho dotaz mu poskytne, jakmile to bude možné.
 4. DATABÁZE DOTAZŮ A ODPOVĚDÍ
  1. Tato služba umožňuje klientovi inteligentní vyhledávání v databázi dotazů a odpovědí zodpovězených poskytovatelem klientům v rámci písemné poradny. V databázi jsou zařazeny takové dotazy a odpovědi, které mohou mít relevanci i pro jiné klienty, a to vždy v podobě, která neumožňuje identifikaci původního tazatele.
  2. Poskytovatel se zavazuje databázi dotazů a odpovědí udržovat aktuální v návaznosti na legislativní změny, novou judikaturu či jiné autoritativní výklady právních předpisů. S ohledem na konkrétní rozsah a dopad takových změn však nemůže poskytovatel zaručit, že budou zveřejněné odpovědi vždy ke každému dni aktuální.
  3. Prostřednictvím této služby jsou klientovi poskytovány pouze základní informace k typovým dotazům, které nemusí zohledňovat veškerá specifika právního problému, který klient řeší.
  4. V případě, že klient využívá službu právní předpisy, má v rámci zobrazené odpovědi možnost rychlého zobrazení relevantních ustanovení právních předpisů a dalších dotazů a odpovědí vztahujících se k příslušnému ustanovení.
 5. AUTOMATICKÉ DOKUMENTY
  1. Služba automatické dokumenty umožňuje klientům snadno vytvářet smlouvy a jiné dokumenty, které obce při výkonu své agendy zpracovávají, a to použitím automatizovaných vzorů dokumentů.
  2. I přes pokročilé funkce a široké možnosti úprav automatizovaných vzorů nemůže tato služba vždy nahradit sepsání dokumentu odpovídajícího individuálním potřebám každého klienta advokátem.
  3. Vytvořený dokument bude moci klient po dobu trvání příslušné smlouvy o poskytování placených služeb, vždy však alespoň po dobu 30 dnů, dále upravovat. Po uplynutí této doby mu bude na webu k dispozici již jen k prohlížení a stažení do počítače.
  4. Poskytovatel usnadňuje klientům používání služby automatické dokumenty propojením automatizovaných vzorů s veřejnými databázemi (ARES, katastr nemovitostí, …), nemůže však zaručit funkčnost tohoto propojení v každém okamžiku s ohledem na možné změny na straně třetích stran. Klient má však vždy možnost vyplnit veškeré údaje ručně.
  5. V rámci služby automatické dokumenty nabízí poskytovatel možnost individuální kontroly vytvořeného dokumentu poskytovatelem za cenu na webu uvedenou.
  6. Předmětem kontroly dle písm. e) je zejména kontrola údajů a formulací doplněných klientem tak, aby výsledný dokument byl po právní stránce bezvadný. Poskytovatel neodpovídá za správnost údajů doplněných klientem.
  7. Poskytovatel se zavazuje kontrolu provést do 6 pracovních dnů. V případě potřeby upřesnění či doplnění informací ze strany klienta kontaktuje poskytovatel v této lhůtě klienta prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v uživatelském účtu, prostřednictvím kterého byla objednávka učiněna. Kontrola dokumentu bude po té provedena bez zbytečného odkladu po upřesnění či doplnění informací klientem. Zkontrolovaný dokument se poskytovatel zavazuje klientovi odeslat na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu, prostřednictvím kterého byla objednávka učiněna.
  8. Součástí kontroly není individualizace vzorových textů. Tuto službu, popř. sepsání dokumentu dle individuálních potřeb klienta, je možné sjednat ve smlouvě o poskytování právních služeb uzavřené mezi poskytovatelem a klientem mimo rámec Poradny pro obce.
 6. PRÁVNÍ PŘEDPISY
  1. Služba právní předpisy umožňuje klientům přístup ke všem právním předpisům České republiky v platném znění i ve zněních předchozích publikovaným ve Sbírce zákonů. Právní předpisy je možné zobrazit jednak prostřednictvím inteligentního vyhledávání, a jednak, v případě současného využívání služby databáze dotazů a odpovědí, je možné zobrazit relevantní ustanovení právních předpisů vztahující se k dané odpovědi. Současně lze u jednotlivých ustanovení právních předpisů zobrazit dotazy a odpovědi z databáze, které se k danému ustanovení vztahují.
  2. Klient bere na vědomí, že k poskytování této služby využívá poskytovatel služby třetí strany. Klient se v této souvislosti vzdává práva na náhradu škody pro případ, že třetí strana z jakéhokoliv důvodu, za který poskytovatel neodpovídá, své plnění omezí či přestane poskytovat. Ustanoveními tohoto písm. nejsou nijak dotčeny nároky klienta z vadného plnění vůči poskytovateli.

X.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel garantuje plnou dostupnost a funkcionalitu služeb poskytovaných prostřednictvím webu, jak je popsána v nabídce a těchto obchodních podmínkách, v rozsahu 99 % času v kalendářním měsíci, za předpokladu funkčního internetového připojení na straně klienta a použití zařízení, internetových prohlížečů a jejich konfigurací obvyklých v době poskytování služeb. V případě nižší dostupnosti má klient nárok na přiměřenou slevu z ceny služeb, za předpokladu, že jej uplatní nejpozději do 5 dnů po skončení kalendářního měsíce.
 2. Ustanoveními předchozího odstavce nejsou dotčena další práva klienta z vadného plnění, která se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejm. ust. § 1914 a násl. občanského zákoníku). Zjištěné vady může klient poskytovateli vytknout prostřednictvím jakéhokoliv kontaktního údaje poskytovatele zveřejněného na webu.
 3. Vznikne-li mezi klientem, který je spotřebitelem, a poskytovatelem spor, který se nepodaří vyřešit dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení sporu u České obchodní inspekce (www.coi.cz), popř. může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Klient je oprávněn užít autorská díla, která jsou mu poskytovatelem prostřednictvím webu zpřístupněna, pouze v rozsahu a způsoby vyplývajícími z účelu smlouvy.
 2. Klient je zejména oprávněn texty odpovědí na dotazy, popř. jiné odborné právní texty, rozmnožovat pro vlastní vnitřní či osobní potřebu za účelem hájení svých práv a oprávněných zájmů, vytvářet prostřednictvím automatických dokumentů dokumenty pouze pro svou vlastní potřebu a s takto vytvořenými dokumenty nakládat v souladu s jejich určením a v případě počítačových programů pouze využívat jejich funkcionalitu k účelu, ke kterému je určena.
 3. Klient zejména není oprávněn texty odpovědí na dotazy, popř. jiné odborné právní texty, rozmnožovat pro jinou osobu, rozšiřovat je, sdělovat veřejnosti či je jakkoliv jinak zpřístupňovat třetí osobě, nejde-li o užití díla v souladu s účelem dle odst. 1 a 2. Stejně tak není klient oprávněn umožnit užívání počítačových programů třetí osobě nebo je užívat za účelem získání informací či výstupů pro třetí osobu.
 4. Klient dále není oprávněn vytěžovat či zužitkovávat jakékoliv databáze, které jsou mu prostřednictvím webu zpřístupněny, tj. zejména ručně či strojově stahovat do počítače celý obsah databáze dotazů a odpovědí či její podstatnou část.

XII.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Poskytovatel je správcem ve vztahu k osobním údajům klientů – fyzických osob a fyzických osob oprávněných jednat za klienty – právnické osoby. Informace o zpracování osobních údajů poskytovatelem v postavení správce údajů jsou zveřejněny na webu.
 2. Poskytovatel je zpracovatelem ve vztahu k osobním údajům fyzických osob, které mají na webu zřízený uživatelský účet a nejsou samy klienty, a dále ve vztahu k případným dalším osobním údajům, které klient při využívání služeb na webu uvede (např. osobní údaje druhé smluvní strany v dokumentu vytvořeném prostřednictvím služby automatické dokumenty). Tyto osobní údaje zpracovává poskytovatel pro klienta, který je jejich správcem, za podmínek níže uvedených.
 3. Uzavřením smlouvy o poskytování bezúplatných služeb podle čl. V. těchto obchodních podmínek mezi poskytovatelem a klientem uvedeným v čl. II. odst. 1 písm. a)–d) uzavírají smluvní strany současně smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu Článku 28 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), kterou se poskytovatel, coby zpracovatel, vůči klientovi, coby správci, zavazuje:
  1. po dobu trvání smlouvy o poskytování bezúplatných služeb zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu: jméno, příjmení, titul/y, funkce, e-mail, telefon, přihlašovací heslo, uživatelská nastavení a oprávnění, využité služby a dále případné osobní údaje uživatelů či jiných osob, které klient (uživatel) při využívání služeb na webu uvede, a to za účelem poskytování služeb Poradny pro obce klientovi tak, aby ji mohly využívat osoby uvedené v čl. II. odst. 3, kterým to klient umožní s oprávněními, která jim klient udělí;
  2. zpracovávat tyto osobní údaje pouze na základě doložených pokynů klienta; klient, resp. jeho zástupce se správcovskými oprávněními, může na webu kdykoliv upravovat, odstraňovat a přidávat uživatelské účty;
  3. zajišťovat zpracování osobních údajů prostřednictvím osob zavázaných k mlčenlivosti; klient přitom souhlasí s tím, aby zpracovatel zapojil do zpracování další zpracovatele z řad trvale spolupracujících advokátů poskytovatele při splnění dalších podmínek stanovených v GDPR;
  4. adekvátně zabezpečit zpracovávané osobní údaje a být klientovi nápomocen při plnění povinností podle článků 32 až 36 GDPR;
  5. být klientovi nápomocen při plnění povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů dle GDPR; právo na přístup ke zpracovávaným údajům může přitom subjekt údajů (uživatel) vykonávat přímo, další povinnosti vůči subjektům údajů může klient snadno plnit prostřednictvím správy uživatelských účtů /viz písm. b)/;
  6. po ukončení smlouvy o poskytování bezúplatných služeb veškeré zpracovávané údaje vymazat;
  7. poskytnout klientovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto odstavci, resp. v GDPR, a umožnit klientovi audity, včetně inspekcí, prováděných klientem, coby správcem, nebo jiným auditorem, kterého klient pověřil.

XIII.

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

 1. Smlouva o poskytování bezúplatných služeb se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Smlouvu o poskytování bezúplatných služeb může kterákoliv ze smluvních stran jakýmkoliv způsobem kdykoliv vypovědět i bez výpovědní doby a udání důvodu v době, kdy klient nemá nárok na poskytování placených služeb. Poskytovatel může v souvislosti s výpovědí, i před tím, než bude oznámena klientovi, znepřístupnit uživatelské účty klienta či web.
 3. Smlouva o poskytování placených služeb se uzavírá na dobu uvedenou v nabídce poskytovatele, popř. na dobu z nabídky vyplývající (zejména má-li smlouva o poskytnutí jednorázové služby zaniknout splněním).
 4. V případě, že poskytovatel klientovi nejpozději 5 dnů před skončením doby, na kterou byla smlouva o poskytování placených služeb uzavřena, navrhne prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uživatele (uživatelů) se správcovskými oprávněními prodloužení smlouvy a klient prodloužení smlouvy do dne skončení smlouvy neodmítne, popř. neuzavře ve stejné lhůtě smlouvu o poskytování placených služeb, jejíž uzavření mu poskytovatel v tomto e-mailu nabídl, prodlužuje se smlouva automaticky o stejnou dobu, na kterou byla původně uzavřena.
 5. Poskytovatel je v případě prodloužení smlouvy dle předchozího odstavce současně oprávněn zvýšit cenu za služby poskytované dle této smlouvy, maximálně však 1× ročně, a to až o 200 Kč, nebo až o částku odpovídající míře inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen naposledy zveřejněné Českým statistickým úřadem, je-li tato částka vyšší. K těmto částkám je poskytovatel dále oprávněn připočíst částku, o kterou mohl zvýšit cenu za služby v bezprostředně, po sobě předcházejících letech a neučinil tak.
 6. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy o poskytování placených služeb odstoupit bez zbytečného odkladu po té, co se o jejím uzavření dozví, v případě omylu v jím učiněné nabídce, zejména chyby v psaní v ceně produktu, která je patrná při srovnání s cenami ostatních nabízených produktů.
 7. Klient je oprávněn kdykoliv i bez udání důvodu a výpovědní doby vypovědět smlouvu o poskytování placených služeb, jejímž předmětem je (mj.) poskytování právních služeb ve smyslu čl. VIII. odst. 3 těchto obchodních podmínek.
 8. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv i bez udání důvodu a výpovědní doby smlouvu vypovědět. Poskytovatel smlouvu vypoví zejména v případě podstatného porušení povinnosti klienta, zejm. při porušení kterékoliv povinnosti uvedené v čl. XI. těchto obchodních podmínek.
 9. Klient je dále oprávněn smlouvu vypovědět v případě podstatného porušení povinnosti poskytovatele, a to i bez výpovědní doby. Podstatným porušením povinnosti poskytovatele je zejména opakované porušení povinnosti poskytovat klientovi sjednané služby řádně a včas, popř. neodstranění technické závady webu znemožňující klientovi využívat sjednané služby v přiměřené době.
 10. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět prostřednictvím formuláře zveřejněného na webu, a v případě jeho nedostupnosti prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu poradna@poradnaproobce.cz. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uživatele (uživatelů) se správcovskými oprávněními.
 11. V případě předčasného ukončení smlouvy o poskytování placených služeb má poskytovatel nárok na poměrnou část ceny počítanou dle počtu započatých měsíců trvání smlouvy. Přeplatek je poskytovatel povinen vrátit klientovi do 30 dnů ode dne, kdy mu klient sdělí platební údaje pro vrácení přeplatku.
 12. Klientovi, který je spotřebitelem, jsou prostřednictvím webu poskytovány pouze placené služby spočívající ve zpřístupnění digitálního obsahu, přičemž digitální obsah je vždy spotřebiteli s jeho výslovným souhlasem zpřístupněn před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, a to s poučením, že spotřebitel tak není oprávněn od smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných se spotřebitelem odstoupit.

XIV.

ÚČINNOST A ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 26. dubna 2021.
 2. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména v souvislosti s rozšiřováním služeb Poradny pro obce.
 3. Změnu obchodních podmínek oznámí poskytovatel klientovi prostřednictvím e-mailu zaslané-ho na e-mailovou adresu uživatele (uživatelů) se správcovským oprávněním nebo viditelným oznámením na webu.
 4. Klient je oprávněn změnu obchodních podmínek odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypo-vědět i bez výpovědní doby. Nevypoví-li klient smlouvu bezodkladně po té, co se o změně ob-chodních podmínek dozví, platí, že se změnou obchodních podmínek souhlasí. Klient nemá právo smlouvu vypovědět, nedochází-li změnou obchodních podmínek ke změně práv a po-vinností smluvních stran (zejména jsou-li doplňovány podmínky nové služby, kterou klient ne-využívá), nebo dochází-li k rozšíření práv klienta.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Osoby (subjekty údajů), kterých se tyto informace týkají

Tímto textem plní poskytovatel služeb Poradny pro obce svou informační povinnost dle Článku 12 a násl. GDPR vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje zpracovává v pozici správce údajů. Těmito subjekty údajů jsou:

 • klienti Poradny pro obce z řad fyzických osob
 • fyzické osoby oprávněné jednat za klienty z řad právnických osob

Ve vztahu k osobním údajům jiných fyzických osob, které mají na webu zřízený uživatelský účet a nejsou samy klienty (tzn. zejména zastupitelé či zaměstnanci obcí), je poskytovatel v pozici zpra-covatele údajů a tyto údaje zpracovává pro klienta (tzn. zejm. obec), který je jejich správcem. Pro tyto osoby tyto informace určeny nejsou, byť pro nakládání s jejich osobními údaji poskytovatelem platí to, co je uvedeno níže, obdobně. Svá práva ve vztahu ke svým osobním údajům mohou tyto osoby uplatňovat u správce údajů (tzn. zejm. u obce). Přístup ke svým osobním údajům zpracová-vaným v rámci Poradny pro obce mohou získat také po přihlášení na webu www.poradnaproobce.cz v nastavení uživatelského účtu a dle rozsahu svých uživatelských práv případně provádět opravu nebo výmaz těchto údajů.

2.Správce osobních údajů

KVB advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem: Teplého 2786, 530 02 Pardubice
IČO: 01460412
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31924
e-mail: pravnik@akkvb.cz
telefon: 226 259 401

3.Zpracovávané osobní údaje

 • jméno a příjmení, popř. titul/y,
 • funkce / pracovní pozice,
 • e-mailová adresa,
 • telefon,
 • přihlašovací heslo,
 • uživatelská nastavení a oprávnění,
 • využité služby,
 • případně další údaje, které o sobě subjekt údajů při využívání služeb na webu uvede.

4.Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
Na tomto právním základě zpracovává správce všechny výše uvedené osobní údaje klientů z řad fyzických osob k tomu, aby jim mohl poskytnout sjednané služby, zejm. zaručit plnou funkcionalitu webu www.poradnaproobce.cz, a dále za účelem vzájemné komunikace se subjektem údajů v záležitostech týkajících se plnění smlouvy o poskytování služeb.
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce
Na tomto právním základě zpracovává správce identifikační a kontaktní údaje osob oprávněných zastupovat právnickou osobu, která je klientem. Dále může na tomto právním základě správce zpracovávat nezbytné osobní údaje klientů z řad fyzických osob za účelem uplatňování svých práv a plnění svých povinností v souvislosti se smlouvou uzavřenou s klientem, a to i po jejím ukončení.
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
Na tomto právním základě zpracovává správce zejména nezbytné identifikační údaje klienta za účelem plnění svých povinnosti plynoucích zejména z právních předpisů týkajících se daní a vedení účetnictví.

5.Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů mohou být:

 • při poskytování služeb klientovi zejména trvale spolupracující advokáti správce; (jejich seznam lze nalézt v databázi České advokátní komory dostupné z: https://vyhledavac.cak.cz/)
 • v souvislosti s plněním právních povinností správce zejména osoby poskytující správci účetní služby a orgány veřejné moci

6.Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává správce vždy pouze po dobu nezbytně nutnou, po kterou je potřebuje k některému z výše z uvedených účelů.

7.Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

 • požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům
 • požadovat od správce opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování údajů
 • vznést námitku proti zpracování
 • získat od správce své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu

Správcem zpracovávané osobní údaje jsou subjektu údajů kdykoliv přístupné v nastavení uživatelského účtu, kde může subjekt údajů také provést jejich opravu.

8.Dozorový úřad

Má-li subjekt údajů za to, že dochází k porušování jeho práv ze strany správce, může se obrátit také na dozorový úřad, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
www.uoou.cz