KVB advokátní kancelář s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(„PRÁVNĚ-PORADENSKÉ CENTRUM PRO OBCE“)

účinné od 10. 11. 2019

Těmito obchodními podmínkami (dále také jen „OP“) se řídí jednotlivé smlouvy o poskytování služeb právně-poradenského centra pro obce uzavírané mezi poskytovatelem, kterým je KVB advokátní kancelář s.r.o., se sídlem: Teplého 2786, 530 02 Pardubice, IČO: 01460412, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31924, (dále také jen „poskytovatel“) a „klientem“.

Smlouva o poskytování bezúplatných služeb vzniká zřízením uživatelského účtu klienta na webových stránkách www.poradnaproobce.cz a odsouhlasením těchto OP. Služby právně-poradenského centra pro obce jsou na základě této smlouvy poskytovány bezúplatně, avšak pouze v omezeném rozsahu, specifikovaném níže v těchto OP, a to především klientům z řad obcí, které jsou členy Svazu měst a obcí České republiky.

Klient má možnost uzavřít prostřednictvím webových stránek www.poradnaproobce.cz Smlouvu o poskytování placených služeb, jejímž předmětem je poskytování služeb právně-poradenského centra pro obce klientovi ve vyšším či neomezeném rozsahu, a to za úplatu. Smlouva o poskytování placených služeb se řídí rovněž těmito OP, a to ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy o poskytování placených služeb.

Licenční podmínky obsažené v těchto OP platí přiměřeně pro všechny návštěvníky webových stránek www.poradnaproobce.cz.

Součástí těchto OP jsou následující přílohy:

 1. Informace o zpracování osobních údajů“, kterými poskytovatel plní svou informační povinnost vůči tazatelům, tyto informace nemají povahu smluvních ujednání;

 2. Licenční ujednání k softwaru třetích stran“, která jsou nedílnou součástí těchto OP.

I.

Vymezení některých pojmů

 1. Právně-poradenským centrem pro obce“ se rozumí soubor služeb poskytovaných poskytovatelem klientovi, spočívající v

  1. zodpovídání písemných dotazů klienta formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů a odpovědí na ně (v anonymizované podobě) prostřednictvím webové aplikace umístěné na webových stránkách www.poradnaproobce.cz s možností inteligentního vyhledávání nebo využití aplikace automatizovaných vzorů dokumentů, (dále jen „webová aplikace“),

  2. zodpovídání písemných dotazů klienta formou individuálně zpracované odpovědi,

  3. zodpovídání telefonických dotazů klienta,

  to vše s využitím vyhrazených technických i personálních kapacit poskytovatele, zejména pak s využitím know-how získaného advokátní kanceláří a jejími právníky na základě dlouholetých zkušeností s poskytováním obdobných služeb obcím.

 2. Klientem“ se rozumí obec, která uzavřela s poskytovatelem smlouvu o poskytování bezúplatných, a posléze popř. též placených, služeb právně-poradenského centra pro obce.

 3. Obcí“ se pro účely této smlouvy rozumí též městský obvod či městská část územně členěného statutárního města, resp. hlavního města Prahy.

 4. Tazatelem“ se rozumí fyzická osoba oprávněná za klienta ze zákona jednat, tj. zejm. starosta či místostarosta, a další osoby oprávněné na základě vnitřních předpisů či pokynů podkládat dotazy poskytovateli, tzn. zejm. pověřený člen zastupitelstva či zaměstnanec obecního úřadu. Má se za to, že takovými osobami jsou tazatelé, kteří mají zřízen svůj uživatelský účet ve webové aplikaci.

 5. Softwarem třetí strany“ se rozumí počítačový program použitý ve webové aplikaci, který je klient oprávněn užít za podmínek stanovených třetí stranou. Zvláštní licenční ujednání jsou obsažena v příloze těchto OP.

II.

Uzavření Smlouvy o poskytování bezúplatných služeb

 1. Zpřístupnění možnosti „Registrace“ klienta na webových stránkách www.poradnaproobce.cz, jejíž součástí je požadavek na vyjádření souhlasu klienta s těmito OP, je veřejnou nabídkou poskytovatele – návrhem na uzavření smlouvy o poskytování bezúplatných služeb adresovaný všem obcím, jejíž obsah je upraven těmito OP, kterou poskytovatel uzavře se všemi obcemi, které veřejnou nabídku přijmou.

 2. Veřejná nabídka je platná po dobu zpřístupnění možnosti registrace dle odst. 1.

 3. Přijetím nabídky je dokončení procesu registrace dle pokynů uvedených na webových stránkách www.poradnaproobce.cz, tj. úplné a pravdivé vyplnění všech povinných údajů osobou oprávněnou za klienta jednat, vyjádření souhlasu s aktuálním zněním OP a stisknutí tlačítka „Registrovat“. Tímto okamžikem je současně zřízen uživatelský účet klienta ve webové aplikaci.

 4. Uzavření smlouvy potvrdí poskytovatel klientovi bezodkladně e-mailem na adresu zadanou při registraci.

 5. V případě, že byl pro klienta uživatelský účet zřízen předem, vzniká smlouva prvním přihlášením klienta do uživatelského účtu.

 6. Smlouva o poskytování bezúplatných služeb se uzavírá na dobu neurčitou.

III.

Uzavření Smlouvy o poskytování placených služeb

 1. Zpřístupnění možnosti „Objednávky služeb“ ve správě uživatelského účtu klienta na webových stránkách www.poradnaproobce.cz, jejíž součástí je cena placených služeb a požadavek na vyjádření souhlasu klienta s těmito OP, je závaznou nabídkou poskytovatele – návrhem na uzavření smlouvy o poskytování placených služeb.

 2. Tato nabídka je platná po dobu zpřístupnění možnosti „Objednávky služeb“ dle odst. 1.

 3. Přijetím nabídky je dokončení objednávky dle pokynů uvedených na webových stránkách www.poradnaproobce.cz, tj. vyjádření souhlasu s aktuálním zněním OP a stisknutí tlačítka „Objednat“.

 4. Uzavření smlouvy potvrdí poskytovatel klientovi bezodkladně e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu klienta.

 5. Smlouva o poskytování placených služeb se uzavírá na dobu jednoho roku a za podmínky uvedené v odst. 2 ji lze uzavřít opakovaně.

IV.

Předmět Smlouvy o poskytování bezúplatných služeb a Smlouvy o poskytování placených služeb

 1. Předmětem Smlouvy o poskytování bezúplatných služeb a Smlouvy o poskytování placených služeb je shodně povinnost poskytovatele poskytovat klientovi služby uvedené v čl. I. odst. 1 OP, jejichž obsah a rozsah je specifikován níže v těchto OP, a v případě Smlouvy o poskytování placených služeb dále povinnost klienta zaplatit za to poskytovateli odměnu.

V.

Obsah poskytovaných služeb

 1. Poskytované služby spočívají v poskytování stručných odpovědí na dotazy klientů, kladené tazateli uvedenými v čl. I odst. 4 těchto OP, a to v písemné formě, telefonicky, či zpřístupněním aplikace automatizovaných vzorů dokumentů, a to vše za podmínek specifikovaných níže.

 2. Poskytovatel se zavazuje odpovídat na dotazy ze všech oblastí platného českého práva, jestliže se dotaz týká fungování obce, resp. agendy, kterou obec řeší, včetně rozpočtových pravidel, vyjma dotazů z oblasti daňového práva a oblasti účetnictví.

 3. Poskytovatel není povinen odpovídat na dotazy odkazující se na další dokumenty, zejména není povinen provádět revize smluv či jiných dokumentů, ani takové dokumenty sepisovat, a dále na dotazy, jejichž složitost vyžaduje čas na přípravu odpovědi delší než 2 hodiny. Může-li to mít v konkrétním případě pro klienta význam, poskytne mu však poskytovatel odpověď alespoň v obecnější rovině, obsahující základní informace a doporučení.

 4. Za jeden písemný dotaz se považuje, vedle písemného dotazu odeslaného přímo poskytovateli k individuálnímu vypracování odpovědi, také každé zpřístupnění možnosti inteligentního vyhledávání v databázi odpovědí ve webové aplikaci na dobu až 2 hodin od zobrazení první odpovědi z databáze odpovědí nebo zpřístupnění aplikace jednoho automatizovaného vzoru dokumentu po dobu 30 dnů. Písemný dotaz se považuje za zodpovězený 1) uplynutím doby 2 hodin, ve které může klient v databázi libovolně vyhledávat a vyhledané odpovědi bez omezení ukládat do počítače a tisknout, nebo 2) poskytnutím individuálně vypracované písemné odpovědi na dotaz, který klient zaslal poskytovateli prostřednictvím webové aplikace v době uvedené ve větě první (odesláním dotazu k individuálnímu vypracování odpovědi tato doba současně končí), nebo 3) stisknutím tlačítka „Vytvořit dokument“ v aplikaci automatizovaných vzorů dokumentů.

 5. Za jeden telefonický dotaz či jeden písemný dotaz zaslaný k individuálnímu vypracování odpovědi se považuje i otázka (požadavek) klienta obsahující dílčí poddotazy a podobně, jestliže se tyto vztahují k totožnému právnímu problému a k výkladu totožných zákonných ustanovení a zodpovězení všech těchto poddotazů v důsledku toho nevyžaduje podstatně delší čas k přípravě a poskytnutí odpovědi, než jaký by vyžadovalo zodpovězení jediného z těchto poddotazů. Za jediný telefonický dotaz lze takto považovat pouze takový, kdy celková doba hovoru nepřesáhne 20 minut.

 6. Ve výjimečných případech je poskytovatel oprávněn zodpovězení dotazu odepřít, a to sice tehdy, kdy je povinen odmítnout poskytnutí právních služeb dle právních předpisů upravujících výkon advokacie (tj. zejm. v případech střetu zájmů uvedených v § 19 zákona o advokacii).

 7. Klienti mohou pokládat své dotazy písemně či telefonicky způsoby uvedenými níže v této smlouvě a poskytovatel je povinen dotazy níže uvedenými způsoby zodpovědět nebo jinak vypořádat.

VI.

Písemné dotazy

 1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat odpovědi na písemné dotazy, které budou klientem zadány prostřednictvím webové aplikace dostupné online na adrese www.poradnaproobce.cz, a to způsoby uvedenými v čl. V. odst. 4 těchto OP, popř. zaslány na e-mailovou adresu sdělenou poskytovatelem v době nedostupnosti webové aplikace. Písemné dotazy doručené poskytovateli jiným způsobem není poskytovatel povinen zodpovídat.

 2. Individuálně vypracovanou písemnou odpověď se poskytovatel zavazuje klientovi odeslat do 6 pracovních dnů od doručení dotazu, a to na e-mailovou adresu tazatele. V případě náročnějších dotazů (tj. zejm. dotazů dotýkajících se právních otázek v literatuře či judikatuře dosud neřešených, úzce specializované problematiky či zcela nové právní úpravy) může lhůta pro zodpovězení dotazu činit až 10 pracovních dní.

 3. Klient tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že vypracované písemné odpovědi vč. dotazu, po odstranění údajů umožňujících identifikaci klienta, které mohou mít relevanci i pro jiné klienty, zařadí poskytovatel do databáze dříve zodpovězených písemných dotazů, z nichž čerpá webová aplikace nabízené odpovědi dle odst. 2. Současně je poskytovatel oprávněn takto anonymizované dotazy a odpovědi zveřejňovat a poskytovat třetím osobám, zejména za účelem propagace služeb právně-poradenského centra po obce.

VII.

Telefonické dotazy

 1. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že klientům bude k dispozici každý pracovní den v čase od 10 do 18 hodin na poskytovatelem provozovaném telefonním čísle dostatečné množství odborně způsobilých operátorů, kteří budou zodpovídat jejich telefonické dotazy.

 2. Nebude-li operátor moci klientovi poskytnout odpověď okamžitě, sdělí to klientovi, neprodleně započne s přípravou odpovědi a klientovi zatelefonuje zpět a odpověď na jeho dotaz mu poskytne, jakmile to bude možné.

VIII.

Rozsah bezúplatných služeb

 1. Klient, který je členem Svazu měst a obcí České republiky (dále také jen „SMO ČR“), má nárok na bezplatné zodpovězení celkem 5 dotazů v jednom kalendářním roce (a to dle své volby – telefonickým zodpovězením telefonických dotazů, nebo zodpovězením písemných dotazů některým ze způsobů uvedených v čl. V. odst. 4 – vše v libovolné kombinaci). Totéž platí pro klienta, který je městským obvodem či městskou částí členského města SMO ČR.

 2. Klient, který je členem DSO, který se SMO ČR uzavřel Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, (dále jen „Smlouva o CSS“) a klient, který se aktivně účastní projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ s reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.015_019/0010159 (dále jen „projekt ESO“), a ktého za aktivního účastníka projektu ESO označí Svaz měst a obcí České republiky má nárok na bezplatné zodpovězení celkem 5 dotazů v jednom kalendářním roce, ve kterém je tato smlouva platná (a to dle své volby – telefonickým zodpovězením telefonických dotazů, nebo zodpovězením písemných dotazů některým ze způsobů uvedených v čl. V. odst. 4 – vše v libovolné kombinaci). Totéž platí pro klienta, který je městským obvodem či městskou částí členského města takového DSO.

 3. Nároky dle odst. 1 a odst. 2 se nesčítají.

 4. Nárok na poskytnutí bezúplatných služeb v rozsahu dle odst. 1 má též DSO, který se SMO ČR uzavřel Smlouvu o CSS, a to po dobu trvání této smlouvy, jestliže alespoň 90 % členských obcí tohoto DSO uzavřelo smlouvu o poskytování bezúplatných služeb dle č. II. odst. 3 nebo 5 těchto obchodních podmínek.

 5. Nárok na poskytnutí bezúplatných služeb v rozsahu dle odst. 4 mají do konce července 2018 všechny DSO, které se SMO ČR uzavřely Smlouvu o CSS.

IX.

Rozsah placených služeb

 1. Klientovi, který uzavřel s poskytovatelem smlouvu o poskytování placených služeb, se poskytovatel zavazuje zodpovídat písemné dotazy formou individuálního vypracování odpovědi, nebo zpřístupněním možnosti inteligentního vyhledávání v databázi odpovědí ve webové aplikaci v neomezeném rozsahu) a zodpovědět až 5 telefonických dotazů nebo až 5 jednotlivých zpřístupnění aplikace automatizovaných vzorů dokumentů po dobu 30 dnů.

 2. Klient, který uzavřel smlouvu o poskytování placených služeb, a současně má nebo mu vznikne nárok na bezplatné zodpovězení dotazů dle čl. VIII. odst. 1, čerpá nejprve tento bezplatný nárok, přičemž k jeho čerpání dochází položením telefonického dotazu nebo stisknutím tlačítka „Vytvořit dokument“ v aplikaci automatizovaných vzorů dokumentů.

X.

Společné podmínky poskytování služeb

 1. Klient tímto výslovně zprošťuje poskytovatele povinnosti mlčenlivosti ve smyslu § 21 zákona o advokacii vůči Svazu měst a obcí České republiky, IČO: 63113074, se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha. Poskytovatel je oprávněn SMO ČR zpřístupnit či jinak poskytnout zejména evidenci zodpovězených dotazů, včetně údaje o formě dotazu a způsobu a datu jeho vyřízení, údaje o tom, zda šlo o dotaz zodpovězený v rámci bezúplatných služeb, či nikoliv, a včetně údajů o klientovi uvedených v čl. VIII. těchto obchodních podmínek. Tyto informace budou SMO ČR poskytnuty zejména za účelem, za kterým byl SMO ČR založen, tzn. zejména vyhodnocování potřeb obcí a zkvalitňování fungování obecních samospráv. Poskytovatel se zavazuje SMO ČR smluvně zavázat, resp. tak již učinil, k zachování mlčenlivosti o takto předaných údajích ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán advokát dle právních předpisů upravujících výkon advokacie.

 2. Klient tímto výslovně bere na vědomí, že prostřednictvím služeb právně-poradenského centra pro obce jsou mu poskytovány pouze základní informace ohledně jednotlivých dotazovaných případů tak, aby získal přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu. Poskytnutí odpovědi na dotaz klienta v žádném případě nemůže nahradit plnohodnotné právní služby poskytované advokátní kanceláří v rámci standardního výkonu advokacie.

 3. Nedostupnost webové aplikace či telefonních linek nebo nezodpovězení či opožděné zodpovězení písemného dotazu není důvodem vzniku jakýchkoliv peněžitých či nepeněžitých nároků klienta vůči poskytovateli vyjma práva klienta, který uzavřel smlouvu o poskytování placených služeb, tuto smlouvu vypovědět a požadovat vrácení poměrné části zaplacené ceny za podmínek uvedených níže v těchto OP.

XI.

Licenční ujednání

 1. Klient je oprávněn užívat webovou aplikaci dostupnou na adrese www.poradnaproobce.cz., (tzn. veškeré počítačové programy, databáze a prvky grafického uživatelského rozhraní, a to jak ve stávající podobě, tak i po jejich případné aktualizaci), výhradně k účelům a v rozsahu, jak plyne z uzavřené smlouvy o poskytování služeb, tzn. k využívání funkcionality webové aplikace, (neobsahuje-li širší oprávnění licenční ujednání k softwaru třetí strany). Klient, který uzavřel smlouvu o poskytování placených služeb, zejména není oprávněn sdělovat své přihlašovací údaje nebo jakýmkoliv jiným způsobem zpřístupňovat webovou aplikaci třetím osobám.

 2. Veškeré odpovědi na písemné dotazy jsou autorskými díly, k nimž majetková práva vykonává poskytovatel. Klient je oprávněn je užít výhradně pro svou vlastní vnitřní potřebu, k hájení svých oprávněných zájmů, nebo k plnění svých zákonných povinností. Zejména není oprávněn jakkoliv vytěžovat databázi odpovědí dostupných prostřednictvím webové aplikace a takto získané odpovědi poskytovat třetím osobám.

XII.

Uživatelský účet klienta

 1. Plně využívat webovou aplikaci, zejm. zasílat poskytovateli písemné dotazy k vypracování odpovědi a objednávat placené služby, je možné pouze po přihlášení prostřednictvím vytvořeného uživatelského účtu.

 2. Klient je povinen při registraci vyplnit pravdivě všechny požadované údaje a tyto udržovat aktuální. Současně je povinen zvolit si dostatečně silné přihlašovací heslo a v případě hrozby neoprávněného přístupu k uživatelskému účtu heslo měnit.

 3. V případě, že klient zapomene přihlašovací heslo, může prostřednictvím webové aplikace požádat o zaslání pokynů k obnovení hesla na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu. V případě podezření klienta na zneužití uživatelského účtu je klient povinen bezodkladně kontaktovat e-mailem či telefonicky poskytovatele.

 4. Poskytovatel se zavazuje zajistit náležité zabezpečení uživatelských účtů a veškerých dat webovou aplikací zpracovávaných a ukládaných. Poskytovatel se dále zavazuje zajišťovat dostupnost webové aplikace 24 hodin denně 7 dní týdnu, vyjma případných servisních odstávek na dobu nezbytně nutnou, a odstraňovat bezodkladně veškeré výpadky a jiné závady online služeb.

 5. V rámci uživatelského účtu klienta může klient dále vytvořit až 10 uživatelských účtů tazatelů.

XIII.

Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje tazatelů za podmínek uvedených v příloze těchto OP. S ohledem na čl. X. odst. 1 těchto OP mohou být osobní údaje tazatelů poskytovatelem předávány SMO ČR. Zejména k tomuto způsobu nakládání s osobními údaji je třeba získat souhlas subjektů údajů (tazatelů). Klient je povinen při vytváření jakéhokoliv uživatelského účtu povinen získat souhlas příslušné fyzické osoby se zpracováním osobních údajů za podmínek uvedených ve webové aplikaci při vytváření uživatelského účtu.

XIV.

Cena a platební podmínky placených služeb

 1. Cena služeb poskytovaných na základě smlouvy o poskytování placených služeb, uzavírané vždy na dobu 1 roku, je uvedena v nabídce poskytovatele dle čl. III. odst. 1 těchto OP. Je-li v nabídce uvedeno, že cena je bez DPH, bude k této ceně připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění. Cena vč. DPH je konečná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele na poskytování služeb. Obsahuje-li však údaj o ceně za služby zjevnou chybu, smlouva platně nevznikne.

 2. Cena služeb je splatná na základě faktury vystavené poskytovatelem, která je klientovi zaslána elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu, bezprostředně po dokončení objednávky placených služeb. Platba musí být uskutečněna převodem na bankovní účet poskytovatele a pod variabilním symbolem, jak je uvedeno ve faktuře. Příslušná částka musí být připsána na bankovní účet poskytovatele nejpozději v den splatnosti uvedený ve faktuře.

 3. Neobdrží-li klient fakturu ani do 24 hodin od dokončení objednávky, je povinen vyžádat si bezodkladně fakturu písemně či telefonicky od poskytovatele.

 4. Umožňuje-li webová aplikace platbu prostřednictvím platební brány, může klient na místo výše uvedeného využít tento způsob platby. Není-li v nabídce výslovně uvedeno něco jiného, nejsou poskytovatelem ani provozovatelem platební brány za využití této možnosti účtovány klientovi žádné další poplatky.

XV.

Ukončení smlouvy

 1. Platnost smlouvy o poskytování placených služeb skončí uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Smlouvu o poskytování bezúplatných služeb i smlouvu o poskytování placených služeb lze ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí za podmínek uvedených níže.

 2. Smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran kdykoliv vypovědět i bez výpovědní doby. Klient tak může učinit zejména zrušením svého uživatelského účtu ve webové aplikaci. Poskytovatel tak může učinit zejména hromadným oznámením o ukončení poskytování služeb právně-poradenského centra pro obce zveřejněným na webových stránkách www.poradnaproobce.cz, trvalým znepřístupněním těchto webových stránek nebo zrušením uživatelského účtu klienta. Poskytovatel je rovněž oprávněn kdykoliv jednostranně trvale či dočasně omezit či rozšířit rozsah bezúplatně poskytovaných služeb nebo změnit parametry těchto služeb formou hromadného oznámení klientům.

 3. V případě předčasného ukončení smlouvy o poskytování placených služeb má poskytovatel nárok na poměrnou část ceny za služby ve výši 1/12 za každý započatý měsíc trvání smlouvy. Zbývající část již zaplacené ceny klientovi vrátí do 30 dnů ode dne, kdy mu klient sdělí platební údaje pro vrácení příslušné částky.

 4. V případě ukončení smlouvy výpovědí z důvodu porušení některé z povinností klienta uvedených v čl. XI. těchto OP, popř. výpovědí ze strany klienta, poté, co porušil takovou povinnost, má poskytovatel nárok na cenu za služby v plné výši zaplacené klientem, jako kdyby smlouva trvala po celý rok. Tím nejsou dotčeny případné další zákonné finanční nároky poskytovatele vůči klientovi.

XVI.

Účinnost a změny obchodních podmínek

 1. Smlouva o poskytování bezúplatných služeb a smlouva o poskytování placených služeb se řídí vždy týmiž obchodními podmínkami, a to obchodními podmínkami, s nimiž klient naposledy vyjádřil souhlas.

 2. Další poskytování bezúplatných služeb může být podmíněno souhlasem klienta s novým zněním obchodních podmínek. Vyjádření nesouhlasu se považuje za výpověď smlouvy ze strany klienta.

 3. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení těchto OP či uzavřené smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatní ustanovení, lze-li dotčené ustanovení oddělit od OP (smlouvy) jako celku. Smluvní strany v takovém případě vyvinou veškeré úsilí s cílem nahradit toto ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné ustanovení nahrazovanému.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů získaných o tazatelích, kteří mají zřízený uživatelský účet na webu www.poradnaproobce.cz, („subjektech údajů“), je:

KVB advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem: Teplého 2786, 530 02 Pardubice
IČO: 01460412
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31924

kontaktní e-mail: pravnik@akkvb.cz

2. Zpracovávané osobní údaje

Zpracovávanými osobními údaji jsou:

 • jméno a příjmení

 • funkce / pracovní pozice

 • e-mailová adresa

 • telefonní číslo

 • heslo k uživatelskému účtu

 • případně též další údaje, které o sobě subjekt údajů správci sdělí ve svém dotazu

3. Účely zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje zpracovává správce údajů výhradně za následujícími účely:

 • poskytnutí plné funkcionality webové aplikace dostupné na webu www.poradnaproobce.cz subjektu údajů

 • komunikace správce se subjektem údajů

 • předání údajů subjektu údajů Svazu měst a obcí České republiky k plnění jeho úkolů v rámci účelu, za kterým byl založen, tzn. zejména vyhodnocování potřeb obcí a zkvalitňování fungování obecních samospráv

4. Právní základ zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány na základě výslovného souhlasu subjektu údajů uděleného před vytvořením uživatelského účtu ve webové aplikaci dostupné na webu www.poradnaproobce.cz. Bez udělení souhlasu nelze uživatelský účet vytvořit.

5. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje uvedené v čl. 2 mohou být správcem údaji předány jeho smluvnímu partnerovi, kterým je:

Svaz měst a obcí České republiky

IČO: 63113074

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha

(dále také jen „SMO ČR“)

SMO ČR je oprávněn použít získané osobní údaje výhradně k plnění jeho úkolů v rámci účelu, za kterým byl založen, tzn. zejména vyhodnocování potřeb obcí a zkvalitňování fungování obecních samospráv.

Osobní údaje subjektů údajů neposkytuje správce údajů žádným jiným třetím stranám.

6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje uvedené v čl. 2 jsou zpracovávány od okamžiku udělení souhlasu subjektu údajů s jejich zpracováním, popř. od pozdějšího poskytnutí osobních údajů subjektem údajů správci, po dobu, po kterou lze mít důvodně za to, že má subjekt údajů zájem využívat vytvořený uživatelský účet, nebo do doby odvolání souhlasu subjektu údajů se zpracováním těchto osobních údajů.

7. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce údajů přístup ke zpracovávaným osobním údajům, které se jej týkají, požadovat jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování. Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

V případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat (tj. zejména zrušit uživatelský účet, čímž bude zpracování dotčených osobních údajů zastaveno).

Podrobnosti upravují příslušné právní předpisy.

Má-li subjekt údajů za to, že ze strany správce osobních údajů dochází k porušování jeho práv, může podat stížnost u dozorového úřadu.

8. Dozorový úřad

Dozorovým úřadem je

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

9. Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává výhradně osobní údaje poskytnuté mu subjektem údajů.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ K SOFTWARU TŘETÍCH STRAN

1. Knihovna jquery je poskytována pod následující licencí:

Copyright JS Foundation and other contributors, https://js.foundation/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Zkušenosti z praxe AK KVB

15. února 2021

Na stránkách epravo.cz v sekci články je k dispozici další příspěvek Mgr. Tomáše Hrstky k zadávání veřejných zakázek s názvem „Jak je to s nepřípustným přenášením odpovědnosti za správnost a úplnost zadávacích podmínek".

Zobrazit více ...

31. ledna 2021

V prosincovém čísle měsíčníku Pro města a obce naleznete, kromě výběru zajímavých dotazů z Poradny pro obce.cz, také rozhovor s partnerem naší kanceláře JUDr. Mgr. Lukášem Váňou, Ph.D. na téma nových legislativních změn v roce 2021, které se týkají obcí a měst.

Zobrazit více ...

17. ledna 2021

V rámci zákona o místních poplatcích dochází již od 1. 1. 2021 k úpravě poplatku z pobytu, konkrétně k rozšíření „pobytů“, které nejsou předmětem poplatku. Jedná se o pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou (z veřejného zdravotního pojištění), pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

Zobrazit více ...

Aktuality ze SMO ČR

16. února 2021

Informace pro obce - konání zasedání zastupitelstev obcí od 15. února 2021. Usnesením vlády č. 125 ze dne 14. 2. 2021, publikovaným pod č. 59/2021 Sb., vyhlásila vláda na dobu od 00:00 hodin dne 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 včetně nouzový stav (podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky).

Zobrazit více ...

10. února 2021

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ realizovaný Svazem měst a obcí ČR(ESO).

Zobrazit více ...

15. ledna 2021

Na webových stránkách Svazu se v průběhu dalších dní budete dozvídat, jak samotná města a obce mohou přispět svým občanům seniorům při registraci na očkovací termín. Některá města a obce již pomoc pro starší spoluobčany spustila...

Zobrazit více ...