Právě se nás ptáte:

Jaký je v současné době procesní postup pro založení kandidátky nezávislých anebo sdružení kandidátů nezávislých (jaký minimální počet podpisů pro podporu kandidátů bude zapotřebí, do kdy nejpozději musí být kandidátka složena a komu nejpozději musí být odevzdána k zaevidování apod.)?

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí zmíněnou problematiku upravuje tak, že kandidující subjekty jsou tzv. volební strany, které jsou oprávněny do voleb kandidovat. Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů. Znamená to tedy, že je možné mimo jiné do voleb kandidovat jako nezávislý kandidát sám (1 kandidát = 1 kandidátní listina), nebo společně s dalšími nezávislými kandidáty (více nezávislých kandidátů = 1 kandidátní listina). Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde neregistrovaným, utvořených jen pro volby, ve kterých kandiduje. 

Na podporu kandidatury sdružení nezávislých kandidátů a stejně tak nezávislého kandidáta zákon vyžaduje podle předložení petice voličů. Kolik je třeba podpisů voličů, je stanoveno v příloze zákona. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu, kterým je pro účely tohoto zákona obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad.

Komplexní informace o volbách do zastupitelstev obcí naleznete na stránkách Poradny pro obce v sekci Komunální volby 2022.

Volby

důležité informace o komunálních volbách 2022

Časová osa voleb

 • VOLEBNÍ OBVODY

  Zastupitelstvo může nejpozději do tohoto data vytvořit více volebních obvodů.

  30. červen 2022

 • URČENÍ POČTU ZASTUPITELŮ

  Nejpozději do tohoto data zastupitelstvo určí počet zastupitelů na přístí volební období. Neučiní-li tak, bude volen stejný počet zastupitelů jako v předchozích volbách.

  30. červen 2022

 • PODÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN

  Konec lhůty pro podání kandidátních listin příslušnému registračnímu úřadu.

  19. červenec 2022 do 16:00

 • DELEGACE ZÁSTUPCŮ DO KOMISÍ

  Nejpozději do tohoto data může každá volební strana delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka okrskové volební komise v každém volebním okrsku.

  24. srpen 2022

 • PLAKÁTOVACÍ PLOCHY

  Pro volební kampaň starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 16 dnů přede dnem voleb.

  7. září 2022

 • OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB

  Starosta zveřejní do tohoto data oznámení o době a místu konání voleb v obci.

  8. září 2022

 • VZDÁNÍ SE KANDIDATURY

  Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury.

  21. září 2022 do 14.00 hod.

 • KONÁNÍ VOLEB

  Komunální volby se konají v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

  23. – 24. září 2022

 • NÁVRH NA NEPLATNOST

  Do 10 dní po vyhlášení výsledků voleb lze podat návrh na neplatnost hlasování, voleb nebo neplatnost volby kandidáta.

  10 dní po vyhlášení výsledků

 • USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

  Ustavující zasedání zastupitelstva se koná do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.

  10+15 dní

 • ODSTRANĚNÍ NESLUČITELNOSTI

  Do tří měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva by mělo dojít k odstranění neslučitelnosti funkcí.

  3 měsíce