Právě se nás ptáte:

K jakému dni je důležitý údaj o počtu obyvatel hlášených v obci pro stanovení výše odměn zastupitelů? Mění se odměny každý rok dle aktuálního počtu obyvatel?

Platí, že se při určení výše odměny člena zastupitelstva obce vychází z počtu obyvatel obce, kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva obce. 


Avšak, změní-li se v průběhu volebního období zastupitelstva počet obyvatel obce o více než 20 % tak, že dojde ke změně zařazení obce ve velikostní kategorii obcí, náleží od 1. ledna následujícího kalendářního roku: 

 • uvolněnému členovi zastupitelstva odměna ve výši odpovídající (nové - nižší nebo vyšší) velikostní kategorii obce
 • neuvolněnému zastupiteli dosavadní odměna, pokud nepřesahuje maximální výši pro danou velikostní kategorii obce, jinak mu přísluší odměna v maximální výši.

Volby

důležité informace o komunálních volbách 2022

Časová osa voleb

 • VOLEBNÍ OBVODY

  Zastupitelstvo může nejpozději do tohoto data vytvořit více volebních obvodů.

  30. červen 2022

 • URČENÍ POČTU ZASTUPITELŮ

  Nejpozději do tohoto data zastupitelstvo určí počet zastupitelů na přístí volební období. Neučiní-li tak, bude volen stejný počet zastupitelů jako v předchozích volbách.

  30. červen 2022

 • PODÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN

  Konec lhůty pro podání kandidátních listin příslušnému registračnímu úřadu.

  19. červenec 2022 do 16:00

 • DELEGACE ZÁSTUPCŮ DO KOMISÍ

  Nejpozději do tohoto data může každá volební strana delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka okrskové volební komise v každém volebním okrsku.

  24. srpen 2022

 • PLAKÁTOVACÍ PLOCHY

  Pro volební kampaň starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 16 dnů přede dnem voleb.

  7. září 2022

 • OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB

  Starosta zveřejní do tohoto data oznámení o době a místu konání voleb v obci.

  8. září 2022

 • VZDÁNÍ SE KANDIDATURY

  Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury.

  21. září 2022 do 14.00 hod.

 • KONÁNÍ VOLEB

  Komunální volby se konají v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

  23. – 24. září 2022

 • NÁVRH NA NEPLATNOST

  Do 10 dní po vyhlášení výsledků voleb lze podat návrh na neplatnost hlasování, voleb nebo neplatnost volby kandidáta.

  10 dní po vyhlášení výsledků

 • USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

  Ustavující zasedání zastupitelstva se koná do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.

  10+15 dní

 • ODSTRANĚNÍ NESLUČITELNOSTI

  Do tří měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva by mělo dojít k odstranění neslučitelnosti funkcí.

  3 měsíce