• -->

  Právě se nás ptáte:

  Může být odměna neuvolněného zastupitele nějakým způsobem pokrácena? Pokud ano, jakým způsobem?

  Nikoliv. V případě neuvolněných členů zastupitelstva krácení odměny z důvodů osobních překážek v práci (dočasná pracovní neschopnost, těhotenství, mateřství atd.) nepřichází v úvahu. Takový postup by neměl oporu v zákoně. Dle ustanovení § 72 odst. 6 zákona o obcích nenáleží členovi zastupitelstva z  vyjmenovaných důvodů odměna za výkon funkce, resp. její část, to se však týká výhradně uvolněných zastupitelů. Ovšem nárok na odměnu a její výši neuvolněných zastupitelů stanovuje samo zastupitelstvo obce ve svém usnesení, ve kterém může dopředu určit pravidla, za jakých podmínek vzniká neuvolněným zastupitelům nárok na odměnu, přičemž může tento nárok podmínit i např. účastí na zasedáních zastupitelstva či plněním úkolů pro obce nad rámec výkonu funkce. Avšak nikdy nelze takto "pokrátit" odměny zpětně, objektivní pravidla musí být vždy stanovena předem. 

  Časová osa voleb

  • KONÁNÍ VOLEB

   Komunální volby se konají v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

   23. – 24. září 2022

  • VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

   Výsledky voleb do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny a uveřejněny sdělením ve Sbírce zákonů pod č. 280/2022 Sb.

   27. září 2022

  • NÁVRH NA NEPLATNOST

   Do 10 dní po vyhlášení výsledků voleb lze podat návrh na neplatnost hlasování, voleb nebo neplatnost volby kandidáta.

   10 dní po vyhlášení výsledků

  • USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

   Ustavující zasedání zastupitelstva se koná do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.

   10+15 dní

  • ODSTRANĚNÍ NESLUČITELNOSTI

   Do tří měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva by mělo dojít k odstranění neslučitelnosti funkcí.

   3 měsíce