• -->

  Právě se nás ptáte:

  Jakou má zastupitel odpovědnost? Ručí při rozhodování svým majetkem?

  Zastupitel obce a ani radní nedisponuje žádnou imunitou jako např. poslanci. Za své rozhodování tedy nese v zásadě plnou odpovědnost. Odpovědnost člena zastupitelstva obce za škodu, kterou způsobil obci v souvislosti s výkonem funkce, se řídí právní úpravou zákoníku práce. Pro tyto účely se obec považuje za zaměstnavatele a členové zastupitelstva obce se považují za zaměstnance. Zastupitelé obce jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Co tato péče konkrétně znamená, se posuzuje podle okolností. Po běžném zastupiteli sice není možné spravedlivě požadovat podrobnou odbornou znalost právní problematiky fungování obce, na druhou stranu nese odpovědnost za své rozhodování v zastupitelstvu (jsou-li tedy k rozhodnutí zapotřebí odborné znalosti, jimiž zastupitelstvo nedisponuje, mělo by si je opatřit např. zadáním znaleckého posudku, uložením právní analýzy odbornému úřednímu aparátu obce apod.). Odpovědnost majetková (či dokonce trestní) nastává v praxi spíše ve zjevných případech hrubé nedbalosti nebo při úmyslném poškozování zájmů obce. U radních či starosty je požadovaný standard péče vyšší.

  Časová osa voleb

  • KONÁNÍ VOLEB

   Komunální volby se konají v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

   23. – 24. září 2022

  • VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

   Výsledky voleb do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny a uveřejněny sdělením ve Sbírce zákonů pod č. 280/2022 Sb.

   27. září 2022

  • NÁVRH NA NEPLATNOST

   Do 10 dní po vyhlášení výsledků voleb lze podat návrh na neplatnost hlasování, voleb nebo neplatnost volby kandidáta.

   10 dní po vyhlášení výsledků

  • USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

   Ustavující zasedání zastupitelstva se koná do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.

   10+15 dní

  • ODSTRANĚNÍ NESLUČITELNOSTI

   Do tří měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva by mělo dojít k odstranění neslučitelnosti funkcí.

   3 měsíce