Nabízíme kurzy a webináře pro úředníky a zastupitele obcí a krajů

 • Můžete si vybrat z celodenních on-line kurzů či kratších webinářů. Prezenční kurzy budou realizovány v učebně v centru Prahy s dobrou dopravní dostupností.
 • Nabízíme také možnost konání kurzů na objednávku přímo na úřadě, a to ve všech regionech České republiky.
 • Kurzem vzdělávání nekončí. Každý účastník kurzu bude mít po dobu jednoho měsíce zdarma vstup do Poradnaproobce.cz.
 • Zároveň bude moci účastník kurzu celý měsíc zdarma klást dotazy k tématu kurzu, na které mu budou odpovídat právníci KVB advokátní kanceláře ve spolupráci s lektorem kurzu.

Základní informace o kurzech

Přehled nejbližších kurzů

Zobrazuji 1 až 10 z celkového počtu 89

Příspěvkové organizace zřizované obcemi 1

Lektor: Mgr. Robin Mlynář

On-line forma
29. 9. 2023

Cíl kurzu

 • Srozumitelně vysvětlit ta ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), která se týkají zřizování, fungování a vzájemných vztahů mezi zřizovatelem (obcí či městem) a příspěvkovou organizací. 
 • Zaměřit se při tom především na příspěvkové organizace, s nimiž se i malé obce setkávají každodenně – školská zařízení. 
 • Speciální pozornost věnovat financování provozu příspěvkové organizace a nastavení pravidel ve zřizovací listině, to vše s důrazem na praktické problémy.

Obsah kurzu

 • Vybraná ustanovení "malých" rozpočtových pravidel a obecního zřízení.
 • Zřizování a fungování příspěvkových organizací.
 • Vzájemné vztahy mezi zřizovatelem (obcí či městem) a příspěvkovou organizací. 
 • Školské zařízení jako nejčastější příspěvková organizace zřizovaná obcí. 
 • Financování provozu příspěvkové organizace, nastavení pravidel ve zřizovací listině a veřejnosprávní kontrola. 

Na tento webinář volně navazuje další - "Příspěvkové organizace zřizované obcemi 2", který bude zaměřen na kontrolu hospodaření příspěvkových organizací.

O lektorovi

Advokát KVB advokátní kanceláře, ve které s krátkou přestávkou působí již od roku 2014. Studium absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od počátku svého působení v KVB advokátní kanceláři se v rámci právního poradenství pro členy Svazu měst a obcí ČR zabývá právem územních samosprávných celků. Spolupodílel se na realizaci programu Odpovědný zastupitel a pracoval též jako externí konzultant Odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj.

Ve své advokátní praxi setrvává ve své specializaci na právo územních samosprávných celků a dále ji rozšiřuje o oblast stavebního práva, správního řízení, včetně správního trestání a správního soudnictví. Problematiku stavebního práva, se zaměřením na černé stavby a jejich odstraňování či legalizaci, přednáší v rámci akreditovaných seminářů úředníkům stavebních úřadů. Je specialistou na smlouvy mezi developery a obcemi.

Je spoluautorem komentáře k zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Znalosti z oblasti práva územních samosprávných celků sám využívá jako zvolený zastupitel obce.

 

Délka

2 hodiny

Konání

od 9:00 do 11:00

Cena za osobu

On-line forma: 1 990 Kč bez DPH

Správní řád od A do Z: Doručování

Lektor: Mgr. David Marek

Akreditováno MV On-line forma
3. 10. 2023

Cíl kurzu

 • Zrekapitulovat zásady pro doručování podle správního řádu.
 • Usnadnit pochopení praktických aspektů doručování v podmínkách územních samosprávných celků.
 • Výklad příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. doplnit srozumitelným prezentováním obsahově relevantní judikatury a závěrů Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.
 • Pomoci řešit typické problémy při doručování ve správním řízení.

 

Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří svou pracovní agendu vykonávají v režimu správního řádu jako výkon vrchnostenské veřejné správy.

Obsah kurzu

 • Zásady doručování podle správního řádu (přehled právních předpisů upravujících doručování, obecné principy a požadavky, kdo doručuje, kam a kde se doručuje, jak se doručuje, uložení písemnosti, překážky při doručování, fikce doručení, lhůty při doručování, datové schránky, postup vyřizování písemnosti orgánem veřejné moci).
 • Praktické aspekty doručování (typické problémy při doručování a možnosti jejich řešení, příklady dobré a špatné praxe, vybrané judikáty k problematice doručování, procvičování vybraných dílčích témat, odpovědi na dotazy, diskuze k problematice, výměna zkušeností).


Vzdělávací program je součástí volného cyklu akreditovaných kurzů „Správní řád od A do Z“. V jeho rámci se počítá zejména s těmito kurzy: „Agenda oprávněných úředních osob“, „Judikatura v praxi územních samosprávných celků“, „Lhůty“, „Opravné prostředky“, „Rozhodnutí“ nebo „Vady řízení“.

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V letech 1999–2002 pracoval na Okresním úřadě Pelhřimov, od roku 2003 je zaměstnancem Krajského úřadu Kraje Vysočina, kde zastává manažerskou pozici.

Ve své dlouholeté lektorské činnosti se věnuje především problematice správního řádu a správního řízení. Patří mezi zkušební komisaře pro obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a pro zkoušku odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích. 

Je spoluautorem publikací "Nový správní řád v praxi krajských úřadů" (2007) a "Nový správní řád v praxi krajských úřadů II" (2009). Autorsky se rovněž podílel na komentáři ke správnímu řádu vydanému nakladatelstvím C.H.Beck v roce 2015 a 2020. Je členem pracovní komise pro správní právo při Legislativní radě vlády.

Délka

6 hodin

Akreditace kurzu

AK/PV-351/2023

AK/VE-165/2023

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Lektor: Mgr. Tomáš Hrstka

On-line forma
4. 10. 2023

Cíl kurzu

 • Přiblížit hlavní novinky novely zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Představit nová pravidla pro stanovování předpokládané hodnoty veřejných zakázek, pro objasňování nabídek, pro postup zadavatele vůči vybranému dodavateli a další dílčí oblasti zadávání dotčené podstatnými změnami.
 • Upozornit na důležité změny týkající se horizontální a vertikální spolupráce.

Webinář je určen všem, kteří se v podmínkách obcí a krajů podílejí na procesech spojených se zadáváním veřejných zakázek.

Obsah kurzu

 • Přehled hlavních novinek novely zákona o zadávání veřejných zakázek č. 166/2023 Sb.
 • Nová pravidla pro stanovování předpokládané hodnoty veřejných zakázek, pro objasňování nabídek, pro postup zadavatele vůči vybranému dodavateli a další dílčí oblasti zadávání dotčené podstatnými změnami.
 • Změny týkající se horizontální a vertikální spolupráce.
 • Praktické poznámky k některým problematickým novým či změněným ustanovením.

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. S KVB advokátní kanceláří spolupracuje od roku 2015. Poskytuje právní služby zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, energetického práva, stavebního práva veřejného a správního trestání. Díky dlouhodobému působení v KVB advokátní kanceláři je velmi dobře seznámen i s právem územních samosprávných celků, včetně otázek týkajících se výkonu dozoru nad nimi.

Délka

2 hodiny

Konání

od 9:00 do 11:00

Cena za osobu

On-line forma: 1 990 Kč bez DPH

Rozbor skutkových podstat přestupků dle zákona o některých přestupcích

Lektor: Ing. Mgr. Jan Strakoš LL.M.

Hybridní forma
5. 10. 2023

Cíl kurzu

 • Provést účastníky kurzu zákonem o některých přestupcích. Ten bývá veřejnosti obvykle prezentován jako základní katalog skutkových podstat přestupků, které patří po dopravních přestupcích mezi ty nejfrekventovanější. 
 • Detailně rozebrat jednotlivé skutkové podstaty.

Kurz je určen úředníkům a vedoucím úředníkům, kteří v rámci své pracovní náplně aplikují zákon o některých přestupcích.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

 


Obsah kurzu

 • Představení zákona o některých přestupcích a návod, jak s ním pracovat.
 • Evidence přestupků.
 • Skutkové podstaty přestupků proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy.
 • Skutkové podstaty přestupků na úseku všeobecné vnitřní správy, na úseku podnikání, porušování práv k obchodní firmě a na úseku zdravotnictví.
 • Skutkové podstaty přestupků proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě.
 • Skutkové podstaty přestupků proti veřejnému pořádku.
 • Skutkové podstaty přestupků proti občanskému soužití a proti majetku.   

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. 

V letech 2011-2019 působil na Ministerstvu vnitra, kde se specializoval především na přestupkové právo. Kromě správní a kontrolní činnosti se pravidelně účastnil čtvrtletních porad pořádaných Ministerstvem vnitra pro zpracovatele přestupkové agendy i zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání. K otázkám správního práva trestního vystoupil na řadě odborných konferencí. V období od ledna 2020 do srpna 2021 působil jako vedoucí oddělení správních činností na Ministerstvu průmyslu a obchodu a věnoval se správnímu trestání na úseku živnostenského zákona, zákona o regulaci reklamy či zákona o ochraně spotřebitele. V současné době je ředitelem odboru živností a spotřebitelské legislativy, který zároveň plní působnost Živnostenského úřadu České republiky. Je předsedou několika meziresortních pracovních skupin, mj. pracovní skupiny pro subjekty ADR a expertní komise k zákonu o regulaci reklamy. Od roku 2021 je členem expertní skupiny Evropské komise pro politický dialog a výměnu zkušeností v oblasti spotřebitelské politiky (Consumer Policy Network).

Je dlouholetým lektorem i zkušebním komisařem Institutu pro veřejnou správu Praha  S KVB advokátní kanceláří spolupracuje jako lektor průběžného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Své vědecko-výzkumné aktivity zaměřuje na problematiku vzájemného působení správního a trestního práva a práva informačních a komunikačních technologií. Mj. z toho důvodu v roce 2021 absolvoval „Právo informačních a komunikačních technologií“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, když úspěšně obhájil disertační práci s názvem „K vybraným elektronickým důkazním prostředkům ve správním trestání a míře přípustnosti jimi opatřených důkazů“. Na téma přestupkového práva publikuje v časopisech Správní právo a Veřejná správa. Je rovněž spoluautorem Vádeméka ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům, skript Základy správního trestání anebo Praktického komentáře ke stavebnímu zákonu (zákonu č. 183/2006 Sb., pokud jde o jeho přestupky).

 

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Čeština v úřední praxi: Obsah a forma úřední komunikace, obtížné jevy v češtině

Lektor: Mgr. Miroslav Havel

Hybridní forma
6. 10. 2023

Cíl kurzu

 • Podat relativně ucelený přehled o češtině jako nástroji písemné úřední komunikace (s ohledem na její každodenní užívání v podmínkách úřadů obcí a krajů).
 • Zrekapitulovat nejdůležitější zásady úpravy úředních písemností.
 • Přispět k vytváření srozumitelných úředních textů.
 • Procvičit vybrané obtížné jazykové jevy.

Kurz je určen všem úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, zejména těm, kteří v rámci své pracovní agendy tvoří písemné texty. 

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

Obsah kurzu

 • Obsah a forma úřední komunikace (druhy úřední komunikace podle formy a obsahu; specifika písemné úřední komunikace; pravidla, kodifikace a normy; právní souvislosti; úprava písemností zpracovaných dle normy ČSN 01 6910, zásady tvorby srozumitelných úředních textů).
 • Některé obtížné jevy v češtině (gramatika, např. skloňování zájmen já a ty, shoda podmětu s přísudkem, podmiňovací způsob, přechylování; lexika a frazeologie, např. import cizích slov do češtiny, jejich přepis a užití, úřední fráze a slang; syntax, např. souvětí a čárky ve větě, spojky a, a tedy, a proto; pravopis, např. velká a malá písmena, spřežky, zkratky a zkratková slova, tituly).
 • Typické nedostatky a chyby v úředních písemnostech, příklady z praxe a praktická cvičení.

Na tento kurz volně navazuje kurz "Čeština v úřední praxi: Tvorba srozumitelných úředních textů".

O lektorovi

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Lektor a konzultant ve správě a řízení dokumentů, učitel a lektor češtiny, lektor soft skills.

Má za sebou téměř dvacetiletou manažerskou praxi v nadnárodních finančních institucích se zaměřením na správu dokumentů, obchodní a úřední korespondenci. Od roku 2007 se věnuje vzdělávání (jako učitel, lektor, mentor). 

V současné době učí na střední škole správu dokumentů, spisovou a archivní službu. Zároveň působí jako lektor se specializací na správu elektronických dokumentů a češtinu v úřední praxi. Ve svých kurzech preferuje metody koučinku (student nebo účastník kurzu je pro něj partner, kterého vede po cestě celoživotního vzdělávání).

Jeho lektorské a životní motto: "Vždycky existuje cesta, stačí jen hledat, vydržet a vytrvat."

 

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Excel pro začátečníky

Lektor: Ing. Jaroslav Vobr

On-line forma
9. 10. 2023

Cíl kurzu

 • Prohloubit počítačové dovednosti úředníků v oblasti práce s MS Excel, a to od základních kroků.
 • Přispět k pochopení filozofie programu.
 • Podat přehled nejdůležitějších funkcionalit programu.
 • Objasnit vybrané funkcionality programu (s akcentem na možnost jejich využití v úřednické práci).
 • Naučit se vytvářet a formátovat tabulky, provádět jednoduché i složitější výpočty, třídit a analyzovat data.
 • Výklad dílčích témat doplnit praktickými příklady.

Cílovou skupinou jsou úředníci, vedoucí úředníci a další zaměstnanci územních samosprávných celků, kteří při výkonu své pracovní agendy potřebují využívat MS Excel.

Obsah kurzu

 • Pás karet, Panel nástrojů, Rychlý přístup.
 • Organizace dat v EXCELu.
 • Základní operace.
 • Formátování buněk.
 • Jednoduché výpočty v Tabulkách.
 • Tisk.
 • Základní pravidla pro „funkční tabulky“.
 • Zajímavé klávesové zkratky.
 • Současné „HITY“ v EXCELu.

Webinář je součástí volného cyklu zaměřeného na práci s MS Excel. V rámci cyklu na tento úvodní webinář navazují „Excel pro mírně pokročilé“, „Excel pro pokročilé“ a „Excel pro experty“.

O lektorovi

Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha. Je zkušebním komisařem pro oblast autorizované konverze dokumentů. Jako lektor průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů se zaměřuje na rozvoj počítačové gramotnosti (zejména na všechny úrovně práce s aplikací Microsoft EXCEL). 

Ve svém volné čase se profesionálně věnuje aerobiku. Dosáhl dvojnásobného titulu Mistra České republiky, úspěšně reprezentoval Českou republiku v zahraniční (Itálie 3. místo, Španělsko 4. místo).

Délka

4 hodiny

Konání

od 13:00 do 17:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 490 Kč bez DPH

Orgány obce a jejich fungování

Lektor: JUDr. Václav Chmelík

Hybridní forma
10. 10. 2023

Cíl kurzu

 • Podat přehled všech orgánů obce.
 • Objasnit fungování jednotlivých orgánů obce, jejich pravomoci a vzájemné vztahy.
 • Vysvětlit postavení a úkoly výborů a komisí orgánů obce.
 • Zrekapitulovat kompetence orgánů obce v oblasti hospodaření.
 • Výklad příslušné legislativy ilustrovat praktickými příklady.

Kurz je určen úředníkům a vedoucím úředníkům obcí, eventuálně také starostům, radním a dalším členům zastupitelstev obcí.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

Obsah kurzu

 • Obec - postavení v systému veřejné správy, charakteristické znaky.
 • Orgány obce, jejich fungování, pravomoci a vzájemné vztahy.
 • Výbory a komise orgánů obce.
 • Kompetence orgánů obce v oblasti hospodaření.
 • Praktické příklady, odpovědi na dotazy, výměna zkušeností.

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Advokát KVB advokátní kanceláře. Ve své praxi se zabývá zejména právem územních samosprávných celků s důrazem na zákon o obcích a další pro každodenní chod obce nezbytné zákony a právem závazkovým. Bohaté zkušenosti s problémy územních samosprávných celků získal a nadále je aktivně rozšiřuje v rámci Poradny pro obce, kterou KVB advokátní kancelář zajišťuje pro Svaz měst a obcí České republiky.

Znalosti a zkušenosti z oblasti práva územních samosprávných celků sám využívá jako člen zastupitelstva a rady obce Rosice. Je spoluautorem publikace „Zákon o obcích. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2019“.

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Lektor: Mgr. Lukáš Rothanzl

Hybridní forma
12. 10. 2023

Cíl kurzu

 • Prohloubit znalosti a dovednosti cílové skupiny v oblasti poskytování informací vztahujících se k působnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů (a to jak na žádost, tak zveřejněním).
 • Ukázat účastníkům vzdělávání prostřednictvím judikatury a praktických příkladů situace, které jsou v podmínkách územních samosprávných celků v oblasti poskytování informací nejběžnější a dát jim know-how k jejich optimálnímu řešení. 

Kurz je určen zejména těm úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří se podílejí na poskytování informací vztahujících se k působnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů (na žádost nebo zveřejněním).

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

Obsah kurzu

 • Základy práva na informace (základní pojmy informačního zákona, povinné subjekty, vztah informačního zákona a některých zvláštních zákonů).
 • Průběh poskytování informací (poskytování informací na žádost nebo zveřejněním, úhrada nákladů, opravné prostředky, odpovědnost za újmu, zneužití práva na informace).
 • Omezení práva na informace (test proporcionality, vnitřní informace, podkladové informace, informace od třetích osob, soukromí a osobní údaje, obchodní tajemství, informace o platech a odměnách).
 • Praktické aspekty poskytování informací (příklady z praxe, sdílení zkušeností, obsahově relevantní aktuální judikatura).

O lektorovi

Advokát. Člen pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády ČR a člen několika rozkladových komisí k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb územním samosprávným celkům. V minulosti působil jako právník Ministerstva vnitra na odboru dozoru a kontroly veřejné správy, kde se věnoval metodické a aplikační činnosti spojené především se zákony o územních samosprávných celcích a zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Má dlouhodobé zkušenosti s právním servisem obcím. Podílel se mj. na realizaci projektu právního poradenství financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí ČR.

Přednáší problematiku hospodaření s majetkem obcí, ochrany osobních údajů a zákona o svobodném přístupu k informacím. Je spoluautorem publikace „Zákon o svobodném přístupu k informacím: komentář" (C. H. Beck).

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Odměňování členů zastupitelstev obcí (webinář)

Lektor: Mgr. Bc. Tomáš Auer

On-line forma
13. 10. 2023

Cíl kurzu

 • Seznámit účastníky s aktuální právní úpravou odměňování členů zastupitelstev obcí a jejími výklady.
 • Objasnit způsob výpočtu jednotlivých druhů odměn na praktických příkladech a řešení aplikačních situací.
 • Vysvětlit vztah k zákoníku práce a k ustanovením zákonů o územních samosprávných celcích.
 • Nastínit možnosti dalšího vývoje v uvedené oblasti. 

Webinář je určen starostům, radním a dalším zastupitelům, ale také těm osobám, které na obecním úřadě odměňování zastupitelů zajišťují.

Obsah kurzu

 • Právní vztah zastupitele k obci v oblasti odměňování (zastupitel jako zaměstnanec?, základní principy, povaha funkce zastupitele).
 • Odměna za výkon funkce (rozdíly mezi uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli, specifické postavení starosty, krácení odměny, zvýšení odměny, odměňování při souběhu funkcí, odměňování ve volebním mezidobí).
 • Další aspekty odměňování (mimořádná odměna - procedurální pravidla, zákaz poskytování darů, odchodné, dovolená, příspěvky, benefity, cestovní náhrady, použití zákoníku práce - splatnost a výplata, možnost vzdání se odměny).
 • Praktické příklady s akcentem na zažitou (ne)správnou praxi obcí.

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a oboru Politologie a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Cenné zkušenosti získal několikaletou praxi na Ministerstvu vnitra a v advokátní kanceláři zaměřující se na vymáhání pohledávek a cizinecké právo. K jeho dalším aktivitám patří vzdělávací a lektorská činnost v oborech právo nebo politologie. 

V KVB advokátní kanceláři se zaměřuje na vše, co se vztahuje k chodu obcí a měst, a to od smluvních vztahů, přes zákon o obcích a problematiku odpadového hospodářství, až ke správnímu řízení. Je autorem řady článků a příspěvků z různých oblastí práva určených především pro územní samosprávné celky. 

Délka

2 hodiny

Konání

od 9:00 do 11:00

Cena za osobu

On-line forma: 1 990 Kč bez DPH

Místní poplatky za komunální odpad (po novele zákona o místních poplatcích)

Lektor: Mgr. Bc. Tomáš Auer

On-line forma
16. 10. 2023

Cíl kurzu

 • Seznámit účastníky s aktuální právní úpravou jednotlivých možností zpoplatnění komunálního odpadu.
 • Porovnat jednotlivé varianty zpoplatnění, poukázat na výhody a nevýhody jednotlivých režimů poplatku.
 • Upozornit na časté praktické chyby při stanovení poplatku za komunální odpad (i v kontextu poslední rozhodovací praxe).
 • Ukázat příklady dobré praxe a navrhnout doporučení.
 • Poukázat na pochybení správců poplatku při výběru a vymáhání poplatků a navrhnout řešení.

Webinář je určen všem, kteří se v různých funkcích a rolích podílejí na zavádění nebo správě místních poplatků.

Obsah kurzu

 • Režimy poplatků za komunální odpad.
 • Rozdíly, výhody a nevýhody jednotlivých režimů.
 • Příklady z praxe – z čeho si vzít příklad, čeho se určitě vyvarovat.
 • Nedostatky při správě poplatků za komunální odpad, jak se jim vyhnout.

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a oboru Politologie a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Cenné zkušenosti získal několikaletou praxi na Ministerstvu vnitra a v advokátní kanceláři zaměřující se na vymáhání pohledávek a cizinecké právo. K jeho dalším aktivitám patří vzdělávací a lektorská činnost v oborech právo nebo politologie. 

V KVB advokátní kanceláři se zaměřuje na vše, co se vztahuje k chodu obcí a měst, a to od smluvních vztahů, přes zákon o obcích a problematiku odpadového hospodářství, až ke správnímu řízení. Je autorem řady článků a příspěvků z různých oblastí práva určených především pro územní samosprávné celky. 

Délka

2 hodiny

Konání

od 9:00 do 11:00

Cena za osobu

On-line forma: 1 990 Kč bez DPH