Nabízíme kurzy a webináře pro úředníky a zastupitele obcí a krajů

 • Můžete si vybrat z celodenních on-line kurzů či kratších webinářů. Prezenční kurzy budou realizovány v učebně v centru Prahy s dobrou dopravní dostupností.
 • Nabízíme také možnost konání kurzů na objednávku přímo na úřadě, a to ve všech regionech České republiky.
 • Kurzem vzdělávání nekončí. Každý účastník kurzu bude mít po dobu jednoho měsíce zdarma vstup do Poradnaproobce.cz.
 • Zároveň bude moci účastník kurzu celý měsíc zdarma klást dotazy k tématu kurzu, na které mu budou odpovídat právníci KVB advokátní kanceláře ve spolupráci s lektorem kurzu.

Základní informace o kurzech

Přehled nejbližších kurzů

Zobrazuji 1 až 10 z celkového počtu 27

Střet zájmů a podjatost ve veřejné správě

Lektor: JUDr. Jan Horník Ph.D.

On-line forma
8. 6. 2023

Cíl kurzu

 • Seznámit cílovou skupinu s řešením (právní úpravou) problematiky střetu zájmů v několika zákonech, a to s důrazem na její praktické aspekty v podmínkách územní samosprávy.
 • Přispět k pochopení povinností stanovených zákonem o střetu zájmů.
 • Pomoci osvojit si dovednosti řádného ohlašování možného střetu zájmů a jeho řešení.
 • Poukázat na nejčastější chyby ve výše uvedené oblasti. 
 • S ohledem na přesah do dalších oblastí objasnit také relevantní části občanského zákoníku.
 • Seznámit cílovou skupinu s aktuální právní úpravou problematiky podjatosti a systémové podjatosti.
 • Poradit cílové skupině, jak postupovat při řešení námitek podjatosti a systémové podjatosti, které někteří účastníci řízení využívají k obstrukcím ve správních řízeních. 

Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří v rámci své pracovní agendy řeší problematiku střetu zájmů nebo podjatosti.

Obsah kurzu

 • Střet zájmů (právní úprava střetu zájmů, hlavní povinnosti veřejných funkcionářů a zapisujících osob, typy oznámení, problémové okruhy z oznámení, např. společné jmění manželů, peníze na účtu jako pohledávky, movité a nemovité věci, lhůty pro podávání oznámení, metodika k podávání oznámení, registr oznámení, vyplňování oznámení, povinnosti zapisujících orgánů, registr a ochrana osobních údajů, časté chyby při podávání oznámení a možnosti nápravy těchto chyb, sankce podle zákona o střetu zájmů, praktické problémy územních samosprávných celků v oblasti střetu zájmů, řešení konkrétních situací, odpovědi na dotazy). 
 • Podjatost (podjatost a tzv. systémová podjatost, zodpovědný a nepodjatý přístup úředníků k projednávaným věcem, skutečná podjatost versus podjatost jako nástroj obstrukcí ve správních řízeních, postup po novele správního řádu, praktické problémy územních samosprávných celků v oblasti podjatosti, řešení konkrétních situací, odpovědi na dotazy).

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Dříve působil na legislativně-právním oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (věnoval se zejména výkladu zákonů o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze a o svobodném přístupu k informacím). Poté zastával funkci vedoucího oddělení kontroly na témže odboru (realizace kontrol výkonu samostatné působnosti svěřené územním samosprávným celkům a kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené krajským úřadům). Praktické zkušenosti s územní samosprávou získal také jako člen zastupitelstva obce a člen jeho kontrolního výboru. Je spolutvůrcem Strategie vlády v boji proti korupci. Jeho aktuálním stěžejním působištěm je město Dobříš, kde pracuje na pozici tajemníka městského úřadu. 

Je lektorem a zkušebním komisařem pro ověřování obecné části zvláštní odborné způsobilosti. Věnuje se také průběžnému vzdělávání úředníků obcí a krajů. V rámci své publikační činnosti se zaměřuje jak na fungování územní samosprávy, tak na boj s korupcí.

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Excel pro začátečníky

Lektor: Ing. Jaroslav Vobr

On-line forma
12. 6. 2023

Cíl kurzu

 • Prohloubit počítačové dovednosti úředníků v oblasti práce s MS Excel, a to od základních kroků.
 • Přispět k pochopení filozofie programu.
 • Podat přehled nejdůležitějších funkcionalit programu.
 • Objasnit vybrané funkcionality programu (s akcentem na možnost jejich využití v úřednické práci).
 • Naučit se vytvářet a formátovat tabulky, provádět jednoduché i složitější výpočty, třídit a analyzovat data.
 • Výklad dílčích témat doplnit praktickými příklady.

Cílovou skupinou jsou úředníci, vedoucí úředníci a další zaměstnanci územních samosprávných celků, kteří při výkonu své pracovní agendy potřebují využívat MS Excel.

Obsah kurzu

 • Pás karet, Panel nástrojů, Rychlý přístup.
 • Organizace dat v EXCELu.
 • Základní operace.
 • Formátování buněk.
 • Jednoduché výpočty v Tabulkách.
 • Tisk.
 • Základní pravidla pro „funkční tabulky“.
 • Zajímavé klávesové zkratky.
 • Současné „HITY“ v EXCELu.

Webinář je součástí volného cyklu zaměřeného na práci s MS Excel. V rámci cyklu na tento úvodní webinář navazují „Excel pro mírně pokročilé“, „Excel pro pokročilé“ a „Excel pro experty“.

O lektorovi

Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha. Je zkušebním komisařem pro oblast autorizované konverze dokumentů. Jako lektor průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů se zaměřuje na rozvoj počítačové gramotnosti (zejména na všechny úrovně práce s aplikací Microsoft EXCEL). 

Ve svém volné čase se profesionálně věnuje aerobiku. Dosáhl dvojnásobného titulu Mistra České republiky, úspěšně reprezentoval Českou republiku v zahraniční (Itálie 3. místo, Španělsko 4. místo).

Délka

2 hodiny

Konání

od 13:00 do 17:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 490 Kč bez DPH

Stavební zákon v praxi územních samosprávných celků

Lektor: Ing. Vladimíra Helebrantová

On-line forma
15. 6. 2023

Cíl kurzu

 • Seznámit účastníky kurzu s aktuálními problémy stavebního práva.
 • Upozornit je především na sporné či komplikované otázky s cílem usnadnit jejich řešení v praxi.  

Obsah kurzu

 • Územní rozhodnutí a územní souhlas (stavby nevyžadující územní rozhodnutí ani územní souhlas, územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva, územní souhlas, územní řízení, společné územní a stavební řízení, integrace posouzení EIA do řízení podle stavebního zákona).
 • Stavební řád (povolení a ohlášení staveb, stavby nevyžadující povolení ani ohlášení, stavební povolení, ohlášení stavby, stavební řízení se zaměřením na náležitosti žádostí o povolení a odstraňování jejich nedostatků, kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas).
 • Nepovolené stavby a jejich odstraňování (vymezení nepovolených staveb, nařízení odstranění stavby, žádost o dodatečné povolení stavby, povinnost stavebních úřadů nařídit odstranění staveb).
 • Stavební právo aktuálně a prakticky (komentovaný přehled aktuálních změn příslušné legislativy, porovnání „staré“ a „nové“ právní úpravy, příklady z praxe, výměna zkušeností, odpovědi na dotazy).

O lektorovi

Absolventka Stavební fakulty Českého vysokého učení technického. Větší část své pracovní kariéry působila na stavebním úřadu, a to jak v prvostupňovém, tak i odvolacím, krátkou dobu také na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Lektorské činnosti zaměřené na stavební právo se věnuje od roku 2014. Spolupracuje s několika vzdělávacími agenturami. Je také lektorkou přípravných kurzů pro zkoušku zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, a rovněž zkušební komisařkou pro tuto oblast. V roli zkušební komisařky působí i na České komoře autorizovaných inženýrů a techniků, kde zkouší uchazeče o autorizaci ze znalosti právních přepisů.

Je dlouholetou členkou České společnosti pro stavební právo,  kde vede její Sekci pro technické předpisy ve výstavbě. Svými články přispívá do bulletinu „Stavební právo“.

Ve vzdělávání dospělých vidí možnost předávat praktické zkušenosti, což považuje za jeden z nejlepších zdrojů informací.

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Místní poplatky v praxi obcí: Zvláštní část daňového řádu

Lektor: Ing. Mgr. Radka Malinová

On-line forma
16. 6. 2023

Cíl kurzu

 • Přehledně seznámit cílovou skupinu se zvláštní částí daňového řádu (a to s ohledem na vzdělávací potřeby úředníků, kteří vykonávají správu místních poplatků).
 • Praktickými radami a doporučeními pomoci předejít možným následkům nesprávného úředního postupu. 

Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří se podílejí na správě místních poplatků.

Obsah kurzu

 • Zvláštní část o správě daní (vyměření daně, lhůta pro stanovení daně, evidence daní, pořadí úhrady daně, odpis nedoplatku pro nedobytnost, námitka, lhůta pro placení daně, způsob placení daně, způsoby vymáhání, exekuce).
 • Aplikace zvláštní části daňového řádu při správě místních poplatků (příklady z praxe, odpovědi na dotazy, diskuze k problematice, výměna zkušeností, obsahově relevantní judikatura).

Vzdělávací program je součástí volného cyklu „Místní poplatky v praxi obcí“. V jeho rámci se počítá zejména s programy „Obecná část daňového řádu“, „Zákon o místních poplatcích“ nebo „Vymáhání místních poplatků“.

O lektorovi

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Fakulty ekonomicko – správní Univerzity Pardubice. 

Od roku 2013 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se specializuje na problematiku daní, poplatků a cel. Mezi její úkoly patří vyřizování individuálních stížností, vedení systémových šetření, příprava připomínek k právním předpisům, vedení odborných seminářů, vytváření informačních letáků atd. 

Jako akreditovaná lektorka průběžného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků vede odborné kurzy zaměřené na zákon o místních poplatcích a daňový řád pro obecní a krajské úřady.

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Úřední deska přehledně a v příkladech

Lektor: JUDr. Jan Horník Ph.D.

On-line forma
19. 6. 2023

Cíl kurzu

 • Přehledně seznámit úředníky územních samosprávných celků s povinnostmi při vedení úřední desky (včetně její elektronické verze).
 • Na praktických příkladech prohloubit znalosti a dovednosti při vedení úřední desky a spravování elektronické úřední desky.
 • Upozornit cílovou skupinu na související témata (např. soubor povinně zveřejňovaných informací, zveřejňování dražebních vyhlášek, ochrana osobních údajů či správný formát zveřejňovaných dokumentů).
 • Praktickým radami a doporučeními pomoci předejít možným následkům nesprávného úředního postupu. 

Vzdělávací program je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří mají v náplni práce zabezpečování vyvěšování dokumentů na úřední desce nebo mají na starost webové stránky územního samosprávného celku, resp. zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce (sekretariát, webmaster, informační centra apod.). 

Obsah kurzu

 • Správa úřední desky (legislativní rámec, formální náležitosti úřední desky, úřední deska, jejíž obsah se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, sankce za nedodržení povinnosti zveřejnit dokumenty, rozsah dokumentů, které je nutné zveřejňovat, ochrana osobních údajů ve zveřejněných dokumentech, výměna zkušeností, praktická cvičení).
 • Aspekty související s informačním zákonem (formát zveřejňovaných informací, soubor povinně zveřejňovaných informací stanovený vyhláškou, výměna zkušeností, praktická cvičení).

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Dříve působil na legislativně-právním oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (věnoval se zejména výkladu zákonů o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze a o svobodném přístupu k informacím). Poté zastával funkci vedoucího oddělení kontroly na témže odboru (realizace kontrol výkonu samostatné působnosti svěřené územním samosprávným celkům a kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené krajským úřadům). Praktické zkušenosti s územní samosprávou získal také jako člen zastupitelstva obce a člen jeho kontrolního výboru. Je spolutvůrcem Strategie vlády v boji proti korupci. Jeho aktuálním stěžejním působištěm je město Dobříš, kde pracuje na pozici tajemníka městského úřadu. 

Je lektorem a zkušebním komisařem pro ověřování obecné části zvláštní odborné způsobilosti. Věnuje se také průběžnému vzdělávání úředníků obcí a krajů. V rámci své publikační činnosti se zaměřuje jak na fungování územní samosprávy, tak na boj s korupcí.

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Páteční matiné se správním řádem: Nahlížení do spisu a informační zákon

Lektor: JUDr. Simeona Zikmundová LL.M.

On-line forma
23. 6. 2023

Cíl kurzu

Bude upřesněn v průběhu května 2023.


Webinář je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří svou pracovní agendu vykonávají v režimu správního řádu.

Obsah kurzu

Bude upřesněn v průběhu května 2023.

Webinář je součástí volného cyklu „Páteční matiné se správním řádem“. Tento cyklus nabízí jedenkrát měsíčně detailní pohled na dílčí problémy aplikace zákona č. 500/2004 Sb. v podmínkách obcí a krajů. Webináře vedou zkušení odborníci na správní právo.

V rámci výkladu budou použity aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů. Obsah webináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu veřejné správy na všech úsecích.

O lektorovi

JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.


Právnička, úřednice a manažerka. Od června 2022 státní tajemnice na Ministerstvu životního prostředí. Působila jako ředitelka Krajského úřadu Kraje Vysočina, tajemnice Městského úřadu v Třebíči a jako ředitelka odboru práva na informace Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Patří mezi zkušební komisaře pro obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Je akreditovanou lektorkou průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů se zaměřením na problematiku správního řízení, informačního práva, střetu zájmů a registru smluv.

Délka

2 hodiny

Konání

od 9:00 do 11:00

Cena za osobu

On-line forma: 1 990 Kč bez DPH

Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků

Lektor: JUDr. Milan Cigánek LL.M.

On-line forma
27. 6. 2023

Cíl kurzu

 • Poskytnout cílové skupině systematický výklad vybraných ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (s důrazem na jejich praktické využití v podmínkách územních samosprávných celků).
 • Přispět k osvojení postupů správného a efektivního vedení řízení o přestupcích.
 • Pomoci s přípravou na úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích.

Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci obcí, krajů a hlavního města Prahy, kteří se podílejí na výkonu přestupkové agendy.

Obsah kurzu

 • Úvod do problematiky přestupků (základní pojmy používané v přestupkové agendě, prameny právní úpravy přestupků, působnost zákona č. 250/2016 Sb.).
 • Odpovědnost za přestupek (odpovědnost fyzické osoby, právnické osoby, podnikající fyzické osoby, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek, správní tresty a jejich ukládání).
 • Řízení o přestupcích (postup před zahájením řízení, zahájení řízení, průběh řízení, rozhodnutí o přestupku, odvolání, zvláštní druhy řízení). 
 • Přestupková agenda územních samosprávných celků (orgány územních samosprávných celků řešící přestupkovou agendu, veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků, přehled a evidence přestupků, požadavky na oprávněnou úřední osobu, typické problémy přestupkové agendy v podmínkách územních samosprávných celků, obsahově relevantní judikatura a závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání, výměna zkušeností, odpovědi na dotazy).

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem. V praxi se dlouhodobě zabývá problematikou veřejnosprávních kontrol, kárných a přestupkových řízení, je zodpovědný za vyřizování odvolací agendy a zastupování před soudy ve věcech správních žalob. 

V lektorské činnosti se věnuje oblastem, s nimiž má konkrétní praktickou zkušenost, konkrétně zákonu o kontrole, správnímu řádu a přestupkové problematice. Důraz klade na judikaturu využitelnou v běžném právním provozu, čtení zákonů nechává posluchačům „na doma“. Je akreditovaným lektorem průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů, zkušebním komisařem pro zkoušky odborné způsobilosti z přestupkového práva. Podílel se na zpracování „Vádeméka ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům“. 

Jeho motto: „Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Excel pro mírně pokročilé

Lektor: Ing. Jaroslav Vobr

On-line forma
28. 6. 2023

Cíl kurzu

 • Osvojit nebo zdokonalit softwarové nástroje potřebné pro efektivní práci úředníka jako důležité součásti odborné způsobilosti.
 • Prohloubit počítačové dovednosti úředníků v oblasti práce s MS Excel.
 • Objasnit vybrané funkcionality programu (s akcentem na možnost jejich využití v úřednické práci).
 • Výklad dílčích témat doplnit praktickými příklady.

Cílovou skupinou jsou úředníci, vedoucí úředníci a další zaměstnanci územních samosprávných celků, kteří při výkonu své pracovní agendy potřebují využívat MS Excel.


Obsah kurzu

 • Podmíněné formátování buněk.
 • Práce s rozsáhlými tabulkami.
 • Adresace buněk.
 • Vzorce, výpočty, funkce.
 • Grafy.
 • Současné „HITY“ v EXCELu.

Webinář je součástí cyklu zaměřeného na práci s MS Excel. Volně navazuje na webinář "Excel pro začátečníky. V rámci cyklu nabízíme ještě „Excel pro pokročilé“ a „Excel pro experty“.


O lektorovi

Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha. Je zkušebním komisařem pro oblast autorizované konverze dokumentů. Jako lektor průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů se zaměřuje na rozvoj počítačové gramotnosti (zejména na všechny úrovně práce s aplikací Microsoft EXCEL). 

Ve svém volné čase se profesionálně věnuje aerobiku. Dosáhl dvojnásobného titulu Mistra České republiky, úspěšně reprezentoval Českou republiku v zahraniční (Itálie 3. místo, Španělsko 4. místo).

Délka

4 hodiny

Konání

od 13:00 do 17:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 490 Kč bez DPH

Elektronizace veřejné správy

Lektor: Mgr. Tomáš Lechner Ph.D.

On-line forma
11. 7. 2023

Cíl kurzu

 • Poskytnout přehled o současném stavu elektronizace veřejné správy v České republice (s důrazem na eIDAS).
 • Představit možnosti elektronizace veřejné správy v kontextu aktuálního právního rámce.
 • Poukázat na konkrétní problémové situace z praxe a možnosti jejich řešení.
 • Pomoci optimalizovat a automatizovat procesy a jednotlivé informační systémy v lépe fungující celek.

Vzdělávací program je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, a to zejména těm, kteří jsou odpovědní za tvorbu interních předpisů, metodikům, pracovníkům odborných agend nebo správcům a administrátorům informačních systémů.

Obsah kurzu

 • Úvod do problematiky elektronizace veřejné správy (základní pojmy, aktuální trendy eGovernmentu).
 • Právní a metodický rámec (nadnárodní, národní, podzákonné předpisy). 
 • Optimalizace procesů a informačních systémů (příjem, autentizace, kontrola, rozdělování a oběh, vyřizování, vznik, schvalování, podepisování, užívání úředních razítek, odesílání, ukládání, skartační řízení). 
 • Elektronizace v podmínkách územních samosprávných celků (typické problémové situace z praxe a možnosti jejich řešení, odpovědi na dotazy, konzultace řešení konkrétních problémů, výměna zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe).

O lektorovi

Konzultant a metodik spisové služby, vysokoškolský učitel.

Působí na katedře práva Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se zabývá oblastí elektronizace veřejné správy, ochranou osobních údajů a kybernetickou bezpečností. Publikoval již více než 90 odborných příspěvků a publikací na tato a související témata. Mimo jiné je spoluautorem knihy „Spisová služba“ (2022), která přináší aktuální pohled na oblast spisové služby od základů evidence dokumentů až po využívání archiválií.

Kromě toho se věnuje implementaci spisových služeb a je členem několika profesních organizací zabývajících se správou dokumentů. Mezi oblasti jeho lektorské činnosti patří celý eGovernment, elektronická identifikace, nařízení eIDAS, ochrana osobních údajů v kontextu GDPR, zákon o právu na digitální služby a kybernetická bezpečnost.

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Obecní úřad a jeho vybrané agendy v každodenní praxi

Lektor: JUDr. Jan Horník Ph.D.

On-line forma
13. 7. 2023

Cíl kurzu

 • Podat přehled orgánů obce s důrazem na rozdělení kompetencí a vzájemné vazby.
 • Zrekapitulovat stěžejní úkoly obecního úřadu.
 • Objasnit postavení úředníků, vedoucích úředníků, tajemníka a dalších zaměstnanců obce v organizační struktuře obecního úřadu.
 • Upozornit na typické chyby, které se objevují v agendách záměrů a smluv, v označování písemností, v používání razítek, při zveřejňování informací, v procesech finanční kontroly nebo veřejného zadávání zakázek, při vedení úřední desky.

Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci obecních úřadů, úřadů městysů, městských úřadů, magistrátů a úřadů městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst.

Obsah kurzu

 • Orgány obce, jejich kompetence a vzájemné vztahy.
 • Úkoly obecního úřadu v samostatné a v přenesené působnosti.
 • Vztahy obecního úřadu k dalším orgánům obce.
 • Organizační struktura obecního úřadu.
 • Úředníci, vedoucí úředníci, tajemník obecního úřadu, další zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.
 • Záměry a smlouvy.
 • Označování písemností.
 • Razítka.
 • Zveřejňování informací a anonymizace.
 • Smlouvy a objednávky v procesech finanční kontroly a veřejného zadávání zakázek.
 • Úřední deska.

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Dříve působil na legislativně-právním oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (věnoval se zejména výkladu zákonů o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze a o svobodném přístupu k informacím). Poté zastával funkci vedoucího oddělení kontroly na témže odboru (realizace kontrol výkonu samostatné působnosti svěřené územním samosprávným celkům a kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené krajským úřadům). Praktické zkušenosti s územní samosprávou získal také jako člen zastupitelstva obce a člen jeho kontrolního výboru. Je spolutvůrcem Strategie vlády v boji proti korupci. Jeho aktuálním stěžejním působištěm je město Dobříš, kde pracuje na pozici tajemníka městského úřadu. 

Je lektorem a zkušebním komisařem pro ověřování obecné části zvláštní odborné způsobilosti. Věnuje se také průběžnému vzdělávání úředníků obcí a krajů. V rámci své publikační činnosti se zaměřuje jak na fungování územní samosprávy, tak na boj s korupcí.

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH