Nabízíme kurzy a webináře pro úředníky a zastupitele obcí a krajů

 • Můžete si vybrat z celodenních on-line kurzů či kratších webinářů. Prezenční kurzy budou realizovány v učebně v centru Prahy s dobrou dopravní dostupností.
 • Nabízíme také možnost konání kurzů na objednávku přímo na úřadě, a to ve všech regionech České republiky.
 • Kurzem vzdělávání nekončí. Každý účastník kurzu bude mít po dobu jednoho měsíce zdarma vstup do Poradnaproobce.cz.
 • Zároveň bude moci účastník kurzu celý měsíc zdarma klást dotazy k tématu kurzu, na které mu budou odpovídat právníci KVB advokátní kanceláře ve spolupráci s lektorem kurzu.

Základní informace o kurzech

Vyhledávání v nabídce kurzů

Zobrazit kurzy konané
od
do
Zobrazit pouze kurzy konané

Přehled nejbližších kurzů

Zobrazuji 1 až 10 z celkového počtu 76 nalezených

Povolování staveb od A do Z

Lektor: JUDr. Jan Brož Ph.D., Ing. Renáta Pintová Králová

Akreditováno MV Hybridní forma
5. 3. 2024

Cíl kurzu

 • Seznámit účastníky výuky, jak postupovat při povolování záměrů podle nového stavebního zákona (kdy, kde, jak a kdo).
 • Vyjasnit, jaké požadavky budou posuzovány ze strany stavebního úřadu (např. soulad s územně plánovací dokumentací).
 • Nabídnout účastníkům komparativní pohled na starou a novou právní úpravu.

Kurz je určen úředníkům stavebních úřadů, ale nejen jim. Primárně cílí na osoby, které řeší fázi povolování záměrů (vč. stavebních) podle nového stavebního zákona. Předpokládá se, že účastníci tohoto kurzu mají alespoň základní znalost stávající právní úpravy a mají zájem o praktické seznámení s novým stavebním právem, jehož aplikovatelnost se neúprosně blíží. V rámci kurzu je zohledněna skutečnost, že podle nového stavebního zákona budou stavební úřady samy posuzovat soulad záměru s územně plánovací dokumentací.

Obsah kurzu

 • Struktura stavební správy (přehled).
 • Územně plánovací dokumentace perspektivou povolování staveb (co je nutné vědět a řešit).
 • Stavební právo hmotné – požadavky na výstavbu (dle stávajícího návrhu prováděcích právních předpisů).
 • Stavební právo procesní – postup při povolování záměrů.
 • Užívání a odstraňování staveb.
 • Následky porušení povinností podle nového stavebního zákona.

JUDr. Jan Brož Ph.D.

Vykonává advokátní praxi zaměřenou na oblast správního práva, v rámci které efektivně využívá svých důkladných teoretických znalostí získaných absolvovaným studiem v oboru „Správní právo a právo životního prostředí“ a díky své aktivní účasti na odborných konferencích po celé Evropě. Současně od absolvování studia práva působí v akademické sféře mj. i jako externí vyučující katedry práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V rámci své specializace se intenzivně věnuje především veřejnému stavebnímu právu, územnímu plánování, právu životního prostředí, komunálnímu právu, dotacím a další veřejné podpoře, hernímu právu a správnímu trestání (a je též spoluautorem hojně citovaného komentáře k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Ve všech těchto oblastech též již několik let úspěšně zastupuje klienty jak před správními orgány, tak před správními soudy a Ústavním soudem.

Jan Brož je místopředsedou a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky, rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a rozkladové komise ministra zdravotnictví. Dále je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

V rámci své legislativní praxe poskytuje klientům (a to jak z řad soukromého, tak veřejného sektoru) též odborné služby při tvorbě i připomínkování návrhů zákonů. Mezi nejvýznamnější zde patří rekodifikace (veřejného) stavebního práva, na které významně participuje kontinuálně již od roku 2018, a to včetně navazujících novelizací.

Brož

Ing. Renáta Pintová Králová

Absolventka oboru "Podnikání a řízení ve stavebnictví" na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Pracovala na stavebním úřadu Magistrátu hlavního města Prahy. Spolupracovala na tvorbě nového stavebního zákona. Od roku 2007 poskytuje odborné konzultace v oblasti stavebního práva, mj. při přípravě prováděcích právních předpisů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Je členkou České společnosti pro stavební právo, členkou rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a zkušební komisařkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Jako lektorka zajišťuje kurzy zaměřené na aplikaci stavebního zákona a příslušných prováděcích předpisů. V této oblasti také publikuje (např. v bulletinu Stavební právo).  


Pintová Králová
Délka

6 hodin

Akreditace kurzu

AK/PV-130/2024

AK/VE-49/2024

AK/PV-131/2024

AK/VE-50/2024

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Nakládání s majetkem a smluvní vztahy obcí

Lektor: Mgr. Lukáš Rothanzl

Akreditováno MV Hybridní forma
7. 3. 2024

Cíl kurzu

 • Rozšířit teoretické znalosti zákona o obcích a související relevantní právní úpravy v oblasti nakládání s obecním majetkem a prohloubit příslušné dovednosti.
 • Přispět k tomu, aby byl absolvent kurzu schopen správným způsobem aplikovat relevantní právní úpravu mj. tak, aby obcemi uzavírané smlouvy nebyly z důvodu porušení zákona neplatné. 
 • Nasměrovat pozornost především na povinnosti související s hospodárným a účelným nakládáním s majetkem i na „procedurální“ postupy stanovené zákonem o obcích pro realizaci majetkoprávních dispozic.
 • Upozornit na nejčastější pochybení obcí při hospodaření s majetkem a také na „precedentní“ soudní rozhodnutí vztahující se k dispozicím obecním majetkem.

Kurz je určen nejen zastupitelům, ale také (a to zejména) úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří se podílejí na realizaci majetkoprávních dispozic obcí. 

Obsah kurzu

 • Obecně k zákonným povinnostem obce při nakládání s obecním majetkem (zákonem stanovený postup pro nakládání s majetkem obce, dispozice s obecním majetkem z hlediska hospodárnosti a účelnosti, procesní aspekty dispozic s obecním majetkem, povinnost obce disponovat s majetkem za „cenu obvyklou“).
 • Záměr obce disponovat s nemovitým majetkem (právní povaha záměru, dispozice, na které se vztahuje povinnost zveřejnit záměr, orgán obce příslušný k přijetí záměru, náležitosti záměru aj.).
 • Rozhodnutí o majetkové dispozici (povaha rozhodnutí orgánu obce o majetkové dispozici, určení orgánu příslušného k rozhodnutí o majetkové dispozici, výběr z obcí obdržených nabídek, náležitosti rozhodnutí o majetkové dispozici a určení obsahu uzavírané smlouvy aj.).
 • Uzavření smlouvy (jednání jménem obce navenek, jednání za obec v zastoupení, vztah schváleného rozpočtu a uzavřené smlouvy aj.).
 • Kontrolní mechanismy obecních dispozic a problematika odpovědnosti (vnitřní a vnější kontrolní mechanismy, odpovědnost volených funkcionářů za dispozice s majetkem). 
 • Nejčastější pochybení obcí při hospodaření s majetkem, obsahově relevantní judikatura. 

Mgr. Lukáš Rothanzl

Advokát. Člen pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády ČR a člen několika rozkladových komisí k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb územním samosprávným celkům. V minulosti působil jako právník Ministerstva vnitra na odboru dozoru a kontroly veřejné správy, kde se věnoval metodické a aplikační činnosti spojené především se zákony o územních samosprávných celcích a zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Má dlouhodobé zkušenosti s právním servisem obcím. Podílel se mj. na realizaci projektu právního poradenství financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí ČR.

Přednáší problematiku hospodaření s majetkem obcí, ochrany osobních údajů a zákona o svobodném přístupu k informacím. Je spoluautorem publikace „Zákon o svobodném přístupu k informacím: komentář" (C. H. Beck).

Rothanzl
Délka

6 hodin

Akreditace kurzu

Akreditováno Ministerstvem vnitra - čekáme na doručení rozhodnutí o akreditaci

Akreditováno Ministerstvem vnitra - čekáme na doručení rozhodnutí o akreditaci

Akreditováno Ministerstvem vnitra - čekáme na doručení rozhodnutí o akreditaci

Akreditováno Ministerstvem vnitra - čekáme na doručení rozhodnutí o akreditaci

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Právní poradna pro obce a možnosti jejího efektivního využívání

Lektor: JUDr. Mgr. Lukáš Váňa Ph.D.

On-line forma
11. 3. 2024

Cíl kurzu

 • Seznámit účastníky webináře s on-line Poradnou pro obce, její strukturou, funkcionalitami (typy služeb) a principy využívání.
 • Pomoci klientům s orientací a vyhledáváním v databázi. 
 • Předvést Poradnu pro obce jako užitečný nástroj zastupitelů/úředníků při výkonu jejich funkce.
 • Usnadnit každodenní práci s předpisy v různých právních oblastech.

Webinář je určen zastupitelům, úředníkům, dalším zaměstnancům obcí, městysů, (statutárních) měst, případně dalším zájemcům o aktivní využívání služeb právní poradny.

 

Obsah kurzu

 • Struktura a funkcionality Poradnyproobce.cz.
 • Principy využívání Poradnyproobce.cz.
 • Systém vyhledávání v databázi.  
 • Předvedení Poradnyproobce.cz na příkladu.
 • Jak správně položit dotaz, kdy a jak obdržím odpověď.
 • Jak službu objednat, kolik to stojí (cenové balíčky, paušál, kredity, …).
 • Vzájemné vazby Poradnyproobce.cz a KVB vzdělávání (např. bezplatný měsíční poradenský servis po kurzu). 

 

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa Ph.D.

Advokát, který se specializuje na právo územních samospráv a problematiku financování územních samosprávných celků. V letech 2001–2008 působil na pozici vedoucího právníka Svazu měst a obcí České republiky. V letech 2007–2010 byl členem pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády České republiky, v současnosti je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

Podílel se na řízení projektu financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí České republiky zaměřeného na právní poradenství obcím. Působil v realizačním týmu projektu Ministerstva vnitra k podpoře prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů. Dlouhodobě přednáší problematiku zákona o obcích. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem respektované publikace „Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2008“.

 

Váňa
Délka

1 hodina

Konání

od 10:00 do 11:00

Cena za osobu

On-line forma: 0 Kč bez DPH

Správní řád v souvislostech: Kontrola

Lektor: JUDr. Milan Cigánek LL.M.

Hybridní forma
12. 3. 2024

Cíl kurzu

 • Objasnit vazby mezi kontrolním a správním řádem.
 • Porovnat úpravu vybraných záležitostí v obou uvedených zákonech.
 • Detailněji rozebrat některé instituty související s kontrolními činnostmi.

Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří se podílejí na výkonu kontrolních činností.


Obsah kurzu

 • Vazba mezi kontrolním řádem a správním řádem (subsidiarita).
 • Kontrola jako postup podle části čtvrté správního řádu.
 • Odlišnosti kontroly od správního řízení.
 • Podání a jeho náležitosti.
 • Postup podle § 3 zákona o kontrole versus zajištění důkazu podle § 138 správního řádu.
 • Základy doručování.
 • Počítání času.
 • Vyloučení pro podjatost.
 • Opatření k nápravě jako materiální správní rozhodnutí.
 • Kontrola a navazující řízení, součinnost kontrolovaného subjektu.
 • Protokol o kontrole jako podklad pro rozhodnutí.
 • Protokol o kontrole jako veřejná listina.

Jde o součást volného cyklu akreditovaných kurzů "Správní řád v souvislostech". V jeho rámci počítáme např. s těmito tématy: přestupky, nahlížení do spisu versus poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., aplikace správního řádu ve školství, aplikace správního řádu při správě živnostenského podnikání, aplikace správního řádu v odpadovém hospodářství a podobně.

JUDr. Milan Cigánek LL.M.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem. V praxi se dlouhodobě zabývá problematikou veřejnosprávních kontrol, kárných a přestupkových řízení, je zodpovědný za vyřizování odvolací agendy a zastupování před soudy ve věcech správních žalob. 

V lektorské činnosti se věnuje oblastem, s nimiž má konkrétní praktickou zkušenost, konkrétně zákonu o kontrole, správnímu řádu a přestupkové problematice. Důraz klade na judikaturu využitelnou v běžném právním provozu, čtení zákonů nechává posluchačům „na doma“. Je akreditovaným lektorem průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů, zkušebním komisařem pro zkoušky odborné způsobilosti z přestupkového práva. Podílel se na zpracování „Vádeméka ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům“. 

Jeho motto: „Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

Cigánek
Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Novela zákona o hlavním městě Praze

Lektor: Mgr. Bc. Tomáš Auer

On-line forma
13. 3. 2024

Cíl kurzu

 • Podat ucelený přehled změn zákona o hlavním městě Praze účinných od 1. ledna 2024.
 • Zdůraznit nejdůležitější změny, které mají dopad na každodenní chod hlavního města Prahy a jeho městských částí.
 • Zodpovědět, zda je třeba s ohledem na novelu zákona o hlavním městě Praze v nejbližší době něco měnit.
 • Upozornit na možné problémy související s novelou zákona o hlavním městě Praze.

Webinář je určen jak voleným představitelům hlavního města Prahy a jeho městských částí, tak úředníkům, kteří zákon o hlavním městě Praze aplikují ve své praxi.

Obsah kurzu

 • Přehled změn zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
 • Praktické dopady těchto změn na běžnou činnost hlavního města Prahy, jeho městských částí a jejich orgánů.

Mgr. Bc. Tomáš Auer

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a oboru Politologie a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Cenné zkušenosti získal několikaletou praxi na Ministerstvu vnitra a v advokátní kanceláři zaměřující se na vymáhání pohledávek a cizinecké právo. K jeho dalším aktivitám patří vzdělávací a lektorská činnost v oborech právo nebo politologie. 

V KVB advokátní kanceláři se zaměřuje na vše, co se vztahuje k chodu obcí a měst, a to od smluvních vztahů, přes zákon o obcích a problematiku odpadového hospodářství, až ke správnímu řízení. Je autorem řady článků a příspěvků z různých oblastí práva určených především pro územní samosprávné celky. 

Auer
Délka

2 hodiny

Konání

od 9:00 do 11:00

Cena za osobu

On-line forma: 1 990 Kč bez DPH

Excel pro pokročilé

Lektor: Ing. Jaroslav Vobr

On-line forma
14. 3. 2024

Cíl kurzu

 • Prohloubit počítačové dovednosti úředníků v oblasti práce s MS Excel.
 • Přispět k hlubšímu pochopení filozofie programu.
 • Objasnit vybrané funkcionality programu (s akcentem na možnost jejich využití v úřednické práci).
 • Výklad dílčích témat doplnit praktickými příklady.

Cílovou skupinou jsou úředníci, vedoucí úředníci a další zaměstnanci územních samosprávných celků, kteří při výkonu své pracovní agendy potřebují využívat MS Excel.

Obsah kurzu

 • Kontingenční tabulky.
 • Podmíněné formátování dle vzorce.
 • Ověření dat.
 • Zabezpečení buněk, listů, sešitů.
 • Hledání řešení.
 • Pokročilé a zajímavé grafy. 

Webinář je součástí volného cyklu zaměřeného na práci s MS Excel. Volně navazuje na webináře "Excel pro začátečníky" a „Excel pro mírně pokročilé“ a je přípravou na webinář „Excel pro experty“.

Ing. Jaroslav Vobr

Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha. Je zkušebním komisařem pro oblast autorizované konverze dokumentů. Jako lektor průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů se zaměřuje na rozvoj počítačové gramotnosti (zejména na všechny úrovně práce s aplikací Microsoft EXCEL). 

Ve svém volné čase se profesionálně věnuje aerobiku. Dosáhl dvojnásobného titulu Mistra České republiky, úspěšně reprezentoval Českou republiku v zahraniční (Itálie 3. místo, Španělsko 4. místo).

Vobr
Délka

4 hodiny

Konání

od 13:00 do 17:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 490 Kč bez DPH

Správní činnosti aktuálně: Správa místních poplatků

Lektor: Ing. Mgr. Radka Malinová

On-line forma
14. 3. 2024

Cíl kurzu

 • Zrekapitulovat poslední změny legislativy upravující oblast správy místních poplatků, informovat o připravovaných novinkách.
 • Poukázat na nejčastější problémy při správě místních poplatků.
 • Objasnit vybraná procesní ustanovení právních předpisů aplikovaných při správě místních poplatků. 

Webinář je určen úředníkům, kteří se podílejí na správě místních poplatků.

Obsah kurzu

 • Změny legislativy upravující oblast správy místních poplatků.
 • Typické problémy při výkonu správy místních poplatků.
 • Aplikace daňového řádu při správě místních poplatků.

1. ledna 2024 nabyl účinnosti zákon č. 252/2023 Sb., který zásadním způsobem mění procesní postup správce místních poplatků. Uvedená novela zákona o místních poplatcích jednak upravuje pravidla pro vyměřování poplatků, jednak zavádí také proces jejich doměřování a nová speciální pravidla pro insolvenci. Na kurzu nová pravidla společně projdeme a ukážeme si jejich fungování na praktických příkladech.

Ing. Mgr. Radka Malinová

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Fakulty ekonomicko – správní Univerzity Pardubice. 

Od roku 2013 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se specializuje na problematiku daní, poplatků a cel. Mezi její úkoly patří vyřizování individuálních stížností, vedení systémových šetření, příprava připomínek k právním předpisům, vedení odborných seminářů, vytváření informačních letáků atd. 

Jako akreditovaná lektorka průběžného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků vede odborné kurzy zaměřené na zákon o místních poplatcích a daňový řád pro obecní a krajské úřady.

Malinová
Délka

4 hodiny

Konání

od 9:00 do 13:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 490 Kč bez DPH

Time management pro vedoucí úředníky

Lektor: Mgr. Miroslav Havel

Hybridní forma
15. 3. 2024

Cíl kurzu

 • Prohloubit měkké dovednosti v oblasti plánování času osob na manažerských pozicích v podmínkách obcí.
 • Naučit je efektivně plánovat aktivity, pracovat pod tlakem, zvládat multitasking.
 • Přispět k vyváženosti pracovního a soukromého života.
 • Rozšířit prakticky využitelné znalosti cílové skupiny z oblasti psychohygieny.

Kurz je určen vedoucím oddělení, vedoucím odborů, tajemníkům obecních úřadů, eventuálně vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací a organizačních složek obcí.

Obsah kurzu

 • Čas a jeho vnímání.
 • Základní principy time managementu.
 • Práce pod tlakem
 • Multitasking a stres.
 • Vybrané kapitoly z time managementu (např. delegování, seznamy, kalendáře, plány úkolů, prioritizace, princip důležitosti a naléhavosti, Paretovo pravidlo, Eisenhowerův diagram, ABC analýza).
 • Work life balanc.
 • Časožrouti. Prokrastinace.
 • Barevná typologie osobnosti.
 • Praktický nácvik.


Mgr. Miroslav Havel

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Lektor a konzultant ve správě a řízení dokumentů, učitel a lektor češtiny, lektor soft skills.

Má za sebou téměř dvacetiletou manažerskou praxi v nadnárodních finančních institucích se zaměřením na správu dokumentů, obchodní a úřední korespondenci. Od roku 2007 se věnuje vzdělávání (jako učitel, lektor, mentor). 

V současné době učí na střední škole správu dokumentů, spisovou a archivní službu. Zároveň působí jako lektor se specializací na správu elektronických dokumentů a češtinu v úřední praxi. Ve svých kurzech preferuje metody koučinku (student nebo účastník kurzu je pro něj partner, kterého vede po cestě celoživotního vzdělávání).

Jeho lektorské a životní motto: "Vždycky existuje cesta, stačí jen hledat, vydržet a vytrvat."

 

Havel
Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Stavební právo v praxi obcí: Nový stavební zákon

Lektor: JUDr. Jan Brož Ph.D., Ing. Renáta Pintová Králová

Akreditováno MV Hybridní forma
19. 3. 2024

Cíl kurzu

 • Seznámit zastupitele a úředníky územních samosprávných celků s novou právní úpravou stavebního práva - zákonem č. 283/2021 Sb., který postupně nabývá účinnosti.
 • Upozornit na nejdůležitější změny, které uvedený zákon přináší.
 • Porovnat starou a novou právní úpravu.

Kurz je určen všem, kteří při výkonu své funkce nebo pracovní agendy aplikují stavební zákon. Nejedná se však o vzdělávání zaměřené na začátečníky. Je zacílen spíše na ty, kteří se v oblasti stavebního práva už nějaký čas pohybují.

Obsah kurzu

 • Základní parametry, cíle a principy nového stavebního zákona.
 • Nová organizace stavební správy.
 • Změny v územním plánování.
 • Povolování staveb v jednotném povolovacím procesu.
 • Kolaudace a odstraňování staveb.

JUDr. Jan Brož Ph.D.

Vykonává advokátní praxi zaměřenou na oblast správního práva, v rámci které efektivně využívá svých důkladných teoretických znalostí získaných absolvovaným studiem v oboru „Správní právo a právo životního prostředí“ a díky své aktivní účasti na odborných konferencích po celé Evropě. Současně od absolvování studia práva působí v akademické sféře mj. i jako externí vyučující katedry práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V rámci své specializace se intenzivně věnuje především veřejnému stavebnímu právu, územnímu plánování, právu životního prostředí, komunálnímu právu, dotacím a další veřejné podpoře, hernímu právu a správnímu trestání (a je též spoluautorem hojně citovaného komentáře k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Ve všech těchto oblastech též již několik let úspěšně zastupuje klienty jak před správními orgány, tak před správními soudy a Ústavním soudem.

Jan Brož je místopředsedou a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky, rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a rozkladové komise ministra zdravotnictví. Dále je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

V rámci své legislativní praxe poskytuje klientům (a to jak z řad soukromého, tak veřejného sektoru) též odborné služby při tvorbě i připomínkování návrhů zákonů. Mezi nejvýznamnější zde patří rekodifikace (veřejného) stavebního práva, na které významně participuje kontinuálně již od roku 2018, a to včetně navazujících novelizací.

Brož

Ing. Renáta Pintová Králová

Absolventka oboru "Podnikání a řízení ve stavebnictví" na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Pracovala na stavebním úřadu Magistrátu hlavního města Prahy. Spolupracovala na tvorbě nového stavebního zákona. Od roku 2007 poskytuje odborné konzultace v oblasti stavebního práva, mj. při přípravě prováděcích právních předpisů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Je členkou České společnosti pro stavební právo, členkou rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a zkušební komisařkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Jako lektorka zajišťuje kurzy zaměřené na aplikaci stavebního zákona a příslušných prováděcích předpisů. V této oblasti také publikuje (např. v bulletinu Stavební právo).  


Pintová Králová
Délka

6 hodin

Akreditace kurzu

AK/PV-758/2023

AK/VE-377/2023

AK/PV-757/2023

AK/VE-376/2023

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Právní poradna pro obce a možnosti jejího efektivního využívání

Lektor: JUDr. Mgr. Lukáš Váňa Ph.D.

On-line forma
20. 3. 2024

Cíl kurzu

 • Seznámit účastníky webináře s on-line Poradnou pro obce, její strukturou, funkcionalitami (typy služeb) a principy využívání.
 • Pomoci klientům s orientací a vyhledáváním v databázi. 
 • Předvést Poradnu pro obce jako užitečný nástroj zastupitelů/úředníků při výkonu jejich funkce.
 • Usnadnit každodenní práci s předpisy v různých právních oblastech.

Webinář je určen zastupitelům, úředníkům, dalším zaměstnancům obcí, městysů, (statutárních) měst, případně dalším zájemcům o aktivní využívání služeb právní poradny.

 

Obsah kurzu

 • Struktura a funkcionality Poradnyproobce.cz.
 • Principy využívání Poradnyproobce.cz.
 • Systém vyhledávání v databázi.  
 • Předvedení Poradnyproobce.cz na příkladu.
 • Jak správně položit dotaz, kdy a jak obdržím odpověď.
 • Jak službu objednat, kolik to stojí (cenové balíčky, paušál, kredity, …).
 • Vzájemné vazby Poradnyproobce.cz a KVB vzdělávání (např. bezplatný měsíční poradenský servis po kurzu). 

 

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa Ph.D.

Advokát, který se specializuje na právo územních samospráv a problematiku financování územních samosprávných celků. V letech 2001–2008 působil na pozici vedoucího právníka Svazu měst a obcí České republiky. V letech 2007–2010 byl členem pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády České republiky, v současnosti je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

Podílel se na řízení projektu financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí České republiky zaměřeného na právní poradenství obcím. Působil v realizačním týmu projektu Ministerstva vnitra k podpoře prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů. Dlouhodobě přednáší problematiku zákona o obcích. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem respektované publikace „Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2008“.

 

Váňa
Délka

1 hodina

Konání

od 15:00 do 16:00

Cena za osobu

On-line forma: 0 Kč bez DPH