Automatické dokumenty

Službu Automatické dokumenty mohou využívat pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

Vzor
Smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více
Vzor
Smlouva o pachtu pozemku pro zahrádkářskou činnost

Pachtovní smlouva uzavíraná mezi obcí nebo jiným propachtovatelem a zahrádkářským spolkem nebo jiným pachtýřem v souladu se zákonem č. 221/2021 Sb., o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon).

Více
Vzor
Kupní smlouva - pozemek, stavba - obec prodávající

Kupní smlouva na pozemek či stavbu, kdy je obec prodávající

Více
Vzor
Najemní smlouva - byt

smlouva o nájmu bytu uzavíraná v souladu s ust. § 2235 a násl. občanského zákoníku

Více
Vzor
Darovací smlouva (COVID-19)

Darovací smlouva o darování peněz obcí za účelem omezení nepříznivých dopadů mimořádných opatření v souvislosti s šířením koronaviru.

Více
Vzor
Návrh na zvýšení nájemného - nájem bytu

návrh na zvýšení nájemného za nájem bytu dle § 2249 občanského zákoníku

Více
Vzor
Dodatek k nájemní/pachtovní smlouvě - poskytnutí slevy (COVID)

Vzor dodatku k nájemní/pachtovní smlouvě, jímž se podnikatelům snižuje nájemné/pachtovné.

Více
Vzor
Darovací smlouva (Ukrajina)

Dvojjazyčná smlouva o poskytnutí daru obcí s cílem omezit nepříznivé dopady na osoby postižené válečným konfliktem

Více