Poradna pro obce - právní rada hned

Kupní smlouva - pozemek, stavba - obec prodávající

Kupní smlouva na pozemek či stavbu, kdy je obec prodávající

Celkem bylo vytvořeno 125 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Tento automatický dokument lze využít v případech, kdy obec prodává jeden či více pozemků nebo samostatných staveb (které nejsou součástí pozemku) jednomu či více kupujícím.

Předmětem prodeje může být pozemek (i ten, jehož součástí je stavba) a budova zapisovaná do katastru nemovitostí, která není součástí pozemku či práva stavby.

Kupujícími mohou být fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby či manželé, kteří nemovitost kupují do společného jmění manželů.

Je-li kupujících více, lze rozlišit velikost jimi nabývaných podílů.

Nezbytné údaje o prodávaných pozemcích lze načíst přímo z katastru nemovitostí.

Tento automatický dokument nelze použít pro prodej nemovitostí evidovaných v dřívějších pozemkových evidencích (pozemkový katastr, přídělový operát, scelovací operát, evidence nemovitostí). Automatický dokument dále nelze využít v případech, kdy prodej nemovitosti není osvobozen od DPH, nebo kdy obec není výlučným vlastníkem, nebo kdy je oprávnění obce při nakládání s nemovitostí jinak omezeno (zákaz zcizení, předkupní práva apod.)

Smlouvu nelze aplikovat na spotřebitelské vztahy, kdy by obec vystupovala jako podnikatel.

Součástí automatického dokumentu je usnesení zastupitelstva, jímž se schvaluje prodej nemovitostí.

Pozn. - samotnému usnesení zastupitelstva musí předcházet zveřejnění záměru na úřední desce obce.