Poradna pro obce - právní rada hned

Oznámení o odtahu silničního vozidla

Výzva vlastníka pozemní komunikace k odstranění důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích (

Celkem bylo vytvořeno 204 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Od 30. dubna 2020 nelze na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích odstavovat vozidla, která po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozována na pozemních komunikacích z důvodu, že:

  1. marně uplynula lhůta pro provedení pravidelné technické prohlídky ("propadlá technická") nebo
  2. byla zjištěna technickou prohlídkou nebo technickou silnièní kontrolou technická nezpůsobilost vozidla.

Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla provozovateli takového vozidla doručena výzva, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci, je obec oprávněna vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě a v takovém případě oznámí provozovateli vozidla místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí.

Obec (v postavení vlastníka pozemní komunikace) doručuje oznámení do vlastních rukou. Za tímto účelem je oprávněna vyžádat si poskytnutí údajů o provozovateli silničního vozidla zapsaných v registru silničních vozidel. Nepodaří-li se doručit do vlastních rukou nebo nepodaří-li se zjistit provozovatele silničního vozidla, doručování do vlastních rukou lze nahradit zveřejněním oznámením na úřední desce obce, v jejímž územním obvodu se nachází pozemní komunikace, na které se vozidlo nachází, popřípadě také jiným způsobem v místě obvyklým.

Toto oznámení se nepoužije v případě odstavených vraků (v případě vraků je nutno postupovat dle ustanovení § 19c zákona o pozemních komunikacích).