Poradna pro obce - právní rada hned

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Vzor rozhodnutí správce poplatku (obecního úřadu), jímž se v důsledku šíření nákazy COVID-19 promíjí nebo odkládá povinnost k úhradě místního poplatku ze psů nebo za komunální odpad.

Celkem bylo vytvořeno 142 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dává správcům poplatku – obecním úřadům – možnost prominout místní poplatek, nebo jeho část, a to včetně příslušenství. V souvislosti se zmírněním dopadů krizových a mimořádných opatření řada obcí přistupuje k prominutí poplatkové povinnosti u místních poplatků za komunální odpad nebo poplatku ze psů. Prominutí má pak účinky vůči všem poplatníkům a nelze jej (v aktuální situaci) nikterak rozporovat ani z pohledu hospodárnosti.

Vzor nabízí i variantu prominutí příslušenství místního poplatku, které ve svém důsledku znamená, že se odkládá splatnost místního poplatku. Podle některých názorů postačuje pouze neformální oznámení správce poplatku, ve kterém je uvedeno, že se odkládá splatnost. Takové oznámení však nemá žádnou právní relevanci, jelikož posunutí splatnosti místních poplatků může být učiněno výhradně změnou obecně závazné vyhlášky.

V případě nezaplacení místního poplatku ve lhůtě splatnosti může správce poplatku navýšit místní poplatek až na trojnásobek původní výše – zvýšení je považováno za příslušenství místního poplatku. Předmětným rozhodnutím tak může správce poplatku dát poplatníkům právně relevantně na vědomí, že žádnému z nich nebude vyměřovat vyšší místní poplatek za pozdní úhradu, a to za podmínky, že poplatek bude uhrazen do určitého data.

K vydání rozhodnutí není zapotřebí schválení zastupitelstva ani rady obce, jedná se o pravomoc správce poplatku, tedy obecního úřadu.

Rozhodnutí oznamuje správce poplatku vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.