Odpadová vyhláška bez starostí

Tomáš auer

Mgr. Bc. Tomáš Auer Specialista na odpadovou legislativu

 • Zašlete svou vyhlášku

  Vaši stávající odpadovou vyhlášku zanalyzuje tým odborníků, který se Vám poté ozve s návrhem termínu ke konzultaci.

 • Zkonzultujte s námi

  Konzultací s naším odborníkem společně najdete ideální řešení pro Vaší obec.

 • Ostatní nechte na nás

  Na základě Vašich požadavků pro Vás vytvoříme novou vyhlášku na míru.

Poplatky za odpady od roku 2022

„Nová odpadová legislativa účinná od 1. ledna 2021 výrazně mění formu výběru poplatků za odpady od občanů, což pro všechny obce znamená, že chtějí-li i nadále poplatky za odpady vybírat, tak musí přijmout zcela nové obecně závazné vyhlášky s účinností od 1. ledna 2022. Je řada možností, jak výši poplatků za odpady nastavit a vybírat, a abyste se v tom dokázali zorientovat, přinášíme Vám k tomu veškeré potřebné informace a nástroje v přehledné formě. Věříme, že díky tomu pro Vás bude přechod na nový systém poplatků za odpady co nejjednodušší.“

Místopředseda Svazu měst a obcí ČR, starosta obce Velký Osek

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahoslav

Porovnání dosavadních a nových poplatků

Možnosti zpoplatnění
do roku 2021

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek za komunální odpad Úhrada vybírání ve smluvním režimu
LEGISLATIVNÍ ZAKOTVENÍ § 10b zákona o místních poplatcích § 17a zákona o odpadech § 17 odst. 6 zákona o odpadech
POPLATNÍK FO přihlášená v obci, FO, která má ve vlastnictví stavby určenou k indiv. rekreaci/byt/rodinný dům bez přihlášené osoby každá osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad smluvní
PLÁTCE stejný jako poplatník vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad smluvní
VÝŠE POPLATKU až 250 Kč (paušální sazba) + 750 Kč (dle skutečných nákladů) dle skutečných nákladů smluvní
OSVOBOZENÍ A ÚLEVY zákonné i volitelné bez možnosti osvobození a úlev smluvní

Možnosti zpoplatnění od roku 2022

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (kapacita soustřeďovacích prostředků) Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (hmotnostní základ) Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (objemový základ)
LEGISLATIVNÍ ZAKOTVENÍ § 10e-10h zákona o místních poplatcích § 10i-10n zákona o místních poplatcích § 10i-10n zákona o místních poplatcích § 10i-10n zákona o místních poplatcích
POPLATNÍK FO přihlášená v obci, vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci bez přihlášené osoby každá osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad v rámci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci každá osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad v rámci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci každá osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad v rámci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
PLÁTCE stejný jako poplatník vlastník nemovité věci/SVJ vlastník nemovité věci/SVJ vlastník nemovité věci/SVJ
VÝŠE POPLATKU až 1200 Kč až 1 Kč za litr kapacity až 6 Kč za kg odpadu až 1 Kč za litr odpadu
OSVOBOZENÍ A ÚLEVY zákonné i volitelné pouze volitelné pouze volitelné pouze volitelné
SPLATNOST v průběhu poplatkového období nebo po jeho skončení v průběhu poplatkového období nebo po jeho skončení po skončení poplatkového období po skončení poplatkového období

DOSAVADNÍ A NOVÉ POPLATKY

POPLATKY DO KONCE ROKU 2021

POPLATKY DO KONCE ROKU 2021

Dosavadní právní úprava, která sice byla zrušena k 31. prosinci 2020, nicméně obce mohou podle ní postupovat ještě v roce 2021, dávala obcím celkem tři varianty zpoplatnění odpadů:

 • místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích,
 • poplatek za komunální odpad podle zákona o odpadech,
 • úhradu na základě smlouvy v souladu rovněž se zákonem o odpadech.

Zpoplatnění nebylo možné kombinovat a obce si byly povinny vybrat pouze jeden z těchto tří způsobů zpoplatnění.

Poplatek podle zákona o místních poplatcích definoval poplatníka jako fyzickou osobu, která je v obci přihlášená k pobytu, anebo jako fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba. Sazba poplatku pak byla zákonem pojímána jako dvousložková, kdy maximální sazba mohla činit až 1.000 Kč, přičemž poplatek byl tvořen z maximálně 250 Kč za poplatníka za kalendářní rok (paušál) a z maximálně 750 Kč, což byla částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Poplatek za komunální odpad podle zákona o odpadech pak nerozlišoval to, zda je konkrétní fyzická osoba v obci přihlášena, či nikoliv, jelikož právní úprava zákona o odpadech vycházela z teze, že poplatníkem je každá osoba, při jejíž činnosti vzniká odpad. Plátcem pak byl vlastník nemovitosti, kde komunální odpad vzniká. Poplatek pak byl zpravidla stanovován na základě četnosti svozů a velikosti užívané nádoby na odpad.

Třetí a ne příliš užívanou možností byl výběr úhrady na základě smlouvy. Jelikož podle metodik ministerstev nebylo možné jednotlivé režimy poplatků, resp. úhrady na základě smlouvy kombinovat, vyžadoval tento režim uzavření smlouvy s každým potenciálním poplatníkem v obci, k uzavření smlouvy však logicky nebylo možné nikoho nutit. Proto také v rámci nové právní úpravy došlo ke zrušení tohoto smluvního modelu, obce tak nadále mohou stanovovat poplatek v rámci obecně závazných vyhlášek. Stranou nadále samozřejmě zůstává možnost uzavření smlouvy s podnikajícími fyzickými a právnickými osobami, které se tak mohou na základě této smlouvy zapojit do obecního systému odpadového hospodářství.

POPLATKY OD ROKU 2022

Poplatky od roku 2022

„KAŽDÁ OBEC, KTERÁ CHCE I V ROCE 2022 VYBÍRAT POPLATKY ZA ODPADY MUSÍ PŘIJMOUT NOVOU OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU A STANOVIT NĚKTERÝ Z NOVÝCH POPLATKŮ.“

Novinkou je, že jsou všechny poplatky obsaženy v jediném zákoně, a to zákoně o místních poplatcích. Obce mají na výběr ze dvou poplatků, u druhého z nich je pak ještě zapotřebí zvolit jeden z tří základů. Jedná se o:

 • místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství,
 • místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, přičemž si obce musejí vybrat některý ze základů:
  • kapacita soustřeďovacích prostředků,
  • hmotnost vyprodukovaného odpadu,
  • objem vyprodukovaného odpadu.

I podle nové právní úpravy platí, že si obce musejí vybrat pouze jednu variantu zpoplatnění, jednotlivé poplatky ani základy nelze kombinovat.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je kromě pojmenování v zásadě stejný jako místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatníkem je nadále fyzická osoba přihlášená v obci (nejčastěji osoba přihlášená k trvalému pobytu), nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Ve vymezení poplatníků nová právní úprava zahrnuje mezi poplatníky i právnické osoby, které jsou vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. Doposud totiž byla poplatníkem kromě občanů jen fyzická osoba vlastnící takovou nemovitost, nikoliv pak osoba právnická.

V rámci nové právní úpravy se doplňují i některé zákonné důvody osvobození od poplatkové povinnosti například na poplatníky, kteří jsou poplatníky poplatku za odkládání komunálního odpadu (druhého z možných poplatků) v jiné obci a mají v této jiné obci bydliště. Bydlištěm je pak třeba rozumět faktický stav. Obcím zůstává možnost osvobodit jiné poplatníky nebo jim alespoň výši poplatku snížit tzv. úlevou.

Výše poplatku také prošla několika úpravami, nově již není třeba rozlišovat dvě složky (paušální a dle skutečných nákladů), ale postačí stanovit poplatek v jakékoliv výši, která nepřevýší 1 200 Kč. Úprava tohoto poplatku ve srovnání s poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tak doznala určitého zjednodušení jak pro poplatníky, tak pro samotné správce poplatku. Jednoduchost zavedení a správy poplatku však s sebou přináší efekt nespravedlnosti, kdy každý poplatník hradí stejnou výši poplatku bez ohledu na skutečně vyprodukovaný odpad.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je druhou ze zákonem nabízených variant, jak obce mohou zpoplatnit odkládání odpadů poplatníky na svém území. Opět podotýkáme, že na výběr je pouze jeden z nich, oba režimy nelze kombinovat. I tento poplatek nachází částečnou inspiraci ve zrušené právní úpravě – konkrétně pak v úpravě poplatku za komunální odpad v rámci zrušeného zákona o odpadech. Subjektem poplatku, tedy poplatníkem, je nadále fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště (rozhodující je faktický stav, nikoliv trvalý pobyt), anebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Předmětem poplatku je pak odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. Plátcem je pak vlastník nemovité věci, anebo společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo. Plátce vybírá poplatek od poplatníků a hradí jej správci poplatku.

Tento režim může vycházet z tzv. PAYT systému (plať, kolik odpadu vyprodukuješ). Pokud si obec zvolí tento poplatek, je potřeba zároveň ještě určit, co bude základem tohoto poplatku. Zákon totiž dává na výběr jednu ze tří variant:

 • hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci,
 • objem odpadu odloženého z nemovité věci, nebo
 • kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc.

Ani tyto varianty nelze kombinovat, základem tedy může být pouze jediná varianta. Zjednodušeně řečeno lze poplatek vybírat buď na základě toho, kolik reálně poplatník odpadu vyprodukuje (výběr mezi objemem či hmotností je pak spíše na možnostech svozové společnosti), anebo na základě toho, jak velkou kapacitu nádob si objedná (i v závislosti na počet svozů). První dvě z variant v sobě nepochybně obsahují významný motivační prvek k produkci co nejméně směsného komunálního odpadu (kdo vyprodukuje méně odpadu, bude platit méně, a naopak), avšak nezbytným předpokladem pro jejich uplatnění je součinnost svozové společnosti, která bude evidovat hmotnost či objem vyváženého odpadu u každé jednotlivé nemovitosti.

Zákon opět dává poměrně širokou míru uvážení co do určení výše poplatku zahrnout, když stanovuje pouze maximální sazbu poplatku, která činí 6 Kč za kg, pokud je základem hmotnost odpadu, anebo 1 Kč za litr, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků. Jedná se o sazby maximální, obec samozřejmě může zvolit sazbu podstatně nižší.

Obce u tohoto poplatku mohou zavést i tzv. minimální základ. Co to znamená? Uveďme si následující příklad.

Vycházejme z toho, že obec stanoví základ dílčího poplatku hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci a současně stanoví, že sazba poplatku činí 3 Kč za kg odpadu. Pětičlenná rodina za rok vyprodukuje 300 kg odpadu, na jednoho poplatníka tak připadá 60 kg odpadu za poplatkové období (kalendářní rok). Zákon pak hovoří o dílčích obdobích, kterým je kalendářní měsíc – na měsíc tak na každého z těchto pěti poplatníků připadá 5 kg odpadu, dílčí poplatek (poplatek za kalendářní měsíc za jednoho poplatníka) tedy činí 15 Kč. Město je však oprávněno stanovit minimální základ dílčího poplatku až do výše 10 kg, pokud je základem hmotnost odpadu (v případě objemu nebo kapacity soustřeďovacích prostředků může být minimální základ dílčího poplatku stanoven až do výše 60 litrů).

Stanovení minimálního základu dílčího poplatku (dle § 10k odst. 4 zákona o místních poplatcích) má pak ten efekt, že do určitého množství odpadu nezáleží na tom, kolik kdo odpadu vyprodukuje, bude platit vždy stejně (paušální částku) a nad určité množství už funguje motivační prvek – každý platí nad rámec paušálu tolik, kolik odpadu vyprodukuje, resp. o kolik více kapacity soustřeďovacích prostředků si objedná.

Co je minimální základ?

Základní sazba poplatku 3 Kč

Rodina
Pečlivá rodina
za rok vyprodukuje
300 Kg
odpadu
Recyklace
Recyklace
1 člen vyprodukuje
Poplatek za 1 člena
Osoba
60 Kg
odpadu / rok
Recyklace
180 Kč
5 Kg
odpadu / měsíc
Recyklace
15 Kč
ALE
Obec
může stanovit
minimální základ
10 Kg
Dále
Poplatek za 1 člena by nebyl
ALE
180 Kč
Recyklace
360 Kč
15 Kč
Recyklace
30 Kč
Je to složité? Nechte Vaše starosti na nás!
Více

Videopřednáška

Ztrácíte se v nové úpravě poplatků za komunální odpad? Využijte videopřednášky našeho specialisty na odpadovou legislativu – Mgr. Bc. Tomáše Auera, který Vás do problematiky nových poplatků zasvětí, upozorní Vás na změny oproti dosavadní právní úpravě a doporučí, jak v obci správně poplatky nastavit.

Poplatky za odpady od roku 2022

Obsah školení

Rozdíly mezi dosavadními a novými poplatky

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Doporučení k nastavení poplatků

cena 616 Kč bez DPH

Školitel

Tomáš Auer je specialistou KVB advokátní kanceláře na odpadovou legislativu, a to od nastavování systému odpadového hospodářství v obcích, přes řešení černých skládek, až právě k otázkám spojeným s nastavením vhodných poplatků za komunální odpad v jednotlivých obcích včetně výkladu poplatků zavedených společně s přijetí nového zákona o odpadech. Je rovněž autorem řady odborných článků týkajících se právě problematiky odpadového hospodářství.

Mgr. Bc. Tomáš Auer
Mgr. Bc. Tomáš Auer
KVB advokátní kancelář

Kalkulačka volby poplatků

Spočítejte si výnos z poplatků

Váháte, jaký poplatek za komunální odpad ve Vaší obci zavést, nebo jen zvažujete, v jaké výši poplatek nastavit? Využijte našich kalkulaček, v nichž zadáním vstupních údajů získáte předpokládaný očekávaný výnos z poplatků za kalendářní rok. Nejprve zvolte správnou kalkulačku dle toho, o jakém poplatku uvažujete a následně jen vyplňte požadované údaje.

Zvolte si správnou kalkulačku

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (tzv. poplatek na hlavu)

Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci - kapacita soustřeďovacích prostředků

Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci - homotnost odloženého odpadu

Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci - objem odloženého odpadu

Kalkulačka 1

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je zřejmě nejjednodušším z možných poplatků, poplatníkem je každá fyzická osoba, která je v obci přihlášená (tj. zejména osoby s trvalým pobytem), kromě toho i vlastníci nemovitostí určených k bydlení či rodinné rekreaci, kde není žádná osoba přihlášená. Při výpočtu poplatkového výnosu hraje roli i počet osvobozených osob, eventuálně počet osob s úlevou a výše této úlevy v případě, že má obec úlevy zavedeny či uvažuje o jejich zavedení.

Počet osob s úlevou od poplatku
Sazba poplatku
Počet fyzických osob přihlášených v obci
Počet nemovitostí k bydlení včetně rekreace, bez nahlášených FO
Počet osob osvobozených od poplatku
Předpokládaný roční výnos poplatků  
 • Videonávod
  videonávod (209 s)
 • Dokument
  automatický dokument
 • Vyhláška
  vyhláška bez starostí

Kalkulačka 2

Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci (kapacita soustřeďovacích prostředků)

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem dle kapacity soustřeďovacích prostředků zohledňuje počet a velikost nádob a frekvenci svozů. Plátcem je každý vlastník nemovitosti zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. Aby byl výpočet co nejpřesnější, je třeba zadat všechny možné kombinace, které ve Vaší obci máte. To znamená, že položky objem nádoby, počet svozů za rok a počet nádob za obec bude zapotřebí vyplnit několikrát dle toho, kolik různých kombinací je k dispozici. K usnadnění jsme navrhli nejčastější varianty nádob a četnosti svozů.

l
[{"title":"Objem n\u00e1doby","horizontal":true,"values":[{"title":"70 l","set":{"waste_volume":"70"}},{"title":"80 l","set":{"waste_volume":"80"}},{"title":"110 l","set":{"waste_volume":"110"}},{"title":"120 l","set":{"waste_volume":"120"}},{"title":"240 l","set":{"waste_volume":"240"}},{"title":"360 l","set":{"waste_volume":"360"}},{"title":"660 l","set":{"waste_volume":"660"}},{"title":"770 l","set":{"waste_volume":"240"}},{"title":"1100 l","set":{"waste_volume":"1100"}}]},{"title":"Po\u010det svoz\u016f","horizontal":true,"values":[{"title":"52 (1 t\u00fddn\u011b)","set":{"waste_collection_count":"52"}},{"title":"104 (2 t\u00fddn\u011b)","set":{"waste_collection_count":"52"}},{"title":"26 (1 za 2 t\u00fddny)","set":{"waste_collection_count":"26"}},{"title":"43 (1 t\u00fddn\u011b bez letn\u00edch pr\u00e1zdnin)","set":{"waste_collection_count":"43"}}]}]
Sazba poplatku za litr
Předpokládaný roční výnos poplatků  
 • Videonávod
  videonávod (151 s)
 • Dokument
  automatický dokument
 • Vyhláška
  vyhláška bez starostí

Kalkulačka 3

Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci (hmotnostní základ)

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s hmotnostním základem vyžaduje součinnost svozové společnosti při vážení každé jednotlivé nádoby během svozu. V kalkulačce vyplňte hmotnost odpadu vyprodukovaného v minulém kalendářním roce a uvažovanou sazbu poplatku.

Kg
Předpokládaný roční výnos poplatků  
 • Videonávod
  videonávod (90 s)
 • Dokument
  automatický dokument
 • Vyhláška
  vyhláška bez starostí

Kalkulačka 4

Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci (objemový základ)

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s objemovým základem vyžaduje součinnost svozové společnosti při měření objemu odpadu u každé jednotlivé nádoby během svozu. V kalkulačce vyplňte objem odpadu vyprodukovaného v minulém kalendářním roce a uvažovanou sazbu poplatku.

l
Předpokládaný roční výnos poplatků  
 • Videonávod
  videonávod (87 s)
 • Dokument
  automatický dokument
 • Vyhláška
  vyhláška bez starostí

Související dotazy

Do kdy musí obec přijmout nové poplatkové vyhlášky za komunální odpad?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Na konci roku 2020 jsme vydali novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, musíme pro rok 2022 vydávat novou vyhlášku?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

V obci máme zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jaký poplatek si podle nové právní úpravy máme zvolit?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

V obci máme zaveden poplatek za komunální odpad podle starého zákona o odpadech, jaký poplatek si podle nové právní úpravy máme zvolit?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Uvažujeme o zavedení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem dle hmotnosti odpadu odloženého z nemovité věci, co je k tomu zapotřebí?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Jak často musí obec zajistit místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných komunálních odpadů?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Od kdy je obec povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů textilu?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Chceme stanovit místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství stanovený obecně závaznou vyhláškou na základě zákona o místních poplatcích. Je možné zavést různou výši poplatků? Např. sazbu pro trvale hlášené občany a jinou pro vlastníky rekreačních objektů a nemovitostí, kde není nikdo hlášený? Případně jinou sazbu v závislosti na frekvenci svozu?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Automatické dokumenty

Poplatkové vyhlášky

Vzor
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí tzv. poplatek na hlavu, a to především podle kritéria přihlášení (k trvalému pobytu) v obci bez zohlednění toho, kdo kolik odpadu vyprodukuje.

Více
Vzor
OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; základem poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí tzv. poplatek na nemovitost se základem dle kapacity soustřeďovacích prostředků.

Více
Vzor
OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; základem poplatku je hmotnost odpadu

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí tzv. poplatek na nemovitost se základem dle hmotnosti vyprodukovaného odpadu.

Více
Vzor
OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; základem poplatku je objem odpadu

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí tzv. poplatek na nemovitost se základem dle objemu vyprodukovaného odpadu.

Více

Vyhláška bez starostí

Pomůžeme Vám správně nastavit poplatky za odpady

JAK SLUŽBA FUNGUJE?

Zašlete svou vyhlášku

Vaši stávající odpadovou vyhlášku zanalyzuje tým odborníků, který se Vám poté ozve s návrhem termínu ke konzultaci.

Zkonzultujte s námi

Konzultací s naším odborníkem společně najdete ideální řešení pro Vaší obec.

Ostatní nechte na nás

Na základě Vašich požadavků pro Vás vytvoříme novou vyhlášku na míru.

Logo advokátní kancelář s.r.o.
Tomáš Auer
Mgr. Bc. Tomáš Auer

Související služby

Videopřednáška "Zpoplatnění odpadů"

616 Kč bez DPH
 • Rozdíly mezi dosavadními a novými poplatky
 • Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
 • Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 • Doporučení k nastavení poplatků