917

Jsou někde v zákoně uvedeny finanční limity pravomocí starosty (v obci, kde se rada obce nevolí)?

Z hlediska finančních limitů jednotlivých právních jednání a s tím souvisejících pravomocí orgánů obce je nutno vycházet především z ustanovení § 85 zákona o obcích. V tomto ustanovení jsou u jednotlivých právních jednání stanoveny finanční limity, při jejichž překročení musí být právní jednání schváleno zastupitelstvem obce. Schvalování právních jednání, která zmíněný limit nepřesahují, pak spadá do tzv. zbytkové pravomoci rady obce. V obcích, kde se rada obce nevolí, vykonává tyto zbytkové pravomoci starosta – zastupitelstvo obce si ale může pravomoc spadající mezi zbytkové pravomoci vyhradit. Souhrnně to tedy znamená, že zastupitelstvo obce bude vždy rozhodovat o právních jednáních, která přesahují finanční limit stanovený v zákoně. Naopak u právních jednání, která finanční limit stanovený zákonem nepřesahují, bude zastupitelstvo rozhodovat pouze v případě, že si tuto pravomoc vyhradí, jinak v obcích bez rady rozhodování přísluší starostovi. V případě nedodržení povinnosti schválení zastupitelstvem, tam kde je to zákonem stanoveno, se bude jednat o absolutně neplatné právní jednání.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík