883

Má zastupitel právo nahlížet do oznámení o přestupku spáchaného na území obce, kde jsou veškeré informace o napadených vč. lékařského nálezu?

Právo zastupitele na informace je stanoveno v § 82 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: „Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo ... c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů." Rozhodující tedy je, jestli informace souvisí s výkonem funkce zastupitele. Podle našeho názoru oznámení o přestupku nikoliv. Přestupkové řízení je totiž výkonem přenesené působnosti (státní správy), nikoliv samosprávy. Kromě toho se jedná o „živé“ správní řízení, navíc řízení, kde je ukládán trest. Převáží zde tedy zásady neveřejnosti a mlčenlivosti správního řízení. Tím spíše, pokud materiály obsahují citlivé informace týkající se zdravotního stavu a osobních záležitostí lidí, stejně jako např. jméno oznamovatele přestupku. Tyto informace jsou zákonem chráněny a zastupiteli je lze zpřístupnit jen za zcela výjimečných okolností, pokud by prokázal, že je naléhavě potřebuje pro výkon své funkce.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík