3363

Rádi bychom pomohli Ukrajině a jejím občanům. Naše obec hodlá zřídit transparentní účet s tím, že občané budou moci přispět i hotovými penězi do kasičky, následně bude vkládáno na účet. Prosím o informaci, resp. postup, jakým způsobem toto realizovat.

Jedná se o tzv. veřejnou sbírku, jejíž pořádání je regulováno zákonem. Podle zákona musí obec oznámit, že hodlá veřejnou sbírku konat, písemně krajskému úřadu, kde je možné uvést důvody hodné zvláštního zřetele, aby mohla být sbírka zahájena ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení (takovým důvodem je právě zmírnění následků ozbrojeného konfliktu). Krajský úřad by měl osvědčit konání sbírky. 

Oznámení pak musí obsahovat náležitosti název a sídlo jakož i usnesení příslušného orgánu obce o souhlasu s konáním sbírky (rady obce), jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu starosty, dále pak 

a) účel sbírky,

b) území, na němž se sbírka bude konat,

c) datum zahájení a datum ukončení sbírky, popřípadě informaci, že sbírka bude konána na dobu neurčitou,

d) způsob provádění sbírky,

e) název a adresu banky nebo její pobočky nebo pobočky zahraniční banky, u níž je zřízen bankovní účet ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou, a číslo tohoto účtu, 

f) podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček,

g) určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut, nebo určení výše příspěvku na vstupenkách, koná-li se sbírka i tímto způsobem

h) den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování, koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší než 1 rok,

i) den v roce, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování, není-li tento den totožný s dnem uvedeným v písm. h).

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík