2063

Co se rozumí mimořádným nebo zvláště významným plněním úkolů pro poskytnutí mimořádné odměny členu zastupitelstva obce? Je mimořádným plněním zásluha o poskytnutí dotace obci, na kterou není právní nárok?

Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce. Povahově termíny „mimořádné“ nebo „zvláště významné“ úkoly představují neurčité právní pojmy, které je třeba definovat vždy s ohledem na konkrétní okolnosti a zcela konkrétní podmínky v dané obci. Není tedy možné obecně stanovit, co vše lze za „mimořádný přínos“ považovat, nicméně povahově by se mělo jednat o ocenění skutečně objektivně nadstandardních činností a výsledků daného člena zastupitelstva obce.

Důvodová zpráva k předpokladům pro poskytnutí mimořádné odměny uvádí: „Důvody by měly být věcné a konkrétní a vyjadřovat svou povahou mimořádnost úkolu - např. v případě ukončení mimořádného projektu města (kanalizace, plynofikace), přípravu konkrétního dokumentu (koncepce) apod."

V kontextu výše uvedeného se lze domnívat, že pokud se daný člen zastupitelstva obce významně zasloužil o získání dotace, lze za takové jednání mimořádnou odměnu poskytnout. Mělo by ovšem dojít k řádnému odůvodnění, ze kterého bude zřejmé, že se nejednalo v zásadě o rutinní činnost, ale bylo třeba vynaložit nadstandardní úsilí apod.

Dále dodáváme, že návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Zároveň je rovněž zákonem stanoven požadavek, že návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být odůvodněn a projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce. Důvod poskytnutí mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla mimořádná odměna poskytnuta.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík