Nabízíme kurzy a webináře pro úředníky a zastupitele obcí a krajů

 • Můžete si vybrat z celodenních on-line kurzů či kratších webinářů. Prezenční kurzy budou realizovány v učebně v centru Prahy s dobrou dopravní dostupností.
 • Nabízíme také možnost konání kurzů na objednávku přímo na úřadě, a to ve všech regionech České republiky.
 • Kurzem vzdělávání nekončí. Každý účastník kurzu bude mít po dobu jednoho měsíce zdarma vstup do Poradnaproobce.cz.
 • Zároveň bude moci účastník kurzu celý měsíc zdarma klást dotazy k tématu kurzu, na které mu budou odpovídat právníci KVB advokátní kanceláře ve spolupráci s lektorem kurzu.

Základní informace o kurzech

Přehled nejbližších kurzů

Zobrazuji 11 až 20 z celkového počtu 27

Páteční matiné se správním řádem: Správní řád a přestupky

Lektor: Mgr. Ing. David Bohadlo Ph.D.

On-line forma
21. 7. 2023

Cíl kurzu

Bude upřesněn v průběhu května 2023.

Obsah kurzu

Bude upřesněn v průběhu května 2023.


Webinář je součástí volného cyklu „Páteční matiné se správním řádem“. Tento cyklus nabízí jedenkrát měsíčně detailní pohled na dílčí problémy aplikace zákona č. 500/2004 Sb. v podmínkách obcí a krajů. Webináře vedou zkušení odborníci na správní právo.

V rámci výkladu budou použity aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů. Obsah webináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu veřejné správy na všech úsecích.

 

O lektorovi

Člen Legislativní rady vlády ČR a rozkladových komisí ministerstev. Člen Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání. Lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu Praha. Spoluautor komentářů ke správnímu řádu, soudnímu řádu správnímu a přestupkovému zákonu. Tyto odborné publikace jsou hojně citovány v judikatuře správních soudů, včetně Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu.

Advokát s dlouholetými zkušenostmi z veřejné správy. Působil na Krajském úřadu Pardubického kraje ve funkci vedoucího oddělení vnitřních věcí a zástupce vedoucího organizačního a právního odboru a krajského živnostenského úřadu. Později zastával funkci ředitele Legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí České republiky.

V advokátní praxi se zaměřuje na různorodé správní procesy (např. stavební právo, právo životního prostředí či školské právo), právo územních samosprávných celků, právní aspekty organizace a činnosti veřejné správy a širokou problematiku přestupků. V oblasti legislativy se podílí též na rekodifikaci českého (veřejného) stavebního práva jako člen ad hoc ustavené komise Legislativní rady vlády pro nový stavební zákon.

Jako lektor průběžného vzdělávání úředníků se věnuje zejména aplikaci správního řádu v podmínkách obcí a krajů nebo agendě přestupků.

 

Délka

2 hodiny

Konání

od 9:00 do 11:00

Cena za osobu

On-line forma: 1 990 Kč bez DPH

Excel pro pokročilé

Lektor: Ing. Jaroslav Vobr

On-line forma
7. 8. 2023

Cíl kurzu

 • Prohloubit počítačové dovednosti úředníků v oblasti práce s MS Excel.
 • Přispět k hlubšímu pochopení filozofie programu.
 • Objasnit vybrané funkcionality programu (s akcentem na možnost jejich využití v úřednické práci).
 • Výklad dílčích témat doplnit praktickými příklady.

Cílovou skupinou jsou úředníci, vedoucí úředníci a další zaměstnanci územních samosprávných celků, kteří při výkonu své pracovní agendy potřebují využívat MS Excel.

Obsah kurzu

 • Kontingenční tabulky.
 • Podmíněné formátování dle vzorce.
 • Ověření dat.
 • Zabezpečení buněk, listů, sešitů.
 • Hledání řešení.
 • Pokročilé a zajímavé grafy. 

Webinář je součástí volného cyklu zaměřeného na práci s MS Excel. Volně navazuje na webináře "Excel pro začátečníky" a „Excel pro mírně pokročilé“ a je přípravou na webinář „Excel pro experty“.

O lektorovi

Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha. Je zkušebním komisařem pro oblast autorizované konverze dokumentů. Jako lektor průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů se zaměřuje na rozvoj počítačové gramotnosti (zejména na všechny úrovně práce s aplikací Microsoft EXCEL). 

Ve svém volné čase se profesionálně věnuje aerobiku. Dosáhl dvojnásobného titulu Mistra České republiky, úspěšně reprezentoval Českou republiku v zahraniční (Itálie 3. místo, Španělsko 4. místo).

Délka

4 hodiny

Konání

od 13:00 do 17:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 490 Kč bez DPH

Rozpočtové hospodaření obcí

Lektor: Ing. Miroslava Vojtíšková

On-line forma
17. 8. 2023

Cíl kurzu

 • Prohloubit znalosti a dovednosti týkající se všech fází rozpočtového procesu v podmínkách obcí.
 • Vysvětlit stěžejní ustanovení malých rozpočtových pravidel s důrazem na jejich aplikaci v praxi.
 • Upozornit na typické problémy a pochybení v oblasti rozpočtového hospodaření obcí. 

Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci, kteří se podílejí na rozpočtovém procesu obcí.Obsah kurzu

 • Rozpočtové hospodaření obce, rozpočtový proces (zákonné vymezení a pravidla, způsob sestavování a schvalování střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu, doporučení pro sestavování rozpočtu).
 • Pravidla rozpočtové odpovědnosti (zákonné vymezení, opatření pro snížení rozpočtových deficitů, postup při posuzování plnění fiskálních pravidel).
 • Organizace obce (způsoby vzniku organizační složky a příspěvkové organizace, důvody, pro které je vhodné zřídit příspěvkovou organizaci).
 • Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (druhy dotací, postup při poskytování dotací, specifika programových dotací, spory z právních poměrů při poskytnutí dotace).
 • Zveřejňovací povinnosti (požadavky na zveřejňování rozpočtových dokumentů a smluv o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí).
 • Porušení rozpočtové kázně a přestupky (zákonné vymezení, procesní pravidla).
 • Typické problémy v oblasti rozpočtového hospodaření obcí a možnosti jejich řešení.

 

O lektorovi

Absolventka Ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze se specializací na veřejnou správu a regionální rozvoj. Má dlouholeté zkušenosti z územní veřejné správy, kde působí jako tajemnice městského úřadu.


Lektorka a zkušební komisařka pro zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.  Jako lektorka průběžného vzdělávání se zaměřuje na tato témata: rozpočtové hospodaření obcí, hospodaření a nakládání s majetkem obce, finanční řízení obcí, zákon o úřednících územních samosprávných celků. Je autorkou řady odborných textů zaměřených na problematiku hospodaření územní samosprávy, a to v tištěné i digitální podobě. Jedná se např. o učebnici "Finanční hospodaření územní samosprávy" nebo praktického průvodce a rádce úředníka "Finanční hospodaření obce a jeho přezkoumávání".

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Páteční matiné se správním řádem: Správní řád a zákon o kontrole

Lektor: JUDr. Milan Cigánek LL.M.

On-line forma
25. 8. 2023

Cíl kurzu

 • Objasnit vazby mezi kontrolním a správním řádem.
 • Porovnat úpravu vybraných záležitostí v obou uvedených zákonech.
 • Detailněji rozebrat některé instituty související s kontrolními činnostmi.

Cílovou skupinou webináře jsou zejména ti úředníci územních samosprávných celků, kteří se podílejí na výkonu kontrolních činností.

Obsah kurzu

 • Vazba mezi kontrolním a správním řádem (subsidiarita).
 • Kontrola jako postup podle části čtvrté správního řádu.
 • Podání a jeho náležitosti.
 • Postup podle § 3 kontrolního řádu versus zajištění důkazu podle § 138 správního řádu.
 • Základy doručování.
 • Vyloučení pro podjatost.
 • Opatření k nápravě jako materiální správní rozhodnutí.
 • Kontrola a navazující řízení.
 • Protokol o kontrole jako podklad pro rozhodnutí.
 • Protokol o kontrole jako veřejná listina.

Webinář je součástí volného cyklu „Páteční matiné se správním řádem“. Tento cyklus nabízí jedenkrát měsíčně detailní pohled na dílčí problémy aplikace zákona č. 500/2004 Sb. v podmínkách obcí a krajů. Webináře vedou zkušení odborníci na správní právo.

V rámci výkladu budou použity aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů. Obsah webináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu veřejné správy na všech úsecích.

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem. V praxi se dlouhodobě zabývá problematikou veřejnosprávních kontrol, kárných a přestupkových řízení, je zodpovědný za vyřizování odvolací agendy a zastupování před soudy ve věcech správních žalob. 

V lektorské činnosti se věnuje oblastem, s nimiž má konkrétní praktickou zkušenost, konkrétně zákonu o kontrole, správnímu řádu a přestupkové problematice. Důraz klade na judikaturu využitelnou v běžném právním provozu, čtení zákonů nechává posluchačům „na doma“. Je akreditovaným lektorem průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů, zkušebním komisařem pro zkoušky odborné způsobilosti z přestupkového práva. Podílel se na zpracování „Vádeméka ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům“. 

Jeho motto: „Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

Délka

2 hodiny

Konání

od 9:00 do 11:00

Cena za osobu

On-line forma: 1 990 Kč bez DPH

Excel pro experty

Lektor: Ing. Jaroslav Vobr

On-line forma
4. 9. 2023

Cíl kurzu

 • Prohloubit počítačové dovednosti úředníků v oblasti práce s MS Excel.
 • Objasnit vybrané funkcionality programu (s akcentem na možnost jejich využití v úřednické práci).
 • Výklad dílčích témat doplnit praktickými příklady.

Cílovou skupinou jsou úředníci, vedoucí úředníci a další zaměstnanci územních samosprávných celků, kteří při výkonu své pracovní agendy potřebují využívat MS Excel.

Obsah kurzu

 • Pravidla pro tvorbu vzorců.
 • Odkazy na buňky a adresace.
 • Odkazovací operátory.
 • Chyby vzorců a jejich řešení.
 • Vnořené funkce.
 • Funkce: matematické, textové, vyhledávací, statistické, logické, informační, inženýrské, datum a čas.
 • Základy analýzy dat.

Webinář je součástí volného cyklu zaměřeného na práci s MS Excel. Volně navazuje na webináře "Excel pro začátečníky", „Excel pro mírně pokročilé“ a „Excel pro pokročilé“.

O lektorovi

Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha. Je zkušebním komisařem pro oblast autorizované konverze dokumentů. Jako lektor průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů se zaměřuje na rozvoj počítačové gramotnosti (zejména na všechny úrovně práce s aplikací Microsoft EXCEL). 

Ve svém volné čase se profesionálně věnuje aerobiku. Dosáhl dvojnásobného titulu Mistra České republiky, úspěšně reprezentoval Českou republiku v zahraniční (Itálie 3. místo, Španělsko 4. místo).

Délka

4 hodiny

Konání

od 13:00 do 17:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 490 Kč bez DPH

Odpolední káva se zastupiteli: Povinnost poskytovat informace z pohledu starosty

Lektor: Mgr. Pavlína Venzarová MPA

On-line forma
6. 9. 2023

Cíl kurzu

 • Seznámit s povinnostmi starosty v oblasti poskytování informací.
 • Srozumitelně objasnit, kdy lze poskytnutí informace odmítnout a jakým způsobem.
 • Nastínit, co hrozí v případě neplnění informační povinnosti.
 • Poskytnout příklady dobré a špatné praxe.

Obsah kurzu

 • Jaké jsou povinnosti starosty na úseku zákona č. 106/1999 Sb.
 • V jakém případě lze poskytnutí informace odmítnout a jakým způsobem.
 • Co starostovi/obci hrozí v případě neplnění informační povinnosti.
 • Konkrétní příklady z praxe a jejich rozbor.

Webinář je součástí volného cyklu "Odpolední káva se zastupiteli". V jeho rámci se věnujeme praktickým aspektům činnosti starostů, radních i řadových členů zastupitelstev obcí, např. odměňování, orgánům obce a jejich fungování nebo nakládání s obecním majetkem. Důraz je kladen na srozumitelnost a praktické využití probíraných dílčích témat.

O lektorovi

Od počátku vzniku krajů pracuje v právním oddělení Krajského úřadu Pardubického kraje
s širokým záběrem právní agendy jak v samostatné, tak v přenesené působnosti. Je lektorkou vstupního vzdělávání pro úředníky územních samosprávných celků a lektorkou kvalifikačního studia pro ředitele škol. Její "srdeční záležitostí" je zákon o svobodném přístupu k informacím, který přednáší pro obce v rámci akreditovaného vzdělávacího programu. Je spoluautorkou komentáře k zákonu o krajích (C.H. Beck, 2022). 

Délka

2 hodiny

Konání

od 15:00 do 17:00

Cena za osobu

On-line forma: 1 990 Kč bez DPH

Správní řád v souvislostech: Přestupky

Lektor: JUDr. Milan Cigánek LL.M.

On-line forma
12. 9. 2023

Cíl kurzu

Cílem kurzu je rozebrat vazby mezi správním řádem a legislativou, která upravuje agendu přestupků.


Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří se podílejí na výkonu přestupkové agendy.

Obsah kurzu

 • Subsidiarita správního řádu.
 • Relevantní základní zásady činnosti správních orgánů (zákonnost, materiální pravda, legitimní očekávání, zásada poučovací, zásada slyšení, zásada uvědomovací).
 • Procesní práva obviněného a osob zúčastněných na řízení.
 • Doručování, počítání času.
 • Náležitosti podání, role podpisu na podání, nedostatky podání. 
 • Obstrukční jednání a možnosti reakce správního orgánu.
 • Provádění dokazování, zákaz sebeobviňování, zásada volného hodnocení důkazů.
 • Správní uvážení při ukládání sankce.
 • Náležitosti rozhodnutí s důrazem na výrokovou část, odůvodnění a poučení.
 • Základy odvolacího řízení.

Jde o součást volného cyklu akreditovaných kurzů "Správní řád v souvislostech". V jeho rámci počítáme např. s těmito tématy: kontrola, nahlížení do spisu versus poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., aplikace správního řádu ve školství, aplikace správního řádu při správě živnostenského podnikání, aplikace správního řádu v odpadovém hospodářství a podobně.

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem. V praxi se dlouhodobě zabývá problematikou veřejnosprávních kontrol, kárných a přestupkových řízení, je zodpovědný za vyřizování odvolací agendy a zastupování před soudy ve věcech správních žalob. 

V lektorské činnosti se věnuje oblastem, s nimiž má konkrétní praktickou zkušenost, konkrétně zákonu o kontrole, správnímu řádu a přestupkové problematice. Důraz klade na judikaturu využitelnou v běžném právním provozu, čtení zákonů nechává posluchačům „na doma“. Je akreditovaným lektorem průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů, zkušebním komisařem pro zkoušky odborné způsobilosti z přestupkového práva. Podílel se na zpracování „Vádeméka ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům“. 

Jeho motto: „Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Páteční matiné se správním řádem: Doručování (s akcentem na datové schránky)

Lektor: Mgr. David Marek

On-line forma
15. 9. 2023

Cíl kurzu

 • Prohloubit a aktualizovat vědomosti účastníků z oblasti právní úpravy doručování ve veřejné správě (jde zejména o správní řád a zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). 
 • Shrnout zásady pro doručování ve správním řízení s důrazem na jeho elektronické aspekty.
 • Připomenut změny v komunikaci mezi orgány veřejné moci a adresáty výkonu veřejné správy, které přinesly datové schránky.

Webinář je určen zejména těm úředníkům městských, krajských a dalších správních úřadů, kteří v rámci své činnosti vedou různé typy správních řízení či jiné úkony, při kterých je třeba doručovat písemnosti (zejména rozhodnutí) účastníkům těchto řízení či jiným adresátům výkonu veřejné správy.

Obsah kurzu

 • Právní úprava doručování ve správním řádu.
 • Kdo, kam, kde a jak doručuje.
 • Novinky v oblasti datových schránek.
 • Překážky při doručování, fikce doručení.
 • Zástupce, plná moc.
 • Veřejná vyhláška.
 • Opatrovník.

Webinář je součástí volného cyklu „Páteční matiné se správním řádem“. Tento cyklus nabízí jedenkrát měsíčně detailní pohled na dílčí problémy aplikace zákona č. 500/2004 Sb. v podmínkách obcí a krajů. Webináře vedou zkušení odborníci na správní právo.

V rámci výkladu budou použity aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů. Obsah webináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu veřejné správy na všech úsecích.

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V letech 1999–2002 pracoval na Okresním úřadě Pelhřimov, od roku 2003 je zaměstnancem Krajského úřadu Kraje Vysočina, kde zastává manažerskou pozici.

Ve své dlouholeté lektorské činnosti se věnuje především problematice správního řádu a správního řízení. Patří mezi zkušební komisaře pro obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a pro zkoušku odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích. 

Je spoluautorem publikací "Nový správní řád v praxi krajských úřadů" (2007) a "Nový správní řád v praxi krajských úřadů II" (2009). Autorsky se rovněž podílel na komentáři ke správnímu řádu vydanému nakladatelstvím C.H.Beck v roce 2015 a 2020. Je členem pracovní komise pro správní právo při Legislativní radě vlády.

 

 

 

Délka

2 hodiny

Konání

od 9:00 do 11:00

Cena za osobu

On-line forma: 1 990 Kč bez DPH

Aktuální přestupková judikatura Nejvyššího správního soudu

Lektor: JUDr. Milan Cigánek LL.M.

On-line forma
19. 9. 2023

Cíl kurzu

Cílem kurzu je upozornit na nejnovější judikáty Nejvyššího správního soudu týkající se agendy přestupků a srozumitelným způsobem je cílové skupině přiblížit. To vše s důrazem na možnost využití získaných informací v každodenní úřední praxi.


Cílovou skupinou webináře jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, do jejichž pracovní náplně spadá přestupková agenda.

Obsah kurzu

 • Nejnovější (letošní) judikáty Nejvyššího správního soudu v přestupkových věcech.
 • Seznámení se skutkovým dějem a komentování právních závěrů soudu.
 • Upozornění na relevantní prejudikaturu (širší kontext věci).
 • Formulování poznatků využitelných v úřední praxi.

 

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem. V praxi se dlouhodobě zabývá problematikou veřejnosprávních kontrol, kárných a přestupkových řízení, je zodpovědný za vyřizování odvolací agendy a zastupování před soudy ve věcech správních žalob. 

V lektorské činnosti se věnuje oblastem, s nimiž má konkrétní praktickou zkušenost, konkrétně zákonu o kontrole, správnímu řádu a přestupkové problematice. Důraz klade na judikaturu využitelnou v běžném právním provozu, čtení zákonů nechává posluchačům „na doma“. Je akreditovaným lektorem průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů, zkušebním komisařem pro zkoušky odborné způsobilosti z přestupkového práva. Podílel se na zpracování „Vádeméka ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům“. 

Jeho motto: „Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

Délka

4 hodiny

Konání

od 9:00 do 13:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 490 Kč bez DPH

Zákon o obcích v každodenní úřední praxi

Lektor: JUDr. Jan Horník Ph.D.

On-line forma
26. 9. 2023

Cíl kurzu

 • Upevnit orientaci úředníků v systematice zákona o obcích.
 • Předat jim praktické poznatky o aplikaci zákona o obcích s důrazem na kompetence orgánů obcí.
 • Eliminovat možnost nesprávného rozhodnutí (zejména pokud právní jednání neučiní k tomu kompetentní orgán).

Kurz je určen všem úředníkům a vedoucím úředníkům obcí, městysů, měst, statutárních měst a jejich městských obvodů nebo městských částí.

Obsah kurzu

 • Charakteristika obcí (postavení obcí v systému veřejné správy, základní znaky obcí, druhy obcí).
 • Působnost obcí (samostatná působnost, mj. zakládání a zřizování právnických osob a organizačních složek, hospodaření, spolupráce s jinými obcemi; přenesená působnost, mj. typy obcí dle rozsahu přenesené působnosti; vydávání právních předpisů obcí).
 • Orgány obcí (přehled orgánů obcí a jejich stručná charakteristika, zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad, vztahy mezi orgány obce).
 • Procvičování vybraných dílčích témat (např. řešení případových studií), odpovědi na dotazy, příklady dobré a špatné praxe.

 

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Dříve působil na legislativně-právním oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (věnoval se zejména výkladu zákonů o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze a o svobodném přístupu k informacím). Poté zastával funkci vedoucího oddělení kontroly na témže odboru (realizace kontrol výkonu samostatné působnosti svěřené územním samosprávným celkům a kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené krajským úřadům). Praktické zkušenosti s územní samosprávou získal také jako člen zastupitelstva obce a člen jeho kontrolního výboru. Je spolutvůrcem Strategie vlády v boji proti korupci. Jeho aktuálním stěžejním působištěm je město Dobříš, kde pracuje na pozici tajemníka městského úřadu. 

Je lektorem a zkušebním komisařem pro ověřování obecné části zvláštní odborné způsobilosti. Věnuje se také průběžnému vzdělávání úředníků obcí a krajů. V rámci své publikační činnosti se zaměřuje jak na fungování územní samosprávy, tak na boj s korupcí.

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH