Nabízíme kurzy a webináře pro úředníky a zastupitele obcí a krajů

 • Můžete si vybrat z celodenních on-line kurzů či kratších webinářů. Prezenční kurzy budou realizovány v učebně v centru Prahy s dobrou dopravní dostupností.
 • Nabízíme také možnost konání kurzů na objednávku přímo na úřadě, a to ve všech regionech České republiky.
 • Kurzem vzdělávání nekončí. Každý účastník kurzu bude mít po dobu jednoho měsíce zdarma vstup do Poradnaproobce.cz.
 • Zároveň bude moci účastník kurzu celý měsíc zdarma klást dotazy k tématu kurzu, na které mu budou odpovídat právníci KVB advokátní kanceláře ve spolupráci s lektorem kurzu.

Základní informace o kurzech

Vyhledávání v nabídce kurzů

Zobrazit kurzy konané
od
do
Zobrazit pouze kurzy konané

Přehled nejbližších kurzů

Zobrazuji 11 až 20 z celkového počtu 77 nalezených

Hospodaření a nakládání s obecním majetkem

Lektor: Ing. Miroslava Vojtíšková

Akreditováno MV Hybridní forma
11. 1. 2024

Cíl kurzu

 • Blíže osvětlit problematiku hospodaření a nakládání s majetkem obcí.
 • Pomoci orientovat se v poměrně stručné a obecné právní úpravě této problematiky, v jejích rozličných komentářových výkladech a v ne zcela jasných situacích v praxi.
 • Srozumitelným způsobem prezentovat judikaturu týkající se hospodaření a nakládání s komunálním majetkem.
 • Poukázat na rozličné praktické problémy, se kterými se obce mohou při nakládání s majetkem v praxi setkat.

Kurz je určen jednak úředníkům a vedoucím úředníkům, kteří v rámci své náplně práce vykonávají správní činnosti související s hospodařením a nakládáním s majetkem obcí, jednak také starostům, radním a dalším zastupitelům.


Obsah kurzu

 • Základní principy (právní postavení obcí, obec jako subjekt vlastnického práva, samostatná a přenesená působnost).
 • Obce a občanský zákoník, majetek obcí a jeho možné třídění.
 • Povinnosti při hospodaření s obecním majetkem (v kontextu zákona o obcích, v kontextu občanského zákoníku, péče řádného hospodáře).
 • Cena obvyklá (její určování, zdůvodňování odchylek).
 • Procedurální postup, který je nezbytný pro realizaci platného majetkoprávního jednání obce.
 • Povinnost zveřejnit záměr (náležitosti záměru, doba a místo zveřejnění, nedostatky, následky).
 • Rozhodnutí orgánu obce o majetkové dispozici (pravomoci jednotlivých orgánů obce, možnosti vyhrazování pravomocí, náležitosti rozhodnutí, předsmluvní odpovědnost, doložka).
 • Realizace právního jednání (uzavření smlouvy, zastupování obce, možnosti zastoupení třetí osobou).
 • Praktické příklady s akcentem na zažitou (ne)správnou praxi obcí.

Ing. Miroslava Vojtíšková

Absolventka Ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze se specializací na veřejnou správu a regionální rozvoj. Má dlouholeté zkušenosti z územní veřejné správy, kde působí jako tajemnice městského úřadu.

Lektorka a zkušební komisařka pro zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.  Jako lektorka průběžného vzdělávání se zaměřuje na tato témata: rozpočtové hospodaření obcí, hospodaření a nakládání s majetkem obce, finanční řízení obcí, zákon o úřednících územních samosprávných celků. Je autorkou řady odborných textů zaměřených na problematiku hospodaření územní samosprávy, a to v tištěné i digitální podobě. Jedná se např. o učebnici "Finanční hospodaření územní samosprávy" nebo praktického průvodce a rádce úředníka "Finanční hospodaření obce a jeho přezkoumávání".

Vojtíšková
Délka

6 hodin

Akreditace kurzu

AK/PV-597/2023

AK/VE-285/2023

AK/PV-598/2023

AK/VE-286/2023

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Možnosti využití umělé inteligence v úřední praxi

Lektor: Mgr. Vít Křížka

On-line forma
12. 1. 2024

Cíl kurzu

 • Seznámit účastníky webináře s možnostmi využití umělé inteligence (AI) v úředním prostředí.
 • Poskytnout praktické rady a návody, jak implementovat AI do běžných úkolů a procesů.
 • Ukázat konkrétní nástroje a aplikace, které pomohou účastníkům zvýšit efektivitu práce.

Webinář je určen pro pracovníky ve veřejné správě a další osoby, které se v rámci své práce setkávají s úředními procesy. 

Obsah kurzu

 1. Umělá inteligence (základní pojmy, např. silná vs. slabá AI, generativní AI, vývoj a současný stav AI).
 2. ChatGPT (prompt inženýrství, aplikace AI v úředním prostředí, práce s textem - gramatika, generování textu, vyhledávání a rešerše právních pramenů, praktická část – tvorba správního rozhodnutí).
 3. AI, etika a právo (etické otázky spojené s použitím AI, bezpečnost a ochrana osobních údajů, autorskoprávní otázky, připravovaná legislativa EU).

V prvním bloku se účastníci seznámí s klíčovými pojmy, historií a současným stavem AI. Ve druhém bloku se dozvědí více o ChatGPT, jednom z hlavních nástrojů pro použití AI v úřední praxi, včetně specifických oblastí použití, jako je generování a korekce textu nebo vyhledávání právních pramenů. Třetí blok je zaměřen na etické, bezpečnostní a právní aspekty použití AI.

Webinář se zaměřuje na praktické použití AI v úřední praxi. Účastníci budou mít možnost vytvořit vlastní administrativní rozhodnutí s pomocí AI a prohloubit si tak své dovednosti. Na konci kurzu budou mít účastníci přehled o tom, jak mohou AI využívat ve své práci, a jak se vypořádat s případnými výzvami a otázkami, které může její využití přinést.

Mgr. Vít Křížka

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po škole působil na správním úseku Krajského soudu v Brně. Nyní má svou vlastní advokátní praxi Křížka Kuckirová Legal. Celý profesní život se věnoval zejména správnímu právu, úzce spolupracoval se Svazem měst a obcí České republiky. Jako lektor přednášel o nařízení GDPR a zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Aktuálně se věnuje právu a technologiím, již zmíněné ochraně osobních údajů, ale také umělé inteligenci. Je zároveň front-end vývojářem a ovládá Javascript a Python. V současné době vyvíjí aplikaci pro generování textů správních rozhodnutí.

Délka

4 hodiny

Konání

od 9:00 do 13:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 490 Kč bez DPH

Správní řád od A do Z: Agenda oprávněných úředních osob

Lektor: Mgr. David Slováček

Akreditováno MV On-line forma
16. 1. 2024

Cíl kurzu

 • Přispět k dokonalejšímu pochopení těch ustanovení správního řádu, která jsou důležitá pro výkon agendy oprávněných úředních osob.
 • Pomoci řešit typické problémy, se kterými se oprávněné úřední osoby setkávají při každodenním výkonu vrchnostenské veřejné správy.
 • Přispět k osvojení postupů, jak správně a účinně řešit konkrétní případy v praxi.
 • Poskytnout platformu pro diskusi k problematice a výměnu zkušeností s vedením správního řízení moderovanou erudovaným lektorem.
 • Přispět tak ke zefektivnění správního řízení v podmínkách obcí a krajů. 

Kurz je určen zkušeným úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří svou pracovní agendu vykonávají v režimu správního řádu, kteří se bezprostředně podílejí na výkonu pravomoci správního orgánu a kteří jsou podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo na základě pověření vedoucím správního orgánu oprávněni k provádění úkonů správního orgánu. Kurz není určen začátečníkům v oblasti správního řízení.  

Obsah kurzu

 • Vybraná ustanovení správního řádu (správní orgány, účastníci řízení, lhůty a počítání času, řízení v prvním stupni, opravné prostředky, postupy mimo správní řízení).
 • Agenda oprávněných úředních osob v podmínkách obcí a krajů (typické problémy ve správním řízení, možnosti jejich řešení, obsahově relevantní judikatura a závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání, odpovědi na dotazy účastníků, diskuse, výměna zkušeností).

Vzdělávací program je součástí volného cyklu akreditovaných kurzů „Správní řád od A do Z“. V jeho rámci se počítá zejména s těmito kurzy: „Doručování“, „Judikatura v praxi územních samosprávných celků“, „Lhůty“, „Opravné prostředky“, „Rozhodnutí“ nebo „Vady řízení“.

Mgr. David Slováček

Zaměstnanec Nejvyššího správního soudu, dříve právník Kanceláře veřejného ochránce práv. 

Zkušený lektor dlouhodobě se věnující vzdělávání dospělých v oblasti práva, specialista na veřejné i soukromé právo. Předchozí zkušenosti z advokacie. Autor řady odborných článků. Konkrétní specializace: správní proces, dotační právo, pozemní komunikace.

Slováček
Délka

6 hodin

Akreditace kurzu

AK/PV-594/2023

AK/VE-282/2023

AK/PV-593/2023

AK/VE-281/2023

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Místní poplatky za komunální odpad (webinář)

Lektor: Mgr. Jakub Joklík

On-line forma
17. 1. 2024

Cíl kurzu

 • Seznámit účastníky webináře s problematikou zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem
 • Upozornit je na nejčastější pochybení při tvorbě obecně závazných vyhlášek o místním poplatku za komunální odpad
 • Zrekapitulovat možnosti obce při zpoplatňování "chatařů"
 • Nastínit možné dopady zavedeného poplatku za komunální odpad na jeho správu

Webinář je určen všem, kteří se v různých funkcích a rolích podílejí na zavádění nebo správě místních poplatků.

Obsah kurzu

 • Možnosti zákonného zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem
 • Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
 • Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 • Problematické oblasti jednotlivých poplatků za komunální odpad

Mgr. Jakub Joklík

Působí na Ministerstvu vnitra na pozici vedoucího oddělení dozoru nad normotvorbou obcí v rámci odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Do jeho činnosti spadá výkon dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek obcí a taktéž provoz a rozvoj informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Má bohaté zkušenosti jak s posuzováním zákonnosti obecně závazných vyhlášek obcí, tak s metodickým usměrňováním obcí v oblasti obecní normotvorby v rámci celé České republiky.

Joklík
Délka

2 hodiny

Konání

od 15:00 do 17:00

Cena za osobu

On-line forma: 1 990 Kč bez DPH

Místní poplatky v praxi obcí: Obecná část daňového řádu

Lektor: Ing. Mgr. Radka Malinová

Akreditováno MV On-line forma
18. 1. 2024

Cíl kurzu

 • Přehledně seznámit cílovou skupinu s obecnou částí daňového řádu (a to s ohledem na vzdělávací potřeby úředníků, kteří vykonávají správu místních poplatků).
 • Praktickými radami a doporučeními pomoci předejít možným následkům nesprávného úředního postupu. 

Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří se podílejí na správě místních poplatků. Kurz lze využít také pro přípravu na zkoušku ZOZ pro oblast správy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.

Obsah kurzu

 • Úvod do studia daňového řádu (daně a poplatky, správa daní, základní zásady správy daní).
 • Obecná část daňového řádu (osoby zúčastněné na správě daní, doručování, daňová mlčenlivost, protokol a úřední záznam, podání, postupy při správě daní, dokazování, rozhodnutí a jeho náležitosti, opravné prostředky).
 • Aplikace obecné části daňového řádu při správě místních poplatků (příklady z praxe, odpovědi na dotazy, diskuze k problematice, výměna zkušeností).

Vzdělávací program je součástí volného cyklu „Místní poplatky v praxi obcí“. V jeho rámci se počítá zejména s programy „Zvláštní část daňového řádu“, „Zákon o místních poplatcích“, „Vymáhání místních poplatků“ nebo "Tvorba obecně závazných vyhlášek".

Ing. Mgr. Radka Malinová

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Fakulty ekonomicko – správní Univerzity Pardubice. 

Od roku 2013 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se specializuje na problematiku daní, poplatků a cel. Mezi její úkoly patří vyřizování individuálních stížností, vedení systémových šetření, příprava připomínek k právním předpisům, vedení odborných seminářů, vytváření informačních letáků atd. 

Jako akreditovaná lektorka průběžného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků vede odborné kurzy zaměřené na zákon o místních poplatcích a daňový řád pro obecní a krajské úřady.

Malinová
Délka

6 hodin

Akreditace kurzu

AK/PV-353/2023

AK/VE-167/2023

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Odměňování členů zastupitelstev obcí

Lektor: JUDr. Václav Chmelík

Akreditováno MV Hybridní forma
19. 1. 2024

Cíl kurzu

 • Seznámit účastníky s aktuální právní úpravou odměňování členů zastupitelstev obcí a jejími výklady.
 • Objasnit způsob výpočtu jednotlivých druhů odměn na praktických příkladech a řešení aplikačních situací.
 • Vysvětlit vztah k zákoníku práce a k ustanovením zákonů o územních samosprávných celcích.
 • Nastínit možnosti dalšího vývoje v uvedené oblasti. 

Kurz není určen pouze starostům, radním a dalším zastupitelům, ale také těm osobám na obecním úřadě, které agendu odměňování zajišťují.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

Obsah kurzu

 • Právní vztah zastupitele k obci v oblasti odměňování (zastupitel jako zaměstnanec?, základní principy, povaha funkce zastupitele).
 • Odměna za výkon funkce (rozdíly mezi uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli, specifické postavení starosty, krácení odměny, zvýšení odměny, odměňování při souběhu funkcí, odměňování ve volebním mezidobí).
 • Další aspekty odměňování (mimořádná odměna - procedurální pravidla, zákaz poskytování darů, odchodné, dovolená, příspěvky, benefity, cestovní náhrady, použití zákoníku práce - splatnost a výplata, možnost vzdání se odměny).
 • Praktické příklady s akcentem na zažitou (ne)správnou praxi obcí.

JUDr. Václav Chmelík

Absolvent Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Advokát KVB advokátní kanceláře. Ve své praxi se zabývá zejména právem územních samosprávných celků s důrazem na zákon o obcích a další pro každodenní chod obce nezbytné zákony a právem závazkovým. Bohaté zkušenosti s problémy územních samosprávných celků získal a nadále je aktivně rozšiřuje v rámci Poradny pro obce, kterou KVB advokátní kancelář zajišťuje pro Svaz měst a obcí České republiky.

Znalosti a zkušenosti z oblasti práva územních samosprávných celků sám využívá jako člen zastupitelstva a rady obce Rosice. Je spoluautorem publikace „Zákon o obcích. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2019“.

Chmelík
Délka

6 hodin

Akreditace kurzu

AK/PV-802/2023

AK/VE-402/2023

AK/PV-801/2023

AK/VE-401/2023

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Excel pro začátečníky

Lektor: Ing. Jaroslav Vobr

On-line forma
22. 1. 2024

Cíl kurzu

 • Prohloubit počítačové dovednosti úředníků v oblasti práce s MS Excel, a to od základních kroků.
 • Přispět k pochopení filozofie programu.
 • Podat přehled nejdůležitějších funkcionalit programu.
 • Objasnit vybrané funkcionality programu (s akcentem na možnost jejich využití v úřednické práci).
 • Naučit se vytvářet a formátovat tabulky, provádět jednoduché i složitější výpočty, třídit a analyzovat data.
 • Výklad dílčích témat doplnit praktickými příklady.

Cílovou skupinou jsou úředníci, vedoucí úředníci a další zaměstnanci územních samosprávných celků, kteří při výkonu své pracovní agendy potřebují využívat MS Excel.

Obsah kurzu

 • Pás karet, Panel nástrojů, Rychlý přístup.
 • Organizace dat v EXCELu.
 • Základní operace.
 • Formátování buněk.
 • Jednoduché výpočty v Tabulkách.
 • Tisk.
 • Základní pravidla pro „funkční tabulky“.
 • Zajímavé klávesové zkratky.
 • Současné „HITY“ v EXCELu.

Webinář je součástí volného cyklu zaměřeného na práci s MS Excel. V rámci cyklu na tento úvodní webinář navazují „Excel pro mírně pokročilé“, „Excel pro pokročilé“ a „Excel pro experty“.

Ing. Jaroslav Vobr

Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha. Je zkušebním komisařem pro oblast autorizované konverze dokumentů. Jako lektor průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů se zaměřuje na rozvoj počítačové gramotnosti (zejména na všechny úrovně práce s aplikací Microsoft EXCEL). 

Ve svém volné čase se profesionálně věnuje aerobiku. Dosáhl dvojnásobného titulu Mistra České republiky, úspěšně reprezentoval Českou republiku v zahraniční (Itálie 3. místo, Španělsko 4. místo).

Vobr
Délka

4 hodiny

Konání

od 13:00 do 17:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 490 Kč bez DPH

Správní řád od A do Z: Judikatura v praxi územních samosprávných celků

Lektor: JUDr. Milan Cigánek LL.M.

Akreditováno MV Hybridní forma
23. 1. 2024

Cíl kurzu

 • Výklad vybraných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. doplnit srozumitelným prezentováním obsahově relevantní judikatury a závěrů Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.
 • Pomoci správně a účinně řešit typické problémy, se kterými se oprávněné úřední osoby setkávají při každodenním výkonu vrchnostenské veřejné správy.
 • Poskytnout platformu pro diskusi k problematice a výměnu zkušeností s vedením správního řízení moderovanou erudovaným lektorem.
 • Uspokojit vzdělávací potřeby zkušených úředníků se zájmem o detailnější analýzu vybraných problémů správního řízení v podmínkách územních samosprávných celků.

Cílovou skupinou jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří svou pracovní agendu vykonávají v režimu správního řádu jako výkon vrchnostenské veřejné správy.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

Obsah kurzu

 • Vybraná ustanovení správního řádu pohledem judikatury (základní zásady činnosti správních orgánů, subjekty správního řízení, úkony správního orgánu a účastníků řízení, správní řízení v 1. stupni, správní řízení ve 2. stupni).
 • Praktické aspekty správního řízení (typické problémy správního řízení v podmínkách obcí a krajů a možnosti jejich řešení, příklady dobré a špatné praxe, procvičování vybraných dílčích témat, odpovědi na dotazy, diskuze k problematice, výměna zkušeností).

Vzdělávací program je součástí volného cyklu akreditovaných kurzů „Správní řád od A do Z“. V jeho rámci se počítá zejména s těmito kurzy: „Agenda oprávněných úředních osob“, „Doručování“, „Lhůty“, „Opravné prostředky“, „Rozhodnutí“ nebo „Vady řízení“.

JUDr. Milan Cigánek LL.M.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem. V praxi se dlouhodobě zabývá problematikou veřejnosprávních kontrol, kárných a přestupkových řízení, je zodpovědný za vyřizování odvolací agendy a zastupování před soudy ve věcech správních žalob. 

V lektorské činnosti se věnuje oblastem, s nimiž má konkrétní praktickou zkušenost, konkrétně zákonu o kontrole, správnímu řádu a přestupkové problematice. Důraz klade na judikaturu využitelnou v běžném právním provozu, čtení zákonů nechává posluchačům „na doma“. Je akreditovaným lektorem průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů, zkušebním komisařem pro zkoušky odborné způsobilosti z přestupkového práva. Podílel se na zpracování „Vádeméka ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům“. 

Jeho motto: „Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

Cigánek
Délka

6 hodin

Akreditace kurzu

AK/PV-352/2023

AK/VE-166/2023

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Novinky v odměňování členů zastupitelstev obcí (webinář)

Lektor: JUDr. Václav Chmelík

On-line forma
24. 1. 2024

Cíl kurzu

 • Seznámit účastníky s novou právní úpravou odměňování členů zastupitelstev obcí a jejími výklady.
 • Objasnit způsob výpočtu jednotlivých druhů odměn na praktických příkladech a řešení aplikačních situací.
 • Vysvětlit vztah k zákoníku práce a k ustanovením zákonů o územních samosprávných celcích.

Webinář je určen starostům, radním a dalším zastupitelům, ale také těm osobám, které na obecním úřadě odměňování zastupitelů zajišťují.

Obsah kurzu

 • Změny, které v oblasti odměňování přinesla novela obecního zřízení.
 • Právní vztah zastupitele k obci v oblasti odměňování (zastupitel jako zaměstnanec?, základní principy, povaha funkce zastupitele).
 • Odměna za výkon funkce (rozdíly mezi uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli, specifické postavení starosty, krácení odměny, zvýšení odměny, odměňování při souběhu funkcí, odměňování ve volebním mezidobí).
 • Další aspekty odměňování (mimořádná odměna - procedurální pravidla, zákaz poskytování darů, odchodné, dovolená, příspěvky, benefity, cestovní náhrady, použití zákoníku práce - splatnost a výplata, možnost vzdání se odměny).
 • Praktické příklady s akcentem na zažitou (ne)správnou praxi obcí.

JUDr. Václav Chmelík

Absolvent Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Advokát KVB advokátní kanceláře. Ve své praxi se zabývá zejména právem územních samosprávných celků s důrazem na zákon o obcích a další pro každodenní chod obce nezbytné zákony a právem závazkovým. Bohaté zkušenosti s problémy územních samosprávných celků získal a nadále je aktivně rozšiřuje v rámci Poradny pro obce, kterou KVB advokátní kancelář zajišťuje pro Svaz měst a obcí České republiky.

Znalosti a zkušenosti z oblasti práva územních samosprávných celků sám využívá jako člen zastupitelstva a rady obce Rosice. Je spoluautorem publikace „Zákon o obcích. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2019“.

Chmelík
Délka

2 hodiny

Konání

od 15:00 do 17:00

Cena za osobu

On-line forma: 1 990 Kč bez DPH

Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Lektor: Mgr. Lukáš Rothanzl

Hybridní forma
25. 1. 2024

Cíl kurzu

 • Prohloubit znalosti a dovednosti cílové skupiny v oblasti poskytování informací vztahujících se k působnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů (a to jak na žádost, tak zveřejněním).
 • Ukázat účastníkům vzdělávání prostřednictvím judikatury a praktických příkladů situace, které jsou v podmínkách územních samosprávných celků v oblasti poskytování informací nejběžnější a dát jim know-how k jejich optimálnímu řešení. 

Kurz je určen zejména těm úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří se podílejí na poskytování informací vztahujících se k působnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů (na žádost nebo zveřejněním).

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

Obsah kurzu

 • Základy práva na informace (základní pojmy informačního zákona, povinné subjekty, vztah informačního zákona a některých zvláštních zákonů).
 • Průběh poskytování informací (poskytování informací na žádost nebo zveřejněním, úhrada nákladů, opravné prostředky, odpovědnost za újmu, zneužití práva na informace).
 • Omezení práva na informace (test proporcionality, vnitřní informace, podkladové informace, informace od třetích osob, soukromí a osobní údaje, obchodní tajemství, informace o platech a odměnách).
 • Praktické aspekty poskytování informací (příklady z praxe, sdílení zkušeností, obsahově relevantní aktuální judikatura).

Mgr. Lukáš Rothanzl

Advokát. Člen pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády ČR a člen několika rozkladových komisí k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb územním samosprávným celkům. V minulosti působil jako právník Ministerstva vnitra na odboru dozoru a kontroly veřejné správy, kde se věnoval metodické a aplikační činnosti spojené především se zákony o územních samosprávných celcích a zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Má dlouhodobé zkušenosti s právním servisem obcím. Podílel se mj. na realizaci projektu právního poradenství financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí ČR.

Přednáší problematiku hospodaření s majetkem obcí, ochrany osobních údajů a zákona o svobodném přístupu k informacím. Je spoluautorem publikace „Zákon o svobodném přístupu k informacím: komentář" (C. H. Beck).

Rothanzl
Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH