Roman Vodný

Roman Vodný

ředitel odboru územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název přednášky:

Jak přistupovat k územnímu plánování – doporučení z ministerstva

Územní plánování je nástroj pro racionální rozvoj určitého území. Je to trvalá, soustavná a komplexní činnost. Činnost, která je dělena mezi státní správu a samosprávu, která musí dbát na hospodárné a účelné využívání území a dosažení kompromisu nad budoucím využitím a uspořádáním území. Příspěvek se bude věnovat hlavním nástrojům, které územní plánování má k dispozici. Důraz bude kladen na nástroje na úrovni obcí, zejména pak územní plán, a rozdělení kompetencí v tomto procesu. Tedy zejména ty situace, kdy má (musí mít) hlavní slovo samospráva a do procesu intenzivně a aktivně vstupuje a kdy naopak nikoliv. Příspěvek se bude zabývat aktuálně platným právním stavem, tedy stavebním zákonem z roku 2006 s případnými odkazy do nového stavebního zákona z roku 2021.

Zpět na informace o konferenci