1999

Co by musel zastupitel obce způsobit nebo porušit, aby byl brán k odpovědnosti podle ustanovení § 159 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo aby se na něj toto ustanovení vztahovalo?

Jakýkoliv člen zastupitelstva bude odpovědný za škodu, kterou způsobí obci úmyslným či nedbalostním porušením povinnosti. Platí, že členové zastupitelstva jsou povinni jednat hospodárně (tzn. v zájmu obce) jednak dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 38), a jednak též v obecné rovině podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přičemž je třeba zdůraznit, že každý člen zastupitelstva jednotlivě je ze své funkce odpovědný jak v rovině civilněprávní (tj. zejména problematika odpovědnosti za škodu), tak v případě velkých pochybení v rovině trestněprávní.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík