Nabízíme kurzy a webináře pro úředníky a zastupitele obcí a krajů

 • Můžete si vybrat z celodenních on-line kurzů či kratších webinářů. Prezenční kurzy budou realizovány v učebně v centru Prahy s dobrou dopravní dostupností.
 • Nabízíme také možnost konání kurzů na objednávku přímo na úřadě, a to ve všech regionech České republiky.
 • Kurzem vzdělávání nekončí. Každý účastník kurzu bude mít po dobu jednoho měsíce zdarma vstup do Poradnaproobce.cz.
 • Zároveň bude moci účastník kurzu celý měsíc zdarma klást dotazy k tématu kurzu, na které mu budou odpovídat právníci KVB advokátní kanceláře ve spolupráci s lektorem kurzu.

Základní informace o kurzech

Přehled nejbližších kurzů

Zobrazuji 81 až 90 z celkového počtu 91

Dokazování v přestupkovém řízení

Lektor: JUDr. Milan Cigánek LL.M.

On-line forma
14. 5. 2024

Cíl kurzu

 • Rozšířit znalosti a dovednosti účastníků v oblasti procesních otázek agendy přestupků.
 • Zaměřit se detailně na problematiku dokazování, jak ji upravuje nejen správní řád, ale také přestupková legislativa.
 • Srozumitelným způsobem informovat o obsahově relevantní judikatuře využitelné v praxi územních samosprávných celků.

Kurz je určen úředníkům a vedoucím úředníkům, do jejichž pracovní náplně spadá výkon přestupkové agendy.

Obsah kurzu

 • Pojem dokazování, důkazní prostředek, důkaz.
 • Zásada racionalizované materiální pravdy, její aplikace v judikatuře.
 • Zásada volného hodnocení důkazů, její aplikace v judikatuře.
 • Zásada zákonnosti při dokazování.
 • Zásada vyhledávací a vyšetřovací, jejich limity.
 • Právo na seznámení se s podklady rozhodnutí, judikatorní aplikace § 36 odst. 3 správního řádu.
 • Důsledky pasivity účastníka řízení.
 • Tvrzení jiné věrohodné verze skutkové reality, dopad na povinnosti správního orgánu.
 • Přípustná selekce důkazů navrhovaných účastníkem řízení.
 • Zákaz sebeobviňování a sebeusvědčování.
 • Podklady pro rozhodnutí .
 • Notoriety pohledem judikatury.
 • Využití wikipedie, web archivů, mapových podkladů.
 • Jednotlivé důkazní prostředky, jejich využití a provádění.

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem. V praxi se dlouhodobě zabývá problematikou veřejnosprávních kontrol, kárných a přestupkových řízení, je zodpovědný za vyřizování odvolací agendy a zastupování před soudy ve věcech správních žalob. 

V lektorské činnosti se věnuje oblastem, s nimiž má konkrétní praktickou zkušenost, konkrétně zákonu o kontrole, správnímu řádu a přestupkové problematice. Důraz klade na judikaturu využitelnou v běžném právním provozu, čtení zákonů nechává posluchačům „na doma“. Je akreditovaným lektorem průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů, zkušebním komisařem pro zkoušky odborné způsobilosti z přestupkového práva. Podílel se na zpracování „Vádeméka ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům“. 

Jeho motto: „Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Rozpočtové hospodaření obcí

Lektor: Ing. Anna Velíšková

Akreditováno MV On-line forma
16. 5. 2024

Cíl kurzu

 • Zrekapitulovat stěžejní ustanovení legislativy, která upravuje rozpočtové hospodaření obcí a některé související záležitosti.
 • Upozornit na typické problémy aplikace této legislativy v praxi a na nejčastější pochybení, kterých se obce v rámci svého rozpočtového hospodaření dopouštějí.
 • Praktickým radami a doporučeními pomoci předejít možným následkům nesprávného postupu.

Cílovou skupinou kurzu jsou nejen úředníci a vedoucí úředníci, kteří se podílejí na rozpočtovém procesu obcí, ale také starostové, radní a další členové obecních zastupitelstev.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

Obsah kurzu

 • Rozpočtové hospodaření obce (hospodaření obcí a jeho zákonná pravidla, kompetence orgánů obce v oblasti hospodaření, rozpočtový proces a jeho etapy, rozpočtové dokumenty a jejich zveřejňování, rozpočtová odpovědnost a její pravidla, poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, porušení rozpočtové kázně a přestupky, kontrolní mechanismy - přezkoumání, finanční kontrola, finanční a kontrolní výbor).
 • Praktické aspekty rozpočtového hospodaření obce (příklady z praxe, ukázky, diskuze, výměna zkušeností, metodické materiály Ministerstva financí a Ministerstva vnitra, praktická cvičení).

 

O lektorovi

Víc než 15 let působila jako interní auditorka a kontrolorka v Písku. Je dlouholetou členkou rozkladové komise ministra financí. 

Je zkušební komisařkou a lektorkou pro zvláštní odbornou způsobilost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu. Víc než 20 let je lektorkou průběžného vzdělávání úředníků zaměřeného především na malá rozpočtová pravidla, finanční kontrolu a kontrolu hospodaření příspěvkových organizací.

Je spoluautorkou několika odborných publikací ("Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků s komentářem", "Finanční kontrola ve veřejné správě v praxi v dotazech a odpovědích"). 

Délka

6 hodin

Akreditace kurzu

x

x

AK/PV-500/2023

AK/VE-240/2023

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Excel pro začátečníky

Lektor: Ing. Jaroslav Vobr

On-line forma
20. 5. 2024

Cíl kurzu

 • Prohloubit počítačové dovednosti úředníků v oblasti práce s MS Excel, a to od základních kroků.
 • Přispět k pochopení filozofie programu.
 • Podat přehled nejdůležitějších funkcionalit programu.
 • Objasnit vybrané funkcionality programu (s akcentem na možnost jejich využití v úřednické práci).
 • Naučit se vytvářet a formátovat tabulky, provádět jednoduché i složitější výpočty, třídit a analyzovat data.
 • Výklad dílčích témat doplnit praktickými příklady.

Cílovou skupinou jsou úředníci, vedoucí úředníci a další zaměstnanci územních samosprávných celků, kteří při výkonu své pracovní agendy potřebují využívat MS Excel.

Obsah kurzu

 • Pás karet, Panel nástrojů, Rychlý přístup.
 • Organizace dat v EXCELu.
 • Základní operace.
 • Formátování buněk.
 • Jednoduché výpočty v Tabulkách.
 • Tisk.
 • Základní pravidla pro „funkční tabulky“.
 • Zajímavé klávesové zkratky.
 • Současné „HITY“ v EXCELu.

Webinář je součástí volného cyklu zaměřeného na práci s MS Excel. V rámci cyklu na tento úvodní webinář navazují „Excel pro mírně pokročilé“, „Excel pro pokročilé“ a „Excel pro experty“.

O lektorovi

Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha. Je zkušebním komisařem pro oblast autorizované konverze dokumentů. Jako lektor průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů se zaměřuje na rozvoj počítačové gramotnosti (zejména na všechny úrovně práce s aplikací Microsoft EXCEL). 

Ve svém volné čase se profesionálně věnuje aerobiku. Dosáhl dvojnásobného titulu Mistra České republiky, úspěšně reprezentoval Českou republiku v zahraniční (Itálie 3. místo, Španělsko 4. místo).

Délka

4 hodiny

Konání

od 13:00 do 17:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 490 Kč bez DPH

Hospodaření a nakládání s obecním majetkem

Lektor: Ing. Miroslava Vojtíšková

Akreditováno MV On-line forma
21. 5. 2024

Cíl kurzu

 • Blíže osvětlit problematiku hospodaření a nakládání s majetkem obcí.
 • Pomoci orientovat se v poměrně stručné a obecné právní úpravě této problematiky, v jejích rozličných komentářových výkladech a v ne zcela jasných situacích v praxi.
 • Srozumitelným způsobem prezentovat judikaturu týkající se hospodaření a nakládání s komunálním majetkem.
 • Poukázat na rozličné praktické problémy, se kterými se obce mohou při nakládání s majetkem v praxi setkat.

Kurz je určen jednak úředníkům a vedoucím úředníkům, kteří v rámci své náplně práce vykonávají správní činnosti související s hospodařením a nakládáním s majetkem obcí, jednak také starostům, radním a dalším zastupitelům.


Obsah kurzu

 • Základní principy (právní postavení obcí, obec jako subjekt vlastnického práva, samostatná a přenesená působnost).
 • Obce a občanský zákoník, majetek obcí a jeho možné třídění.
 • Povinnosti při hospodaření s obecním majetkem (v kontextu zákona o obcích, v kontextu občanského zákoníku, péče řádného hospodáře).
 • Cena obvyklá (její určování, zdůvodňování odchylek).
 • Procedurální postup, který je nezbytný pro realizaci platného majetkoprávního jednání obce.
 • Povinnost zveřejnit záměr (náležitosti záměru, doba a místo zveřejnění, nedostatky, následky).
 • Rozhodnutí orgánu obce o majetkové dispozici (pravomoci jednotlivých orgánů obce, možnosti vyhrazování pravomocí, náležitosti rozhodnutí, předsmluvní odpovědnost, doložka).
 • Realizace právního jednání (uzavření smlouvy, zastupování obce, možnosti zastoupení třetí osobou).
 • Praktické příklady s akcentem na zažitou (ne)správnou praxi obcí.

O lektorovi

Absolventka Ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze se specializací na veřejnou správu a regionální rozvoj. Má dlouholeté zkušenosti z územní veřejné správy, kde působí jako tajemnice městského úřadu.

Lektorka a zkušební komisařka pro zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.  Jako lektorka průběžného vzdělávání se zaměřuje na tato témata: rozpočtové hospodaření obcí, hospodaření a nakládání s majetkem obce, finanční řízení obcí, zákon o úřednících územních samosprávných celků. Je autorkou řady odborných textů zaměřených na problematiku hospodaření územní samosprávy, a to v tištěné i digitální podobě. Jedná se např. o učebnici "Finanční hospodaření územní samosprávy" nebo praktického průvodce a rádce úředníka "Finanční hospodaření obce a jeho přezkoumávání".

Délka

6 hodin

Akreditace kurzu

AK/PV-597/2023

AK/VE-285/2023

AK/PV-598/2023

AK/VE-286/2023

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Správní činnosti aktuálně: Správa živnostenského podnikání

Lektor: Ing. Bc. Petr Kameník

On-line forma
23. 5. 2024

Cíl kurzu

 • Zrekapitulovat poslední změny legislativy upravující oblast správy živnostenského podnikání, informovat o připravovaných novinkách.
 • Poukázat na nejčastější problémy při správě živnostenského podnikání.
 • Objasnit vybraná ustanovení procesních právních předpisů aplikovaných při správě živnostenského podnikání.

Kurz je určen úředníkům a vedoucím úředníkům zařazeným do živnostenských úřadů.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

Obsah kurzu

 • Změny legislativy upravující oblast správy živnostenského podnikání.
 • Typické problémy při výkonu správy živnostenského podnikání.
 • Aplikace správního řádu, kontrolního řádu a přestupkového zákona při správě živnostenského podnikání.

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty brněnské Masarykovy univerzity. Má bohatou praxi v oblasti správy živnostenského podnikání: vedoucí okresního živnostenského úřadu v Chrudimi, vedoucí krajského živnostenského úřadu Pardubického kraje, ředitel odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jako lektor se zaměřuje na legislativu upravující správu živnostenského podnikání a na aplikaci správního řádu v podmínkách územních samosprávných celků. Je zkušebním komisařem pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti.

Podílel se na vzniku komentáře "Živnostenský zákon a zákon o živnostenských úřadech" (Wolters Kluwer a ASPI).

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Dopravní přestupky pohledem judikatury

Lektor: JUDr. Milan Cigánek LL.M.

On-line forma
4. 6. 2024

Cíl kurzu

 • Podat přehled závěrů nejnovější judikatury Nejvyššího správního soudu k problematice dopravních přestupků.
 • U vybraných z nich se zastavit a podat jejich srozumitelné vysvětlení (s cílem případného využití při výkonu přestupkové agendy v podmínkách územních samosprávných celků).

Kurz je určen úředníkům a vedoucím úředníkům, kteří v rámci své pracovní náplně vykonávají agendu dopravních přestupků.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

Obsah kurzu

 • Překročení rychlosti, náležitosti dokazování.  
 • Forma zavinění u dopravních přestupků.
 • Těžko prokazatelné přestupky (držení hovorového zařízení, nepřipoutání se bezpečnostním pásem).
 • Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za jednání blíže nezjištěného řidiče, možnosti liberace.
 • Povinnosti správního orgánu před odložením věci pro nezjištění řidiče.
 • Cyklické uplatňování totožné argumentace, způsoby jejího vypořádání.
 • Obstrukční jednání obecných zmocněnců, možnosti reakce správního orgánu.

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem. V praxi se dlouhodobě zabývá problematikou veřejnosprávních kontrol, kárných a přestupkových řízení, je zodpovědný za vyřizování odvolací agendy a zastupování před soudy ve věcech správních žalob. 

V lektorské činnosti se věnuje oblastem, s nimiž má konkrétní praktickou zkušenost, konkrétně zákonu o kontrole, správnímu řádu a přestupkové problematice. Důraz klade na judikaturu využitelnou v běžném právním provozu, čtení zákonů nechává posluchačům „na doma“. Je akreditovaným lektorem průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů, zkušebním komisařem pro zkoušky odborné způsobilosti z přestupkového práva. Podílel se na zpracování „Vádeméka ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům“. 

Jeho motto: „Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Čeština v úřední praxi: Obsah a forma úřední komunikace, obtížné jevy v češtině

Lektor: Mgr. Miroslav Havel

Hybridní forma
7. 6. 2024

Cíl kurzu

 • Podat relativně ucelený přehled o češtině jako nástroji písemné úřední komunikace (s ohledem na její každodenní užívání v podmínkách úřadů obcí a krajů).
 • Zrekapitulovat nejdůležitější zásady úpravy úředních písemností.
 • Přispět k vytváření srozumitelných úředních textů.
 • Procvičit vybrané obtížné jazykové jevy.

Kurz je určen všem úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, zejména těm, kteří v rámci své pracovní agendy tvoří písemné texty. 

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

Obsah kurzu

 • Obsah a forma úřední komunikace (druhy úřední komunikace podle formy a obsahu; specifika písemné úřední komunikace; pravidla, kodifikace a normy; právní souvislosti; úprava písemností zpracovaných dle normy ČSN 01 6910, zásady tvorby srozumitelných úředních textů).
 • Některé obtížné jevy v češtině (gramatika, např. skloňování zájmen já a ty, shoda podmětu s přísudkem, podmiňovací způsob, přechylování; lexika a frazeologie, např. import cizích slov do češtiny, jejich přepis a užití, úřední fráze a slang; syntax, např. souvětí a čárky ve větě, spojky a, a tedy, a proto; pravopis, např. velká a malá písmena, spřežky, zkratky a zkratková slova, tituly).
 • Typické nedostatky a chyby v úředních písemnostech, příklady z praxe a praktická cvičení.

Na tento kurz volně navazuje kurz "Čeština v úřední praxi: Tvorba srozumitelných úředních textů".

O lektorovi

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Lektor a konzultant ve správě a řízení dokumentů, učitel a lektor češtiny, lektor soft skills.

Má za sebou téměř dvacetiletou manažerskou praxi v nadnárodních finančních institucích se zaměřením na správu dokumentů, obchodní a úřední korespondenci. Od roku 2007 se věnuje vzdělávání (jako učitel, lektor, mentor). 

V současné době učí na střední škole správu dokumentů, spisovou a archivní službu. Zároveň působí jako lektor se specializací na správu elektronických dokumentů a češtinu v úřední praxi. Ve svých kurzech preferuje metody koučinku (student nebo účastník kurzu je pro něj partner, kterého vede po cestě celoživotního vzdělávání).

Jeho lektorské a životní motto: "Vždycky existuje cesta, stačí jen hledat, vydržet a vytrvat."

 

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Správní řád od A do Z: Agenda oprávněných úředních osob

Lektor: Mgr. David Slováček

Akreditováno MV On-line forma
11. 6. 2024

Cíl kurzu

 • Přispět k dokonalejšímu pochopení těch ustanovení správního řádu, která jsou důležitá pro výkon agendy oprávněných úředních osob.
 • Pomoci řešit typické problémy, se kterými se oprávněné úřední osoby setkávají při každodenním výkonu vrchnostenské veřejné správy.
 • Přispět k osvojení postupů, jak správně a účinně řešit konkrétní případy v praxi.
 • Poskytnout platformu pro diskusi k problematice a výměnu zkušeností s vedením správního řízení moderovanou erudovaným lektorem.
 • Přispět tak ke zefektivnění správního řízení v podmínkách obcí a krajů. 

Kurz je určen zkušeným úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří svou pracovní agendu vykonávají v režimu správního řádu, kteří se bezprostředně podílejí na výkonu pravomoci správního orgánu a kteří jsou podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo na základě pověření vedoucím správního orgánu oprávněni k provádění úkonů správního orgánu. Kurz není určen začátečníkům v oblasti správního řízení.  

Obsah kurzu

 • Vybraná ustanovení správního řádu (správní orgány, účastníci řízení, lhůty a počítání času, řízení v prvním stupni, opravné prostředky, postupy mimo správní řízení).
 • Agenda oprávněných úředních osob v podmínkách obcí a krajů (typické problémy ve správním řízení, možnosti jejich řešení, obsahově relevantní judikatura a závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání, odpovědi na dotazy účastníků, diskuse, výměna zkušeností).

Vzdělávací program je součástí volného cyklu akreditovaných kurzů „Správní řád od A do Z“. V jeho rámci se počítá zejména s těmito kurzy: „Doručování“, „Judikatura v praxi územních samosprávných celků“, „Lhůty“, „Opravné prostředky“, „Rozhodnutí“ nebo „Vady řízení“.

O lektorovi

Zaměstnanec Nejvyššího správního soudu, dříve právník Kanceláře veřejného ochránce práv. 

Zkušený lektor dlouhodobě se věnující vzdělávání dospělých v oblasti práva, specialista na veřejné i soukromé právo. Předchozí zkušenosti z advokacie. Autor řady odborných článků. Konkrétní specializace: správní proces, dotační právo, pozemní komunikace.

Délka

6 hodin

Akreditace kurzu

AK/PV-594/2023

AK/VE-282/2023

AK/PV-593/2023

AK/VE-281/2023

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Odpolední káva se zastupiteli: Finanční kontrola v podmínkách obce

Lektor: Ing. Anna Velíšková

On-line forma
12. 6. 2024

Cíl kurzu

 • Formou prakticky zaměřeného výkladu provést účastníky stěžejními kroky procesu finanční kontroly v podmínkách obcí.
 • Podat srozumitelný přehled relevantní právní právní úpravy v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole. 

Obsah kurzu

 • Vnitřní kontrolní systém.
 • Proces kontroly.
 • Příklady z praxe, výměna zkušeností.

Webinář je součástí volného cyklu "Odpolední káva se zastupiteli". V jeho rámci se věnujeme praktickým aspektům činnosti starostů, radních i řadových členů zastupitelstev obcí, např. odměňování, orgánům obce a jejich fungování, nakládání s obecním majetkem nebo poskytování informací. Důraz je kladen na srozumitelnost a praktické využití probíraných dílčích témat.

O lektorovi

Víc než 15 let působila jako interní auditorka a kontrolorka v Písku. Je dlouholetou členkou rozkladové komise ministra financí. 

Je zkušební komisařkou a lektorkou pro zvláštní odbornou způsobilost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu. Víc než 20 let je lektorkou průběžného vzdělávání úředníků zaměřeného především na malá rozpočtová pravidla, finanční kontrolu a kontrolu hospodaření příspěvkových organizací.

Je spoluautorkou několika odborných publikací ("Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků s komentářem", "Finanční kontrola ve veřejné správě v praxi v dotazech a odpovědích"). 

Délka

2 hodiny

Konání

od 15:00 do 17:00

Cena za osobu

On-line forma: 1 990 Kč bez DPH

Úvod do práva pro neprávníky

Lektor: Mgr. David Slováček

On-line forma
18. 6. 2024

Cíl kurzu

 • Seznámit úředníky se základy právní teorie a s fungováním soukromého i veřejného práva.
 • Soukromé právo představit pomocí výkladu vybraných částí občanského zákoníku.
 • Veřejné právo prezentovat prostřednictvím výkladu vybraných ustanovení správního řádu.
 • Srozumitelný a systematický výklad doplnit dostatečným množstvím ilustračních příkladů z praxe. 

Kurz je určen zejména těm úředníkům územních samosprávných celků, kteří nemají právnické vzdělání nebo kteří mají krátkou praxi při výkonu územní veřejné správy a potřebují zdokonalit svou orientaci v základech práva. 

Obsah kurzu

 • Základy právní teorie (systém práva, právní normy).
 • Základy občanského práva (zásady, věci, fyzické a právnické osoby, absolutní majetková práva, smlouvy, náhrada újmy).
 • Základy správního procesu (zásady, správní řízení, jiné úřední postupy).

O lektorovi

Zaměstnanec Nejvyššího správního soudu, dříve právník Kanceláře veřejného ochránce práv. 

Zkušený lektor dlouhodobě se věnující vzdělávání dospělých v oblasti práva, specialista na veřejné i soukromé právo. Předchozí zkušenosti z advokacie. Autor řady odborných článků. Konkrétní specializace: správní proces, dotační právo, pozemní komunikace.

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH