Nabízíme kurzy a webináře pro úředníky a zastupitele obcí a krajů

 • Můžete si vybrat z celodenních on-line kurzů či kratších webinářů. Prezenční kurzy budou realizovány v učebně v centru Prahy s dobrou dopravní dostupností.
 • Nabízíme také možnost konání kurzů na objednávku přímo na úřadě, a to ve všech regionech České republiky.
 • Kurzem vzdělávání nekončí. Každý účastník kurzu bude mít po dobu jednoho měsíce zdarma vstup do Poradnaproobce.cz.
 • Zároveň bude moci účastník kurzu celý měsíc zdarma klást dotazy k tématu kurzu, na které mu budou odpovídat právníci KVB advokátní kanceláře ve spolupráci s lektorem kurzu.

Základní informace o kurzech

Přehled nejbližších kurzů

Zobrazuji 21 až 30 z celkového počtu 91

Elektronizace veřejné správy

Lektor: Mgr. Tomáš Lechner Ph.D.

Akreditováno MV Hybridní forma
31. 10. 2023

Cíl kurzu

 • Poskytnout přehled o současném stavu elektronizace veřejné správy v České republice (s důrazem na eIDAS).
 • Představit možnosti elektronizace veřejné správy v kontextu aktuálního právního rámce.
 • Poukázat na konkrétní problémové situace z praxe a možnosti jejich řešení.
 • Pomoci optimalizovat a automatizovat procesy a jednotlivé informační systémy v lépe fungující celek.

Vzdělávací program je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, a to zejména těm, kteří jsou odpovědní za tvorbu interních předpisů, metodikům, pracovníkům odborných agend nebo správcům a administrátorům informačních systémů.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

Obsah kurzu

 • Úvod do problematiky elektronizace veřejné správy (základní pojmy, aktuální trendy eGovernmentu).
 • Právní a metodický rámec (nadnárodní, národní, podzákonné předpisy). 
 • Optimalizace procesů a informačních systémů (příjem, autentizace, kontrola, rozdělování a oběh, vyřizování, vznik, schvalování, podepisování, užívání úředních razítek, odesílání, ukládání, skartační řízení). 
 • Elektronizace v podmínkách územních samosprávných celků (typické problémové situace z praxe a možnosti jejich řešení, odpovědi na dotazy, konzultace řešení konkrétních problémů, výměna zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe).

O lektorovi

Konzultant a metodik spisové služby, vysokoškolský učitel.

Působí na katedře práva Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se zabývá oblastí elektronizace veřejné správy, ochranou osobních údajů a kybernetickou bezpečností. Publikoval již více než 90 odborných příspěvků a publikací na tato a související témata. Mimo jiné je spoluautorem knihy „Spisová služba“ (2022), která přináší aktuální pohled na oblast spisové služby od základů evidence dokumentů až po využívání archiválií.

Kromě toho se věnuje implementaci spisových služeb a je členem několika profesních organizací zabývajících se správou dokumentů. Mezi oblasti jeho lektorské činnosti patří celý eGovernment, elektronická identifikace, nařízení eIDAS, ochrana osobních údajů v kontextu GDPR, zákon o právu na digitální služby a kybernetická bezpečnost.

Délka

6 hodin

Akreditace kurzu

AK/PV-530/2023

AK/VE-249/2023

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Úřední deska přehledně a v příkladech

Lektor: JUDr. Jan Horník Ph.D.

Akreditováno MV On-line forma
31. 10. 2023

Cíl kurzu

 • Přehledně seznámit úředníky územních samosprávných celků s povinnostmi při vedení úřední desky (včetně její elektronické verze).
 • Na praktických příkladech prohloubit znalosti a dovednosti při vedení úřední desky a spravování elektronické úřední desky.
 • Upozornit cílovou skupinu na související témata (např. soubor povinně zveřejňovaných informací, zveřejňování dražebních vyhlášek, ochrana osobních údajů či správný formát zveřejňovaných dokumentů).
 • Praktickým radami a doporučeními pomoci předejít možným následkům nesprávného úředního postupu. 

Vzdělávací program je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří mají v náplni práce zabezpečování vyvěšování dokumentů na úřední desce nebo mají na starost webové stránky územního samosprávného celku, resp. zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce (sekretariát, webmaster, informační centra apod.). 

Obsah kurzu

 • Správa úřední desky (legislativní rámec, formální náležitosti úřední desky, úřední deska, jejíž obsah se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, sankce za nedodržení povinnosti zveřejnit dokumenty, rozsah dokumentů, které je nutné zveřejňovat, ochrana osobních údajů ve zveřejněných dokumentech, výměna zkušeností, praktická cvičení).
 • Aspekty související s informačním zákonem (formát zveřejňovaných informací, soubor povinně zveřejňovaných informací stanovený vyhláškou, výměna zkušeností, praktická cvičení).

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Dříve působil na legislativně-právním oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (věnoval se zejména výkladu zákonů o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze a o svobodném přístupu k informacím). Poté zastával funkci vedoucího oddělení kontroly na témže odboru (realizace kontrol výkonu samostatné působnosti svěřené územním samosprávným celkům a kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené krajským úřadům). Praktické zkušenosti s územní samosprávou získal také jako člen zastupitelstva obce a člen jeho kontrolního výboru. Je spolutvůrcem Strategie vlády v boji proti korupci. Jeho aktuálním stěžejním působištěm je město Dobříš, kde pracuje na pozici tajemníka městského úřadu. 

Je lektorem a zkušebním komisařem pro ověřování obecné části zvláštní odborné způsobilosti. Věnuje se také průběžnému vzdělávání úředníků obcí a krajů. V rámci své publikační činnosti se zaměřuje jak na fungování územní samosprávy, tak na boj s korupcí.

Délka

6 hodin

Akreditace kurzu

AK/PV-463/2023

AK/VE-224/2023

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Úvod do práva pro neprávníky

Lektor: Mgr. David Slováček

On-line forma
2. 11. 2023

Cíl kurzu

 • Seznámit úředníky se základy právní teorie a s fungováním soukromého i veřejného práva.
 • Soukromé právo představit pomocí výkladu vybraných částí občanského zákoníku.
 • Veřejné právo prezentovat prostřednictvím výkladu vybraných ustanovení správního řádu.
 • Srozumitelný a systematický výklad doplnit dostatečným množstvím ilustračních příkladů z praxe. 

Kurz je určen zejména těm úředníkům územních samosprávných celků, kteří nemají právnické vzdělání nebo kteří mají krátkou praxi při výkonu územní veřejné správy a potřebují zdokonalit svou orientaci v základech práva. 

Obsah kurzu

 • Základy právní teorie (systém práva, právní normy).
 • Základy občanského práva (zásady, věci, fyzické a právnické osoby, absolutní majetková práva, smlouvy, náhrada újmy).
 • Základy správního procesu (zásady, správní řízení, jiné úřední postupy).

O lektorovi

Zaměstnanec Nejvyššího správního soudu, dříve právník Kanceláře veřejného ochránce práv. 

Zkušený lektor dlouhodobě se věnující vzdělávání dospělých v oblasti práva, specialista na veřejné i soukromé právo. Předchozí zkušenosti z advokacie. Autor řady odborných článků. Konkrétní specializace: správní proces, dotační právo, pozemní komunikace.

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Správní činnosti aktuálně: Finanční hospodaření obcí a krajů

Lektor: Ing. Miroslava Vojtíšková

On-line forma
3. 11. 2023

Cíl kurzu

 • Zrekapitulovat poslední změny legislativy upravující oblast finančního hospodaření obcí a krajů, informovat o připravovaných novinkách.
 • Poukázat na nejčastější problémy při finančním hospodaření obcí a krajů.

Obsah kurzu

 • Změny legislativy upravující oblast finančního hospodaření obcí a krajů.
 • Typické problémy při finančním hospodaření obcí a krajů.


O lektorovi

Absolventka Ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze se specializací na veřejnou správu a regionální rozvoj. Má dlouholeté zkušenosti z územní veřejné správy, kde působí jako tajemnice městského úřadu.

Lektorka a zkušební komisařka pro zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.  Jako lektorka průběžného vzdělávání se zaměřuje na tato témata: rozpočtové hospodaření obcí, hospodaření a nakládání s majetkem obce, finanční řízení obcí, zákon o úřednících územních samosprávných celků. Je autorkou řady odborných textů zaměřených na problematiku hospodaření územní samosprávy, a to v tištěné i digitální podobě. Jedná se např. o učebnici "Finanční hospodaření územní samosprávy" nebo praktického průvodce a rádce úředníka "Finanční hospodaření obce a jeho přezkoumávání".

Délka

4 hodiny

Konání

od 9:00 do 13:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 490 Kč bez DPH

Regulace místních záležitostí veřejného pořádku prostřednictvím obecně závazné vyhlášky

Lektor: Mgr. Jakub Joklík

On-line forma
6. 11. 2023

Cíl kurzu

 • Seznámit účastníky s problematikou obecně závazných vyhlášek obcí v oblasti regulace místních záležitostí veřejného pořádku.
 • Poskytnout jim základní přehled o možných oblastech regulace. 
 • Upozornit je na skutečnost, že řadu lidských činností v oblasti veřejného pořádku lze postihovat již podle zákonů.

Webinář je určen všem, kteří se v různých funkcích nebo pracovních pozicích podílejí na tvorbě, vydávání či dohledu nad dodržováním obecně závazných vyhlášek regulujících místní záležitosti veřejného pořádku.

Obsah kurzu

 • Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti regulace místních záležitostí veřejného pořádku. 
 • Možné oblasti regulace (konzumace alkoholu, zábavní pyrotechnika, pohyb psů, hazardní hry, noční klid atd.), podmínky pro její zavedení. 
 • Činnosti v oblasti veřejného pořádku, které je možné postihovat již podle zákonů.

O lektorovi

Působí na Ministerstvu vnitra na pozici vedoucího oddělení dozoru nad normotvorbou obcí v rámci odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Do jeho činnosti spadá výkon dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek obcí a taktéž provoz a rozvoj informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Má bohaté zkušenosti jak s posuzováním zákonnosti obecně závazných vyhlášek obcí, tak s metodickým usměrňováním obcí v oblasti obecní normotvorby v rámci celé České republiky.

Délka

2 hodiny

Konání

od 15:00 do 17:00

Cena za osobu

On-line forma: 1 990 Kč bez DPH

Správní řád od A do Z: Judikatura v praxi územních samosprávných celků

Lektor: JUDr. Milan Cigánek LL.M.

Akreditováno MV Hybridní forma
7. 11. 2023

Cíl kurzu

 • Výklad vybraných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. doplnit srozumitelným prezentováním obsahově relevantní judikatury a závěrů Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.
 • Pomoci správně a účinně řešit typické problémy, se kterými se oprávněné úřední osoby setkávají při každodenním výkonu vrchnostenské veřejné správy.
 • Poskytnout platformu pro diskusi k problematice a výměnu zkušeností s vedením správního řízení moderovanou erudovaným lektorem.
 • Uspokojit vzdělávací potřeby zkušených úředníků se zájmem o detailnější analýzu vybraných problémů správního řízení v podmínkách územních samosprávných celků.

Cílovou skupinou jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří svou pracovní agendu vykonávají v režimu správního řádu jako výkon vrchnostenské veřejné správy.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

Obsah kurzu

 • Vybraná ustanovení správního řádu pohledem judikatury (základní zásady činnosti správních orgánů, subjekty správního řízení, úkony správního orgánu a účastníků řízení, správní řízení v 1. stupni, správní řízení ve 2. stupni).
 • Praktické aspekty správního řízení (typické problémy správního řízení v podmínkách obcí a krajů a možnosti jejich řešení, příklady dobré a špatné praxe, procvičování vybraných dílčích témat, odpovědi na dotazy, diskuze k problematice, výměna zkušeností).

Vzdělávací program je součástí volného cyklu akreditovaných kurzů „Správní řád od A do Z“. V jeho rámci se počítá zejména s těmito kurzy: „Agenda oprávněných úředních osob“, „Doručování“, „Lhůty“, „Opravné prostředky“, „Rozhodnutí“ nebo „Vady řízení“.

O lektorovi

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem. V praxi se dlouhodobě zabývá problematikou veřejnosprávních kontrol, kárných a přestupkových řízení, je zodpovědný za vyřizování odvolací agendy a zastupování před soudy ve věcech správních žalob. 

V lektorské činnosti se věnuje oblastem, s nimiž má konkrétní praktickou zkušenost, konkrétně zákonu o kontrole, správnímu řádu a přestupkové problematice. Důraz klade na judikaturu využitelnou v běžném právním provozu, čtení zákonů nechává posluchačům „na doma“. Je akreditovaným lektorem průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů, zkušebním komisařem pro zkoušky odborné způsobilosti z přestupkového práva. Podílel se na zpracování „Vádeméka ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům“. 

Jeho motto: „Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

Délka

6 hodin

Akreditace kurzu

AK/PV-352/2023

AK/VE-166/2023

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Excel pro mírně pokročilé

Lektor: Ing. Jaroslav Vobr

On-line forma
8. 11. 2023

Cíl kurzu

 • Osvojit nebo zdokonalit softwarové nástroje potřebné pro efektivní práci úředníka jako důležité součásti odborné způsobilosti.
 • Prohloubit počítačové dovednosti úředníků v oblasti práce s MS Excel.
 • Objasnit vybrané funkcionality programu (s akcentem na možnost jejich využití v úřednické práci).
 • Výklad dílčích témat doplnit praktickými příklady.

Cílovou skupinou jsou úředníci, vedoucí úředníci a další zaměstnanci územních samosprávných celků, kteří při výkonu své pracovní agendy potřebují využívat MS Excel.


Obsah kurzu

 • Podmíněné formátování buněk.
 • Práce s rozsáhlými tabulkami.
 • Adresace buněk.
 • Vzorce, výpočty, funkce.
 • Grafy.
 • Současné „HITY“ v EXCELu.

Webinář je součástí cyklu zaměřeného na práci s MS Excel. Volně navazuje na webinář "Excel pro začátečníky. V rámci cyklu nabízíme ještě „Excel pro pokročilé“ a „Excel pro experty“.


O lektorovi

Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha. Je zkušebním komisařem pro oblast autorizované konverze dokumentů. Jako lektor průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů se zaměřuje na rozvoj počítačové gramotnosti (zejména na všechny úrovně práce s aplikací Microsoft EXCEL). 

Ve svém volné čase se profesionálně věnuje aerobiku. Dosáhl dvojnásobného titulu Mistra České republiky, úspěšně reprezentoval Českou republiku v zahraniční (Itálie 3. místo, Španělsko 4. místo).

Délka

4 hodiny

Konání

od 13:00 do 17:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 490 Kč bez DPH

Stavební právo v praxi obcí: Nový stavební zákon

Lektor: JUDr. Aleš Mácha Ph.D.

Hybridní forma
8. 11. 2023

Cíl kurzu

 • Seznámit zastupitele a úředníky územních samosprávných celků s novou právní úpravou stavebního práva - zákonem č. 283/2021 Sb., který postupně nabývá účinnosti.
 • Upozornit na nejdůležitější změny, které uvedený zákon přináší.
 • Porovnat starou a novou právní úpravu.

Kurz je určen všem, kteří při výkonu své funkce nebo pracovní agendy aplikují stavební zákon.

Obsah kurzu

 • Základní parametry, cíle a principy nového stavebního zákona.
 • Nová organizace stavební správy.
 • Změny v územním plánování.
 • Povolování staveb v jednotném povolovacím procesu.
 • Kolaudace a odstraňování staveb.

O lektorovi

Působí jako vrchní ministerský rada odboru Legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj. Od počátku se podílel na přípravě nového stavebního zákona, zejména po stránce právní a legislativní. Je rovněž odborným asistentem na katedře správního práva a finančního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, členem rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I - Komise pro správní právo č. 2.

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Čeština v úřední praxi: Tvorba srozumitelných úředních textů

Lektor: Mgr. Miroslav Havel

Hybridní forma
9. 11. 2023

Cíl kurzu

 • Pomoci úředníkům používat češtinu jako nástroj efektivní písemné úřední komunikace.
 • Přispět k dovednosti vytvářet různé typy srozumitelných úředních textů.
 • Naučit účastníky kurzu napsat úřední text běžným jazykem adresáta a zároveň právně přesně.

Kurz je určen všem úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, zejména těm, kteří v rámci své pracovní agendy tvoří písemné texty. 

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

Obsah kurzu

 • Typické nedostatky a chyby v úředních písemnostech (příklady z praxe).
 • Různé typy úředních textů a jejich specifika (např. rozhodnutí, dopisy, e-maily, výzvy, letáky, informace na web).
 • Zásady tvorby srozumitelných úředních textů.
 • Praktická cvičení.

Kurz volně navazuje na kurz "Čeština v úřední praxi: Obsah a forma úřední komunikace, obtížné jevy v češtině".

O lektorovi

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Lektor a konzultant ve správě a řízení dokumentů, učitel a lektor češtiny, lektor soft skills.

Má za sebou téměř dvacetiletou manažerskou praxi v nadnárodních finančních institucích se zaměřením na správu dokumentů, obchodní a úřední korespondenci. Od roku 2007 se věnuje vzdělávání (jako učitel, lektor, mentor). 

V současné době učí na střední škole správu dokumentů, spisovou a archivní službu. Zároveň působí jako lektor se specializací na správu elektronických dokumentů a češtinu v úřední praxi. Ve svých kurzech preferuje metody koučinku (student nebo účastník kurzu je pro něj partner, kterého vede po cestě celoživotního vzdělávání).

Jeho lektorské a životní motto: "Vždycky existuje cesta, stačí jen hledat, vydržet a vytrvat."

 

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Dům VN9, Václavské náměstí 838/9, Praha 1 - Nové Město

Cena za osobu

Prezenční forma: 2 990 Kč bez DPH
On-line forma: 2 990 Kč bez DPH

Správní činnosti aktuálně: Odpadové hospodářství

Lektor: JUDr. Hana Dvořáková MBA

On-line forma
10. 11. 2023

Cíl kurzu

 • Zrekapitulovat stěžejní ustanovení aktuální legislativy upravující oblast odpadového hospodářství územních samosprávných celků.
 • Poukázat na nejčastější problémy při výkonu správních činností v odpadovém hospodářství.
 • Objasnit vybraná ustanovení procesních právních předpisů aplikovaných v odpadovém hospodářství.

Kurz je určen všem úředníkům a vedoucím úředníkům, do jejichž pracovní náplně spadá agenda odpadového hospodářství.

Obsah kurzu

 • Aktuální právní úprava v oblasti nakládání s odpady.
 • Právní úprava procesních postupů při správních činnostech (správní řád, kontrolní řád a zákon o odpovědnosti za přestupky).
 • Správní orgány vykonávající státní správu.
 • Kontrola dodržování ustanovení zákona a rozhodnutí správních orgánů.
 • Ukládání opatření k nápravě.
 • Přestupky osob v oblasti nakládání s odpady.
 • Vydávání rozhodnutí o povolení apod.
 • Vydávání závazných stanovisek a vyjádření z hlediska nakládání s odpady a zajištění ochrany životního prostředí.
 • Provádění dalších činností úřadů podle zákona o odpadech.


O lektorovi

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Titul MBA získala na Central European Management Institute. Od roku 1994 pracuje na Ministerstvu životního prostředí na odboru výkonu státní správy v oblasti nakládání s odpady a obaly, integrované prevence a přestupkového řízení. Od roku 2014 je ředitelkou odboru výkonu státní správy uvedeného ministerstva. 

Víc než 20 let se věnuje vzdělávání ve veřejné správě. Spolupracuje s Institutem pro veřejnou správu Praha jako lektorka, zkušební komisařka a odborná garantka zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků pro oblast hospodaření s odpady a nakládání s obaly. Pro tuto cílovou skupinu vytvořila metodiku "Praktický průvodce a rádce úředníka". Dlouhodobě působí také jako lektorka kurzů se zaměřením na legislativu odpadového hospodářství, vedení správního a přestupkového řízení či správní činnosti v oblasti odpadového hospodářství. 

Délka

6 hodin

Konání

od 9:00 do 14:00

Cena za osobu

On-line forma: 2 990 Kč bez DPH