V databázi máme 3 306 zodpovězených dotazů

Správní řád od A do Z: Rozhodnutí

Akreditováno MVSprávní řádHybridní forma
2 990 Kč
bez DPH na osobu

Cíl kurzu

  • Přispět ke správnému pochopení těch ustanovení správního řádu, která se týkají správních rozhodnutí.
  • Pomoci řešit typické problémy, se kterými se oprávněné úřední osoby setkávají při každodenním výkonu vrchnostenské veřejné správy.
  • Přispět k osvojení postupů, jak správně a účinně řešit konkrétní případy v praxi.
  • Poskytnout platformu pro diskusi k problematice a výměnu zkušeností s vedením správního řízení moderovanou erudovaným lektorem. 

Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří svou pracovní agendu vykonávají v režimu správního řádu, kteří se bezprostředně podílejí na výkonu pravomoci správního orgánu a jsou podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo na základě pověření vedoucím správního orgánu oprávněni k provádění úkonů správního orgánu. 

Obsah kurzu

  • Správní rozhodnutí (kategorizace rozhodnutí, obsahové a formální náležitosti rozhodnutí, odůvodnění rozhodnutí, základní jazyková a slohová pravidla tvorby textu odůvodnění, lhůty pro vydání rozhodnutí, oznamování rozhodnutí, vlastnosti rozhodnutí – platnost, právní moc, účinnost, vykonatelnost, zvláštní druhy rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí, nové rozhodnutí).
  • Správní rozhodnutí v podmínkách obcí a krajů (typické chyby a vady rozhodnutí, jejich prevence a možnosti jejich řešení, obsahově relevantní judikatura a závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání, řešení případových studií, odpovědi na dotazy účastníků, diskuse, výměna zkušeností). 

Vzdělávací program je součástí volného cyklu akreditovaných kurzů „Správní řád od A do Z“. V jeho rámci se počítá zejména s těmito kurzy: „Agenda oprávněných úředních osob“, „Doručování“, „Judikatura v praxi územních samosprávných celků“, „Lhůty“, „Opravné prostředky“ nebo „Vady řízení“.

  • 9. 7. 2024
  • od 9:00 do 14:00
  • Hybridní

Akreditace online kurzu

AK/PV-444/2023 úředník
AK/VE-216/2023 vedoucí úředník

Akreditace prezenční výuky

AK/PV-401/2024 úředník
AK/VE-157/2024 vedoucí úředník

Tento kurz v dalších termínech

2 990 Kč