KVB advokátní kancelář s.r.o.

Nápověda Poradny pro obce

 • Jaké právní služby Poradna pro obce poskytuje?

  Poradna pro obce poskytuje právní služby spočívající v:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

  Prostřednictvím uvedených právních služeb jsou tazateli poskytovány základní informace ohledně jednotlivých dotazovaných případů tak, aby tazatel získal přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu. Poskytnutí odpovědi na dotaz v žádném případě nemůže nahradit plnohodnotné právní služby poskytované advokátní kanceláří v rámci standardního výkonu advokacie.

 • Komu jsou služby Poradny pro obce určeny?

  Služby právní poradny jsou určeny všem obcím, které mohou tyto služby za stanovených podmínek využívat prostřednictvím osob, které jsou oprávněny za příslušnou obec dle zákona či vnitřních pravidel a pokynů jednat.

  V rámci přihlašovacího účtu každé obce lze dále zřídit až 10 dalších uživatelských účtů pro konkrétní tazatele, kteří budou oprávněni prostřednictvím vlastních přihlašovacích údajů služby právní poradny využívat. Tyto uživatelské účty lze zřídit po přihlášení v sekci Správa, v záložce Uživatelé.

 • Jaký je rozsah bezplatných služeb v rámci Poradny pro obce?

  Obec, která je členem Svazu měst a obcí České republiky, má k dispozici 5 kreditů, které slouží pro bezplatné zodpovězení celkem 5 dotazů v jednom kalendářním roce, a to dle volby:

  • telefonickým zodpovězením telefonických dotazů,
  • okamžitým zodpovězením písemných dotazů zobrazením odpovědí z databáze odpovědí,
  • vypracováním individuálních písemných odpovědí;

  v libovolné kombinaci.

  Za vyčerpání 1 kreditu (tedy za zodpovězení 1 dotazu) se automaticky považuje zobrazení první odpovědi z databáze již zodpovězených dotazů poté, co došlo k přihlášení prostřednictvím vytvořeného uživatelského účtu. K odhlášení z uživatelského účtu dojde automaticky buď po uplynutí 2 hodin od okamžiku zobrazení první odpovědi z databáze již zodpovězených dotazů (v rámci tohoto časového úseku lze neomezeně zobrazovat odpovědi na již zodpovězené dotazy), nebo okamžikem položení písemného dotazu, na který má být vypracována individuální písemná odpověď.

  V době 4 měsíců ode dne vyhlášení výsledků řádných voleb do obecních zastupitelstev v roce 2018 je umožněno všem obcím bezplatně, bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou členy Svazu měst a obcí České republiky, zadávat písemné dotazy prostřednictvím webové aplikace v neomezeném rozsahu a bezplatně na ně získávat písemné odpovědi ve formě zobrazení odpovědí z databáze odpovědí. Takto zadané a zodpovězené dotazy nebudou započítávány do limitu 5 kreditů, 2 hodinový limit pro odhlášení se z uživatelského účtu se nepoužije.

 • Jaký je rozsah placených služeb v rámci Poradny pro obce?

  Obec, která za účelem užívání služeb Poradny pro obce uzavře smlouvu o poskytování placených služeb na dobu 1 roku, má nárok na zodpovězení písemných dotazů v neomezeném rozsahu (oběma způsoby zodpovězení písemného dotazu) a zodpovězení až 5 telefonických dotazů.

  Smlouva o poskytování placených služeb je s obcemi, které jsou členy Svazu měst a obcí České republiky, uzavírána vždy na dobu 1 roku. Úplata za uzavření smlouvy o poskytování placených služeb v takovém případě činí 2 200 Kč + DPH.

  V případě obce, která není členem Svazu měst a obcí České republiky, lze uzavřít smlouvu o poskytování placených služeb i na dobu kratší než 1 rok. Uzavření smlouvy o poskytování placených služeb Poradny pro obce na dobu 3 měsíců za 3 400 Kč + DPH, která obsahuje neomezený přístup k odpovědím z databáze odpovědí a neomezené pokládání písemných individuálních dotazů. Uzavření smlouvy o poskytování placených služeb Poradny pro obce na dobu 6 měsíců za 6 300 Kč + DPH, která obsahuje neomezený přístup k odpovědím z databáze odpovědí a neomezené pokládání písemných individuálních dotazů. Časově omezené nabídky na dobu kratší než 1 rok neobsahují 5 kreditů pro zodpovězení telefonických dotazů. Uzavření smlouvy o poskytování placených služeb Poradny pro obce na dobu 1 roku za 9 600 Kč + DPH, která obsahuje neomezený přístup k odpovědím z databáze odpovědí, neomezené pokládání písemných individuálních dotazů, možnost zodpovězení až 5 telefonických dotazů.

 • Jakým způsobem lze webovou aplikaci právní poradny využívat?

  Plně využívat webovou aplikaci, tj. procházet databázi již zodpovězených dotazů a bez jakéhokoliv omezení pokládat písemné dotazy k vypracování odpovědi a objednávat placené služby, je možné pouze po registraci a přihlášení prostřednictvím vytvořeného uživatelského účtu na těchto webových stránkách.

  Obce, které jsou členy Svazu měst a obcí České republiky, se registrovat nemusí, přihlašovací údaje k uživatelskému účtu jim budou zaslány na kontaktní adresy poskytnuté Svazem měst a obcí České republiky. Pokud se obec chce stát členem Svazu měst a obcí České republiky, nechť se obrátí na kancelář Svazu měst a obcí České republiky.

  Obce, které nejsou členy Svazu měst a obcí České republiky, se musí pro vytvoření uživatelského účtu nejprve zaregistrovat.

 • Jak si lze placené služby Poradny pro obce objednat?

  Placené služby Poradny pro obce si lze objednat prostřednictvím uzavření smlouvy o poskytování placených služeb. Uzavření smlouvy o poskytování placených služeb je možné po provedení registracepřihlášení v sekci „Správa uživatele“.

 • Jak ve webové aplikaci Poradny pro obce vyhledávat?

  Tazatel může v databázi již zodpovězených dotazů vyhledávat buď prostřednictvím položené otázky („Který orgán obce rozhoduje o přijetí dotace?“) nebo prostřednictvím zadání klíčových slov („pravomoc k přijetí dotace“).

  Po zadání otázky či klíčových slov budou tazateli zobrazeny odpovědi na již dříve zodpovězené písemné dotazy, které budou vyhodnoceny jako nejvíce relevantní k tazatelem aktuálně zadanému dotazu.

  Tazatel si může zobrazený dotaz včetně odpovědi dle svého uvážení vytisknout, uložit ve formátu PDF či poslat na jím určenou e-mailovou adresu.

 • Co dělat, když tazatel ve webové aplikaci Poradny pro obce nenaleyne odpověď na položený dotaz?

  Jestliže tazatel vyhodnotí, že v databázi již zodpovězených dotazů odpověď na položený dotaz nenalezl, může za účelem získání odpovědi položit individuální dotaz, na který mu bude vypracována individuální písemná odpověď.

 • Jakou formou mohou tazatelé pokládat individuální dotazy?

  Tazatelé mohou pokládat své dotazy písemně či telefonicky. Písemný dotaz je možné položit pouze v rámci přihlášení prostřednictvím vytvořeného uživatelského účtu na těchto webových stránkách.

  Telefonický dotaz je možné položit každý pracovní den v čase od 10 do 18 hodin na telefonním čísle 226 257 505.

 • Dotazy z jakých právních oblastní mohou tazatelé pokládat?

  Tazatelé mohou pokládat dotazy ze všech oblastí platného českého práva, které se vztahují k fungování obce, resp. k agendám, které obce řeší, a to včetně rozpočtových pravidel.

  V rámci Poradny pro obce nejsou zodpovídány dotazy z oblasti daňového práva a oblasti účetnictví jakož i jakékoliv dotazy odkazující se na další dokumenty. Poradna pro obce rovněž neprovádí revize smluv či jiných dokumentů a ani žádné smlouvy či jiné dokumenty nesepisuje.

  Upozorňujeme, že ve výjimečných případech může být zodpovězení dotazu odepřeno, a to sice v případech, kdy je provozovatel Poradny pro obce povinen odmítnout poskytnutí právních služeb dle právních předpisů upravujících výkon advokacie (tj. zejm. v případech střetu zájmů uvedených v § 19 zákona o advokacii). Pokud taková situace nastane, je o ni tazatel vždy bezprostředně informován.

 • Co vše je možné považovat za jeden dotaz?

  Za jeden dotaz se považuje i otázka (dotaz) tazatele obsahující dílčí poddotazy, jestliže se tyto vztahují k totožnému právnímu problému a k výkladu totožných zákonných ustanovení a zodpovězení všech těchto poddotazů v důsledku toho nevyžaduje podstatně delší čas k přípravě a poskytnutí odpovědi, než jaký by vyžadovalo zodpovězení jediného z těchto poddotazů.

  V souladu s výše uvedeným se za jediný písemný dotaz považuje dotaz, jehož složitost nevyžaduje čas na přípravu odpovědi delší než 2 hodiny. Za jediný telefonický dotaz lze považovat pouze takový dotaz, kdy celková doba hovoru nepřesáhne 20 minut.

 • Za jak dlouho tazatel obdrží odpověď na individuálně položený dotaz?

  V případě písemných dotazů obdrží tazatel vypracovanou písemnou odpověď na jím uvedenou e-mailovou adresu standardně do 6 pracovních dnů od položení dotazu. v případě náročnějšího dotazu (tj. zejména dotazu dotýkajícího se právních otázek v literatuře či judikatuře dosud neřešených, úzce specializované problematiky či zcela nové právní úpravy) může lhůta pro zodpovězení dotazu činit až 10 pracovních dní.

  V případě telefonických dotazů je odpověď tazateli poskytnuta ve většině případů okamžitě. Jestliže není okamžité poskytnutí odpovědi možné, je tato skutečnost tazateli sdělena, načež je neprodleně započnuto s přípravou odpovědi a jakmile to je možné, je tazateli za účelem sdělení odpovědi zatelefonováno zpět.

  V podrobnostech ohledně výše uvedeného odkazujeme na OBCHODNÍ PODMÍNKY.

  V případě jakýchkoli nejasností nebo technických potíží kontaktujte prosím technickou podporu stránek dostupnou každý všední den od 10 do 18 hodin na telefonním čísle 226 257 505.

Zkušenosti z praxe AK KVB

30. září 2020

Novela trestních předpisů. Od 1. 10. 2020 nabývá účinnosti novela trestního zákoníku a dalších trestních předpisů. Zřejmě nejzásadnější změnou je zvýšení hranic škod pro kvalifikaci určitého protiprávního jednání jako trestného činu.

Zobrazit více ...

17. září 2020

Souběh nájemného a místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Několik našich klientů z řad obcí se na nás v poslední době obrátilo s dotazem ohledně souběhu nájmu a výběru místního poplatku za užití pozemku, který tvoří veřejné prostranství. V těchto situacích je nutno rozlišovat 2 roviny, a sice uzavírání nájemní smlouvy (popř. smlouvy o výpůjčce apod.) a platbu místního poplatku za užívání veřejného prostranství, který může obec zavést prostřednictvím obecně závazné vyhlášky (OZV).

Zobrazit více ...

04. září 2020

Novely školského zákona - Školský zákon doznal v posledních měsících několika změn. První z nich kromě úpravy maturitních zkoušek se přizpůsobuje novodobému trendu lesních mateřských školek, druhá pak byla vynucena situací kolem šíření nákazy COVID-19,

Zobrazit více ...

Aktuality ze SMO ČR

25. září 2020

Tisková konference Svazu opět upozornila na nejasné nastavení veřejných financí pro města a obce. 25. září byla svolána tisková konference Svazu měst a obcí ČR, kde se opět mluvilo o potřebě vyjasnit, s jakými financemi mohou obce dlouhodobě počítat a jak stát bude kompenzovat legislativní změny, které ubírají peníze z rozpočtů obcí.

Zobrazit více ...

23. září 2020

Metodika pro obecní úřady a okrskové volební komise. Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo metodiku pro obecní úřady a okrskové volební komise k průběhu voleb 2020. Předpis klade důraz na hygienická a protiepidemická opatření.

Zobrazit více ...

16. září 2020

Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření koronaviru. Vláda doporučuje, aby, pokud jde o dodržování případných zpřísněných hygienických pravidel provozu, úřady postupovaly v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými orgány ochrany veřejného zdraví v působnosti Ministerstva zdravotnictví, resp. Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany.

Zobrazit více ...