Nápověda Poradny pro obce

 • Jaké služby Poradna pro obce poskytuje?

  Poradna pro obce poskytuje služby:

  • zodpovídání písemných právních dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných právních dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických právních dotazů,
  • automatizované vzory právních dokumentů.

  Prostřednictvím uvedených právních služeb jsou tazateli poskytovány základní informace ohledně jednotlivých dotazovaných případů tak, aby tazatel získal přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu. Poskytnutí odpovědi na dotaz nebo vzorového právního dokumentu v žádném případě nemůže nahradit plnohodnotné právní služby poskytované advokátní kanceláří v rámci standardního výkonu advokacie.

 • Komu jsou služby Poradny pro obce určeny?

  Služby právní poradny jsou určeny všem obcím, které mohou tyto služby za stanovených podmínek využívat prostřednictvím osob, které jsou oprávněny za příslušnou obec dle zákona či vnitřních pravidel a pokynů jednat.

  V rámci přihlašovacího účtu každé obce lze dále zřídit až 10 dalších uživatelských účtů pro konkrétní tazatele, kteří budou oprávněni prostřednictvím vlastních přihlašovacích údajů služby právní poradny využívat. Tyto uživatelské účty lze zřídit po přihlášení v sekci Můj účet, nabídce Správa uživatelů.

 • Jaký je rozsah bezplatných služeb v rámci Poradny pro obce?

  Obec, která je členem Svazu měst a obcí České republiky, má pro každý kalendářní rok k dispozici 5 kreditů, které může použít pro:

  • telefonické zodpovězení telefonických dotazů,
  • okamžité zodpovězení písemných dotazů zobrazením odpovědí z databáze odpovědí,
  • vypracováním individuálních písemných odpovědí,
  • tvorbu automatického právního dokumentu,

  v libovolné kombinaci.

  Za vyčerpání 1 kreditu (tedy za zodpovězení 1 dotazu) se automaticky považuje zobrazení první odpovědi z databáze již zodpovězených dotazů poté, co došlo k přihlášení prostřednictvím vytvořeného uživatelského účtu. K odhlášení z uživatelského účtu dojde automaticky buď po uplynutí 2 hodin od okamžiku zobrazení první odpovědi z databáze již zodpovězených dotazů (v rámci tohoto časového úseku lze neomezeně zobrazovat odpovědi na již zodpovězené dotazy), nebo okamžikem položení písemného dotazu, na který má být vypracována individuální písemná odpověď.

 • Jaký je rozsah placených služeb v rámci Poradny pro obce?

  Konkrétní nabídku produktů, které zahrnují výše uvedené služby a jejich kombinace, naleznete v našem e-shopu.

 • Jakým způsobem lze webovou aplikaci právní poradny využívat?

  K čerpání výše uvedených služeb, ať již za kredity nebo v rámci objednaných produktů, je nezbytné, aby byla klientská obec (či Dobrovolný svazek obcí) registrována a každý uživatel měl zřízen svůj uživatelský účet.

  Obce, které jsou členy Svazu měst a obcí České republiky, nebo jsou zapojeny do projektu ESO, byly zaregistrovány automaticky a obdržely nezbytné přihlašovací údaje do svých emailových schránek. Pokud tyto údaje nemáte (např. se změnilo vedení obce), napište nám nebo zavolejte.

  Obce, které nejsou členy Svazu měst a obcí České republiky, se musí pro vytvoření uživatelského účtu nejprve zaregistrovat.

 • Jak ve webové aplikaci Poradny pro obce vyhledávat?

  Tazatel může v databázi již zodpovězených dotazů vyhledávat buď prostřednictvím položené otázky („Který orgán obce rozhoduje o přijetí dotace?“) nebo prostřednictvím zadání klíčových slov („pravomoc k přijetí dotace“).

  Po zadání otázky či klíčových slov budou tazateli zobrazeny odpovědi na již dříve zodpovězené písemné dotazy, které budou vyhodnoceny jako nejvíce relevantní k tazatelem aktuálně zadanému dotazu.

  Tazatel si může zobrazený dotaz včetně odpovědi dle svého uvážení vytisknout, uložit ve formátu PDF či poslat na jím určenou e-mailovou adresu.

 • Co dělat, když tazatel ve webové aplikaci Poradny pro obce nenalezne odpověď na položený dotaz?

  Jestliže tazatel vyhodnotí, že v databázi již zodpovězených dotazů odpověď na položený dotaz nenalezl, může za účelem získání odpovědi položit individuální dotaz, na který mu bude vypracována individuální písemná odpověď.

 • Jakou formou mohou tazatelé pokládat individuální dotazy?

  Tazatelé mohou pokládat své dotazy písemně či telefonicky. Písemný dotaz je možné položit pouze v rámci přihlášení prostřednictvím vytvořeného uživatelského účtu na těchto webových stránkách.

  Telefonický dotaz je možné položit každý pracovní den v čase od 10 do 18 hodin na telefonním čísle 226 257 505.

 • Z jakých právních oblastí mohou tazatelé pokládat dotazy?

  Tazatelé mohou pokládat dotazy ze všech oblastí platného českého práva, které se vztahují k fungování obce, resp. k agendám, které obce řeší, a to včetně rozpočtových pravidel.

  V rámci Poradny pro obce nejsou zodpovídány dotazy z oblasti daňového práva a oblasti účetnictví jakož i jakékoliv dotazy odkazující se na další dokumenty. Poradna pro obce rovněž neprovádí revize smluv či jiných dokumentů a ani žádné smlouvy či jiné dokumenty nesepisuje.

  Upozorňujeme, že ve výjimečných případech může být zodpovězení dotazu odepřeno, a to sice v případech, kdy je provozovatel Poradny pro obce povinen odmítnout poskytnutí právních služeb dle právních předpisů upravujících výkon advokacie (tj. zejm. v případech střetu zájmů uvedených v § 19 zákona o advokacii). Pokud taková situace nastane, je o ni tazatel vždy bezprostředně informován.

 • Co vše je možné považovat za jeden dotaz?

  Za jeden dotaz se považuje i otázka (dotaz) tazatele obsahující dílčí poddotazy, jestliže se tyto vztahují k totožnému právnímu problému a k výkladu totožných zákonných ustanovení a zodpovězení všech těchto poddotazů v důsledku toho nevyžaduje podstatně delší čas k přípravě a poskytnutí odpovědi, než jaký by vyžadovalo zodpovězení jediného z těchto poddotazů.

  V souladu s výše uvedeným se za jediný písemný dotaz považuje dotaz, jehož složitost nevyžaduje čas na přípravu odpovědi delší než 2 hodiny. Za jediný telefonický dotaz lze považovat pouze takový dotaz, kdy celková doba hovoru nepřesáhne 20 minut.

 • Za jak dlouho tazatel obdrží odpověď na individuálně položený dotaz?

  V případě písemných dotazů obdrží tazatel vypracovanou písemnou odpověď na jím uvedenou e-mailovou adresu standardně do 6 pracovních dnů od položení dotazu. v případě náročnějšího dotazu (tj. zejména dotazu dotýkajícího se právních otázek v literatuře či judikatuře dosud neřešených, úzce specializované problematiky či zcela nové právní úpravy) může lhůta pro zodpovězení dotazu činit až 10 pracovních dní.

  V případě telefonických dotazů je odpověď tazateli poskytnuta ve většině případů okamžitě. Jestliže není okamžité poskytnutí odpovědi možné, je tato skutečnost tazateli sdělena, načež je neprodleně započnuto s přípravou odpovědi a jakmile to je možné, je tazateli za účelem sdělení odpovědi zatelefonováno zpět.

  V podrobnostech ohledně výše uvedeného odkazujeme na OBCHODNÍ PODMÍNKY.

  V případě jakýchkoli nejasností nebo technických potíží kontaktujte prosím technickou podporu stránek dostupnou každý všední den od 10 do 18 hodin na telefonním čísle 226 257 505.