Vznik a zánik mandátu

Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Nevzniká tak až složením slibu, nebo předáním osvědčení o zvolení. Odmítnutím slibu či složením slibu člena zastupitelstva může mandát zaniknout.

Mandát rovněž zaniká rezignací člena zastupitelstva, jeho úmrtím, dnem voleb do zastupitelstva obce, či například sloučením obcí. Zánik mandátu může rovněž vyslovit zastupitelstvo z důvodu pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, ztrátě volitelnosti, nebo z důvodu trvající neslučitelnosti funkcí.

Související dotazy

Má odmítnutí mandátu (nesložení slibu) stejné právní účinky jako nezvolení, nebo naopak stejné právní účinky jako když se zastupitel vzdá mandátu až po složení slibu?

Mandát člena zastupitelstva a s ním spojená práva a povinnosti vznikají zvolením. Zákon o obcích pak požaduje, aby nově zvolený člen zastupitelstva složil slib na začátku prvního zasedání, jehož se zúčastní. Samo nesložení slibu na prvním zasedání zastupitelstva však není spojeno s žádným následkem. Teprve odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou je sankcionováno zánikem mandátu. Mandát zastupitele obce také zaniká na základě písemné rezignace k rukám starosty. V obou případech mandát zastupitele nejdříve vznikl, ale poté zanikl. V případě nezvolení mandát zastupitele vůbec nevzniká.

Seznam klíčových slov

Dva členové zastupitelstva obce se vzdali mandátu člena zastupitelstva obce, jakým způsobem vznikne mandát náhradníkům? Jak postupovat, pokud je předem jisté, že první náhradník mandát nepřijme?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Související ustanovení

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

§ 55

Vznik a zánik mandátu

(1) Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.

(2) Mandát zaniká

  • odmítnutím slibu člena zastupitelstva obce nebo složením slibu s výhradou,
  • dnem, kdy starosta nebo primátor a v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy nebo starosta městské části obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát; dnem, kdy starosta nebo primátor a v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy nebo starosta městské části podá rezignaci na zasedání zastupitelstva obce; rezignaci nelze vzít zpět,
  • úmrtím člena zastupitelstva obce,
  • dnem voleb do zastupitelstva obce,
  • dnem sloučení obcí nebo připojení obce k jiné obci.

(3) Kromě případů uvedených v odstavci 2 zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to příslušné zastupitelstvo, z důvodů

  • pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva obce odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody,
  • že člen zastupitelstva obce přestal být volitelný (§ 5),
  • neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2.

(4) Nevysloví-li zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání zánik mandátu podle odstavce 3, ředitel krajského úřadu požádá o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které se uskuteční nejpozději do 21 dnů od doručení této žádosti. Není-li zániku mandátu dosaženo, zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to ředitel krajského úřadu.

(5) Úkoly ředitele krajského úřadu podle odstavce 4 plní u Zastupitelstva hlavního města Prahy ministr vnitra.

(6) V případě neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2, která nastane dnem zvolení členem zastupitelstva obce, nevysloví příslušné zastupitelstvo zánik mandátu na ustavujícím zasedání, ale umožní takto zvolenému členu zastupitelstva obce, aby do 3 dnů po ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru. Pokud člen zastupitelstva obce nepředloží do 3 měsíců po ustavujícím zasedání příslušnému starostovi nebo primátorovi doklad o tom, že důvod neslučitelnosti funkcí pominul, postupuje zastupitelstvo obce podle odstavců 3 a 4.

(7) Usnesení zastupitelstva obce podle odstavce 3 nebo rozhodnutí ředitele krajského úřadu podle odstavce 4 anebo rozhodnutí ministra vnitra se neprodleně zašle tomu, kdo je proti takovému usnesení nebo rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu podle § 59 odst. 3. Současně se toto usnesení nebo rozhodnutí vyvěsí na úřední desce příslušného obecního úřadu. Za doručené se usnesení nebo rozhodnutí považuje sedmým dnem ode dne vyvěšení.

(8) Mandát člena zastupitelstva obce podle odstavců 3 a 4 zaniká dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu soudu podle § 59 odst. 3, nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým nebylo usnesení nebo rozhodnutí podle odstavce 7 zrušeno.