Práva a povinnosti

Zákon o obcích vymezuje následující práva člena zastupitelstva:

  1. předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,
  2. vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila,
  3. požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce.

Člen zastupitelstva je rovněž podle zákona povinen se zúčastňovat zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů, je-li jejich členem, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. S výkonem funkce se pojí i povinnost oznamování možného střetu zájmů před rozhodování o takových záležitostech.

U určitých funkcí (uvolněné a neuvolněné funkce starosty, místostarosty a radních) pak platí podle zákona o střetu zájmů povinnost k podávání tzv. vstupních, průběžných a výstupních oznámení.

Související dotazy

Má zastupitel územního samosprávního celku právo na zveřejnění příspěvku v periodickém tisku územního samosprávního celku? V jaké lhůtě musí být příspěvek uveřejněn?

Vydávání periodického tisku samosprávního celku spadá do režimu zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon). Podle ustanovení § 3 písm. g) tiskového zákona se periodickým tiskem územního samosprávního celku (dále jen ÚSC) rozumí tisk, jehož vydavatelem je obec, kraj nebo hlavní město Praha, nebo jeho městská část, nebo právnická osoba zřízená či založená ÚSC či společně více ÚSC, nebo právnickou osobou, kterou ÚSC sám, nebo s dalšími ovládá. Dále tisk, kterého vydání a šíření zajišťuje jiný vydavatel na základě smlouvy s ÚSC. 

Vydavatel takového periodického tisku je povinen poskytnout objektivní a vyvážené informace o ÚSC a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení vyjadřující názory členů zastupitelstva. Podle § 11a má vydavatel povinnost uveřejnit sdělení ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení sdělení vydavateli. V případě nedodržení této lhůty vzniká jakási „sankční“ povinnost vydavatele v podobě práva zastupitele na doplňující informaci, která je pojistkou zastupitele pro případ, že mu vydavatel neposkytne dostatečný prostor k uveřejnění původního sdělení. Pro případ, že vydavatel odmítne uveřejnit doplňující informaci, může zastupitel svá práva uplatnit soudní cestou. 

Má zastupitel právo nahlížet do obchodních smluv společnosti, kterou zřídila obec?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Má zastupitel právo nahlížet do oznámení o přestupku spáchaného na území obce, kde jsou veškeré informace o napadených vč. lékařského nálezu?

Právo zastupitele na informace je stanoveno v § 82 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů: „Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo ... c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů." Rozhodující tedy je, jestli informace souvisí s výkonem funkce zastupitele. Podle našeho názoru oznámení o přestupku nikoliv. Přestupkové řízení je totiž výkonem přenesené působnosti (státní správy), nikoliv samosprávy. Kromě toho se jedná o „živé“ správní řízení, navíc řízení, kde je ukládán trest. Převáží zde tedy zásady neveřejnosti a mlčenlivosti správního řízení. Tím spíše, pokud materiály obsahují citlivé informace týkající se zdravotního stavu a osobních záležitostí lidí, stejně jako např. jméno oznamovatele přestupku. Tyto informace jsou zákonem chráněny a zastupiteli je lze zpřístupnit jen za zcela výjimečných okolností, pokud by prokázal, že je naléhavě potřebuje pro výkon své funkce.

Související ustanovení

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ 82

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo

  • předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,
  • vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
  • požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

§ 83

(1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

(2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.