Odpovědnost zastupitele

Obec má jako celek povinnost jednat se svým majetkem účelně a hospodárně, což se projevuje i v povinnostech jednotlivých členů zastupitelstva. Ti jsou za výkon své funkce odpovědní. Jejich rozhodováním může dojít ke vzniku škody. Stejně jako u zaměstnanců je však obecná povinnost k náhradě škody limitována 4,5 násobkem průměrného měsíčního výdělku.

V rámci výkonu funkce člena zastupitelstva v krajních případech připadá v úvahu i trestní odpovědnost, ale to pouze v případech, kdy by jednáním či opomenutím člena zastupitelstva došlo ke spáchání trestného činu, a to nejen úmyslných, ale i nedbalostních (např. porušení povinností při správě cizího majetku z nedbalosti).

Člen zastupitelstva by tak měl jednat s náležitými znalostmi a pečlivostí (s péčí řádného hospodáře), zejména být v době rozhodování dobře informován o projednávané věci.

Související dotazy

Jakou má zastupitel odpovědnost? Ručí při rozhodování svým majetkem?

Zastupitel obce a ani člen rady obce nedisponuje žádnou imunitou jako např. poslanci. Za své rozhodování tedy nese v zásadě plnou odpovědnost. Odpovědnost člena zastupitelstva obce za škodu, kterou způsobil obci v souvislosti s výkonem funkce, se řídí právní úpravou zákoníku práce. Pro tyto účely se obec považuje za zaměstnavatele a členové zastupitelstva obce se považují za zaměstnance. 

Zastupitelé obce jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Co tato péče konkrétně znamená, se posuzuje podle okolností. Po běžném zastupiteli sice není možné spravedlivě požadovat podrobnou odbornou znalost právní problematiky fungování obce, na druhou stranu nese odpovědnost za své rozhodování v zastupitelstvu (jsou-li tedy k rozhodnutí zapotřebí odborné znalosti, jimiž zastupitelstvo nedisponuje, mělo by si je opatřit např. zadáním znaleckého posudku, uložením právní analýzy odbornému úřednímu aparátu obce apod.). Odpovědnost majetková (či dokonce trestní) nastává v praxi spíše ve zjevných případech hrubé nedbalosti nebo při úmyslném poškozování zájmů obce. U radních či starosty je požadovaný standard péče vyšší.

Seznam klíčových slov

Jsou členové zastupitelstva obce odpovědní za jednání svých předchůdců?

Nikoliv. Každý člen zastupitelstva obce je potenciálně odpovědný vždy výhradně za škodu, kterou zavinil svým jednáním. Je vyloučeno, aby člen zastupitelstva obce byl odpovědný za škody, které byly způsobeny jeho předchůdci. Je však třeba pečlivě přistupovat k dříve sjednaným závazkům, např. k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, která by se měla naplnit v aktuálním funkčním období.

Seznam klíčových slov

Co by musel zastupitel obce způsobit nebo porušit, aby byl brán k odpovědnosti podle ustanovení § 159 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo aby se na něj toto ustanovení vztahovalo?

Jakýkoliv člen zastupitelstva bude odpovědný za škodu, kterou způsobí obci úmyslným či nedbalostním porušením povinnosti. Platí, že členové zastupitelstva jsou povinni jednat hospodárně (tzn. v zájmu obce) jednak dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 38), a jednak též v obecné rovině podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přičemž je třeba zdůraznit, že každý člen zastupitelstva jednotlivě je ze své funkce odpovědný jak v rovině civilněprávní (tj. zejména problematika odpovědnosti za škodu), tak v případě velkých pochybení v rovině trestněprávní.

Je starostova odpovědnost za rozhodování v majetkoprávní oblasti omezena? Jinými slovy, ručí celým svým majetkem, nebo pouze do nějakého násobku platu?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Související ustanovení

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ 38

(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma

  • závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního fondu,
  • závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici do obcí vlastněných nemovitostí,
  • těch, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát,
  • těch, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji nebo státem přesahuje 50 %,
  • bytových družstev,
  • honebních společenstev.

(4) Právní jednání učiněná v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou neplatná.

(5) Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.

(6) Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.

(7) Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.