Odměňování zastupitelů

Každému členu zastupitelstva náleží za výkon jeho funkce odměna, která se odvíjí od celé řady proměnných. V první řadě je klíčové, zda se jedná o tzv. uvolněného či neuvolněného člena zastupitelstva. Pokud je totiž člen zastupitelstva pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn, je jeho odměna daná prováděcím nařízením vlády a zastupitelstvo není oprávněno její výši jakkoliv měnit.

V případě neuvolněných členů zastupitelstva pak zmíněné nařízení vlády uvádí maximální sazbu odměny, je však na rozhodnutí zastupitelstva, v jaké výši odměnu členům zastupitelstva, radním, členům komisí schválí, a to zpravidla na ustavujícím zasedání zastupitelstva.

(Maximální) výše odměny je pak závislá na počtu obyvatel obce či na tom, kolik funkcí konkrétní člen zastupitelstva vykonává. Například v obci, která má 750 obyvatel náleží uvolněnému starostovi 54.086 Kč, neuvolněnému členu zastupitelstva, který je současně členem finančního výboru pak může zastupitelstvo schválit odměnu až do výše 2.704 Kč měsíčně.

Zastupitelstvo může rovněž za určitých okolností členům zastupitelstva, kteří splnili mimořádné nebo zvláště významné úkoly, poskytnout (jednorázovou) mimořádnou odměnu, a to až do výše dvojnásobku (maximální) měsíční odměny, která by jim podle zmíněného nařízení náležela.

Měsíční odměny

Související dotazy

Z jakých zdrojů se vychází pro stanovení počtu obyvatel obce pro účely odměňování členů zastupitelstva obce?

Zákon stanoví, že při určení výše odměny člena zastupitelstva obce se vychází z počtu obyvatel obce, kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva obce. Po volbách v roce 2022 tedy bude rozhodující počet obyvatel obce k 1. 1. 2022.

Vyzkoušejte naši kalkulačku odměn.

Ustanovení § 73 odst. 5 zákona o obcích odkazuje v poznámce pod čarou na § 3 odst. 3 písm. g) zákona o evidenci obyvatel a § 158 odst. 8 písm. g) zákona o pobytu cizinců na území ČR.

Správa základních registrů poskytuje v mezích příslušného zákona službu umožňující hromadný výdej údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel. Pokud jde o zjišťování počtu cizinců s trvalým pobytem na území obce, lze vycházet z informačního systému cizinců, jehož provozovatelem a správcem je Policie ČR – Ředitelství služby cizinecké policie (prostřednictvím žádostí adresovaných na Policii ČR – Ředitelství služby cizinecké policie).

Potřebné uvedené údaje jsou rovněž dostupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra, v sekci Informační servis – Statistiky (viz https://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx), na nichž jsou každoročně zveřejňovány informativní počty občanů ČR a cizinců v jednotlivých obcích k 1. lednu příslušného kalendářního rodu.

Nemělo by být vycházeno z údajů o počtu obyvatel obcí, které zveřejňuje Český statistický úřad, neboť tyto údaje nemají vazbu na základní registry a zahrnují mj. také cizince s vízy nad 90 dnů, cizince s přiznaným azylem, občany zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občany třetích zemí s dlouhodobým pobytem. V případě cizinců je tedy třeba, aby měli trvalý pobyt, nikoliv pouze přechodný.

Dodáváme, že zákonem o obcích je pamatováno i na situaci, pokud v průběhu volebního období dojde k výrazné změně počtu obyvatel obce (srov. § 73 odst. 6).

K jakému dni je důležitý údaj o počtu obyvatel hlášených v obci pro stanovení výše odměn zastupitelů? Mění se odměny každý rok dle aktuálního počtu obyvatel?

Platí, že se při určení výše odměny člena zastupitelstva obce vychází z počtu obyvatel obce, kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva obce. 

Avšak, změní-li se v průběhu volebního období zastupitelstva počet obyvatel obce o více než 20 % tak, že dojde ke změně zařazení obce ve velikostní kategorii obcí, náleží od 1. ledna tohoto kalendářního roku: 

  • uvolněnému členovi zastupitelstva odměna ve výši odpovídající (nové - nižší nebo vyšší) velikostní kategorii obce,
  • neuvolněnému zastupiteli dosavadní odměna, pokud nepřesahuje maximální výši pro danou velikostní kategorii obce, jinak mu přísluší odměna v maximální výši.
Seznam klíčových slov

Lze pobírat důchod společně s odměnou za výkon funkce člena zastupitelstva obce?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Může být odměna neuvolněného zastupitele nějakým způsobem pokrácena? Pokud ano, jakým způsobem?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Lze podmínit vyplácení odměny neuvolněným zastupitelům jejich účastí na zasedání zastupitelstva obce?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.