Odchodné

Odchodné je dalším druhem odměny, na který vzniká nárok přímo ze zákona. Nárok na odchodné však může vzniknout pouze starostovi, místostarostovi (uvolněným i neuvolněným) či jinému uvolněnému členu zastupitelstva. Nárok může vzniknout zánikem mandátu člena zastupitelstva (typicky po skončení funkčního období) či vzdáním se nebo odvoláním z funkce (typicky v průběhu funkčního období). Odchodné však nenáleží v případě opětovného zvolení do některé z výše uvedených funkcí (starosta, místostarosta bez ohledu na uvolnění či uvolněný člen zastupitelstva).

Odchodné nenáleží ani v případě pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva. Totéž platí i v případě podmíněného zastavení trestního stíhání či rozhodnutí o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání.

Další podmínkou nároku na odchodné je, že členu zastupitelstva ke dni zániku mandátu náležela odměna.

Výše odchodného se stanoví podle odměny, která členu zastupitelstva náležela za měsíc ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva nebo ke dni odvolání nebo vzdání se funkce, a k ní se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce.

To znamená, že výkon funkce po dobu:

  1. kratší než jeden rok znamená odchodné ve výši jedné odměny,
  2. delší než jeden rok, ale kratší než dva celé roky znamená odchodné ve výši dvou odměn,
  3. delší než dva roky, ale kratší než tři celé roky znamená odchodné ve výši tří odměn,
  4. delší než tři roky znamená odchodné ve výši čtyř odměn.

Související dotazy

Již tři volební období vykonávám funkci uvolněného starosty. V dalších komunálních volbách do obecního zastupitelstva opět kandiduji. Mám nárok na odchodné, pokud bych byl zvolen v dalším volebním období do funkce neuvolněného místostarosty?

Nárok na tzv. odchodné mají dle zákona o obcích starostové a místostarostové (bez ohledu na to, zda byli uvolnění či neuvolnění) a dále uvolnění členové zastupitelstva, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva a těm, kteří se v průběhu volebního období vzdali funkce nebo byli odvoláni, pokud jim ke dni skončení působení ve funkci náležela odměna za její výkon. Odchodné při zániku mandátu člena zastupitelstva obce dnem voleb do zastupitelstva obce členovi zastupitelstva obce nenáleží, pokud byl v novém funkčním období opětovně zvolen do funkce uvolněného člena zastupitelstva obce nebo do funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, za niž mu náleží odměna. O opětovné zvolení do funkce nejde, jde-li o druhé a následující obsazení uvedené funkce v průběhu funkčního období. Pokud byl uvolněný člen zastupitelstva obce nebo neuvolněný člen zastupitelstva obce vykonávající funkci starosty pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkčního období, pak mu odchodné nenáleží.

Má neuvolněný místostarosta, který již nebude v příštích volbách kandidovat, nárok na odchodné?

Nárok na tzv. odchodné mají dle ustanovení § 77 zákona o obcích starostové a místostarostové (bez ohledu na to, zda byli uvolnění či neuvolnění) a dále uvolnění členové zastupitelstva, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva a těm, kteří se v průběhu volebního období vzdali funkce nebo byli odvoláni, pokud jim ke dni skončení působení ve funkci náležela odměna za její výkon. 

Dle ustanovení § 77 odst. 3 zákona o obcích odchodné při zániku mandátu člena zastupitelstva obce dnem voleb do zastupitelstva obce členovi zastupitelstva obce nenáleží, pokud byl v novém funkčním období opětovně zvolen do funkce uvolněného člena zastupitelstva obce nebo do funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, za niž mu náleží odměna. O opětovné zvolení do funkce podle věty první nejde, jde-li o druhé a následující obsazení uvedené funkce v průběhu funkčního období. 

Platí tedy, že neuvolněný místostarosta, který ve volbách do obecního zastupitelstva kandidovat již nebude, má nárok na odchodné, jestliže mu ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce náležela odměna. Výše odchodného je stanoveno dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona o obcích ve výši odměny, která členovi zastupitelstva obce náležela za měsíc ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce. 

Dodáváme, že dle ustanovení § 77 odst. 5 a 6 zákona o obcích platí, že odchodné členovi zastupitelstva obce nenáleží, pokud byl v průběhu výkonu funkce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, jeho trestní stíhání pro takový trestný čin bylo podmíněně zastaveno nebo bylo rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání. Vznikl-li členovi zastupitelstva obce nárok na odchodné v době, kdy je proti němu vedeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, odchodné se nevyplatí. Byl-li člen zastupitelstva obce pro trestný čin uvedený ve větě první pravomocně odsouzen, jeho trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno nebo bylo-li rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání, platí, že nárok na odchodné nevznikl; v opačném případě se odchodné vyplatí.

Seznam klíčových slov

Uvolněný starosta vykonával funkci od 6. listopadu do 26. února následujícího roku, kdy podal rezignaci. Má nárok na odchodné?

Uvolněný starosta má nárok na odchodné, pokud mu ke dni vzdání se funkce náležela odměna. Ukončení výkonu funkce starosty v průběhu volebního období upravuje zákon o obcích v ustanovení § 77 odst. 2. Podle tohoto ustanovení platí, že neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a uvolněnému členovi zastupitelstva obce, kteří byli v průběhu funkčního období odvoláni nebo se vzdali funkce, poskytne obec odchodné, pokud jim ke dni odvolání nebo vzdání se funkce náležela odměna. K případům nevyplácení odměny v rozhodný den z důvodů uvedených v § 72 odst. 6 se nepřihlíží. To, že dané ustanovení upravuje odchodné neuvolněného starosty a starosta ve Vaší obci je uvolněný nemá na odchodné vliv, jelikož i tak se jedná o uvolněného člena zastupitelstva. O tom, kdo bude uvolněným, nebo neuvolněným členem zastupitelstva, rozhoduje na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, zastupitelstvo obce. Obecné právní postavení z hlediska mandátu uvolněného i neuvolněného člena zastupitelstva obce je z pohledu zákona o obcích stejné. Rozdíl spočívá v rozsahu výkonu funkce a v odlišném způsobu odměňování, s čímž také souvisí v případě uvolněných zastupitelů i vyšší finanční náročnost pro obec.

Seznam klíčových slov

Související ustanovení

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ 77

(1) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a uvolněnému členovi zastupitelstva obce, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva obce, poskytne obec odchodné, pokud jim ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce náležela odměna. K případům nevyplácení odměny v rozhodný den z důvodů uvedených v § 72 odst. 6 se nepřihlíží.

(2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a uvolněnému členovi zastupitelstva obce, kteří byli v průběhu funkčního období odvoláni nebo se vzdali funkce, poskytne obec odchodné, pokud jim ke dni odvolání nebo vzdání se funkce náležela odměna. K případům nevyplácení odměny v rozhodný den z důvodů uvedených v § 72 odst. 6 se nepřihlíží.

(3) Odchodné podle odstavce 1 při zániku mandátu člena zastupitelstva obce dnem voleb do zastupitelstva obce členovi zastupitelstva obce nenáleží, pokud byl v novém funkčním období opětovně zvolen do funkce uvolněného člena zastupitelstva obce nebo do funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, za niž mu náleží odměna. O opětovné zvolení do funkce podle věty první nejde, jde-li o druhé a následující obsazení uvedené funkce v průběhu funkčního období.

(4) Odchodné podle odstavce 2 členovi zastupitelstva obce nenáleží, pokud byl nejpozději na následujícím zasedání zastupitelstva obce opětovně zvolen do funkce uvolněného člena zastupitelstva obce nebo do funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty.

(5) Odchodné členovi zastupitelstva obce nenáleží, pokud byl v průběhu výkonu funkce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, jeho trestní stíhání pro takový trestný čin bylo podmíněně zastaveno nebo bylo rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání.

(6) Vznikl-li členovi zastupitelstva obce nárok na odchodné v době, kdy je proti němu vedeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, odchodné se nevyplatí. Byl-li člen zastupitelstva obce pro trestný čin uvedený ve větě první pravomocně odsouzen, jeho trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno nebo bylo-li rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání, platí, že nárok na odchodné nevznikl; v opačném případě se odchodné vyplatí.

(7) Odchodné podle odstavce 2 lze členovi zastupitelstva obce poskytnout ve funkčním období pouze jednou.

§ 78

(1) Odchodné se stanoví ve výši odměny, která členovi zastupitelstva obce náležela za měsíc ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce nebo ke dni odvolání nebo vzdání se funkce, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce. Do rozhodné doby podle věty první se započte i doba, po kterou člen zastupitelstva obce podle § 77 odst. 3 nebo 4 do opětovného zvolení do funkce nevykonával funkci uvolněného člena zastupitelstva obce nebo funkci neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty.

(2) Odchodné je splatné, jsou-li splněny podmínky stanovené v odstavci 3, a vyplácí se jednorázově v nejbližším výplatním termínu.

(3) Člen zastupitelstva obce je povinen předložit čestné prohlášení, že u něj nejsou dány překážky pro výplatu odchodného stanovené v § 77 odst. 5 a 6.