Neslučitelnost funkcí

Neslučitelnost funkcí není překážkou kandidatury, k neslučitelnosti může dojít až v okamžiku zvolení zastupitelem a zákon navíc ponechává dostatečně dlouhou dobu k jejímu odstranění.

Funkce člena zastupitelstva je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce zařazeným do obecního úřadu, stejně tak krajského nebo finančního úřadu, a to za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou nebo radou obce.

Zastupitelem obce by tak neměl být zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu téže obce či obce, která vykonává působnosti vůči této obci (např. ORP), krajského úřadu nebo finančního úřadu.

O slučitelnosti či neslučitelnosti funkcí však rozhoduje primárně zastupitelstvo dané obce. V případě neslučitelnosti funkcí která nastane dnem zvolení zastupitelem, nevysloví příslušné zastupitelstvo zánik mandátu na ustavujícím zasedání, ale umožní takto zvolenému zastupiteli, aby do 3 dnů po ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru. Pokud člen zastupitelstva obce nepředloží do 3 měsíců po ustavujícím zasedání příslušnému starostovi doklad o tom, že důvod neslučitelnosti funkcí pominul, mělo by zastupitelstvo vyslovit zánik mandátu daného zastupitele. Neučiní-li tak, vloží se do věci ředitel krajského úřadu, který v krajním případě může vyslovit zánik mandátu zastupitele.

To však nejsou jediné případy neslučitelnosti, některé zvláštní předpisy upravují podmínky kandidatury v komunálních volbách pro některá povolání.

Související dotazy

Může ve volbách do obecního zastupitelstva kandidovat zaměstnanec obce – účetní?

Otázka slučitelnosti funkce člena zastupitelstva obce je upravena v ustanovení § 5 odst. 2 a 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, podle kterého není možné vykonávat činnost, kterou mj. vykonává zaměstnanec zařazený do obecního úřadu, do pověřeného obecního úřadu nebo finančního úřadu, a zároveň se jedná o výkon státní správy, který se přímo vztahuje k územní působnosti obce.

Konkrétně to tedy znamená, že je teoreticky možné, aby nový člen zastupitelstva obce vykonával i nadále funkci účetního a např. i administrativního pracovníka obce. Zásadní podmínkou ovšem je, že pracovní náplň účetního a administrativního pracovníka obce nesmí spočívat ve výkonu státní správy, protože pak by došlo k zákonem předpokládané neslučitelnosti. V takové situaci by mělo v souladu s ustanovením § 55 zákona o volbách do zastupitelstev obcí dojít k vyslovení zániku mandátu zastupitele, pokud by nebyl neslučitelný stav do 3 měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva odstraněn. K posouzení, zda pracovní náplň spočívá ve výkonu státní správy, je podle našeho názoru nutné vycházet primárně z obsahu uzavřené pracovní smlouvy.

Lze tedy shrnout, že účetní a v zásadě kterýkoliv zaměstnanec obce ve volbách do zastupitelstva obce kandidovat může, případná neslučitelnost by se řešila po zvolení. Ohledně (ne)slučitelnosti platí, že funkce zastupitele obce je neslučitelná s funkcí, kterou vykonává zaměstnanec zařazený do obecního úřadu, do pověřeného obecního úřadu nebo finančního úřadu, přičemž podmínkou je, že se musí jednat přímo o výkon státní správy vztahující se k územní působnosti příslušné obce (nebo rovněž o zaměstnance jmenovaného starostou či radou obce atd.).

Může úředník obecního úřadu kandidovat v komunálních volbách? Pomine neslučitelnost funkcí tím, že dojde k jeho volbě do uvolněné funkce člena zastupitelstva (starosta, místostarosta)?

V prvé řadě je třeba uvést, že neslučitelnost nastává a okamžikem zvolení určité osoby členem zastupitelstva obce. Na odstranění případné neslučitelnosti funkcí mají zvolení členové zastupitelstva v podstatě až 3 měsíce po ustavujícím zasedání zastupitelstva. 

Zda zvolením do uvolněné funkce neslučitelnost odpadává, či nikoliv, zákon výslovně neupravuje, stejně tak se k tomu nevyjadřují metodiky Ministerstva vnitra.

Zákon neslučitelnost spojuje se dvěma podmínkami, které, aby se o neslučitelnost jednalo, musejí být naplněny současně 

  1. zastupitel je zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu (eventuálně do pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu ORP, krajského úřadu nebo finančního úřadu) a současně 
  2. zastupitel vykonává přímo státní správu vztahující se k působnosti příslušné obce, nebo je zaměstnancem, který byl do své funkce jmenován starostou nebo radou.

Úředník obecního úřadu nejspíše splňuje obě podmínky současně, nemělo by tedy dojít k souběhu výkonu funkce úředníka obecního úřadu a zastupitele v téže obci. Je-li však úředník  na ustavující schůzi zastupitelstva zvolen do uvolněné funkce, měla by tím být neslučitelnost odstraněna. Je totiž obecně v rámci výkladů připuštěno, že teoreticky lze odstranit neslučitelnost změnou pracovní náplně z hlediska faktického stavu, tím spíše není dle našeho názoru vyloučeno, aby neslučitelnost byla právě odstraněna uvolněním pro výkon veřejné funkce.

Ve sporných případech však posuzování neslučitelnosti náleží příslušnému zastupitelstvu obce, eventuálně řediteli krajského úřadu. 

Může kandidovat do obecního zastupitelstva vedoucí odboru příslušného krajského úřadu?

Otázka slučitelnosti funkce člena zastupitelstva obce je upravena především v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí, podle kterého funkce člena zastupitelstva obce, je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu nebo krajského nebo finančního úřadu. Funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná pouze za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce.

Jelikož vedoucí odboru příslušného krajského úřadu obci zcela určitě splňuje výše uvedenou podmínku (domníváme se, že s ohledem na pozici na daného odboru půjde o státní správu týkající se konkrétní obce), byla by jeho funkce zastupitele s činností na krajském úřadě neslučitelná. 

Kandidatuře to však nebrání.

Podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí totiž platí, že v případě neslučitelnosti funkcí, která nastane dnem zvolení členem zastupitelstva obce, nevysloví příslušné zastupitelstvo zánik mandátu na ustavujícím zasedání, ale umožní takto zvolenému členu zastupitelstva obce, aby do 3 dnů po ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru. Pokud člen zastupitelstva obce nepředloží do 3 měsíců po ustavujícím zasedání příslušnému starostovi nebo primátorovi doklad o tom, že důvod neslučitelnosti funkcí pominul, vysloví zánik mandátu zastupitelstvo obce.

Může vykonávat příslušník hasičského záchranného sboru funkci obecního zastupitele a kandidovat jako nezávislý kandidát na kandidátce politické strany s odkazem na § 47 odst. 1 služebního zákona č. 361/2003 Sb.?

Neslučitelnost funkce člena zastupitelstva obce upravuje zákon o volbách do zastupitelstev obcí, přičemž neslučitelnost funkce člena zastupitelstva obce s výkonem služebního poměru příslušníka bezpečnostního sboru v něm stanovena není. V případě příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky je ale třeba vycházet i z dalších právních předpisů. Konkrétně se jedná o zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 

Funkce člena zastupitelstva obce s výkonem služebního poměru příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky je slučitelná, a to jak v případě, že by příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky kandidoval jako nezávislý kandidát, resp. kandidoval za sdružení nezávislých kandidátů, tak i v případě, že je kandidátem uvedeným na kandidátní listině politické strany, politického hnutí nebo jejich koalic, pokud je na kandidátní listině uvedeno, že není členem žádné politické strany ani politického hnutí, neboť podle § 47 odst. 1 zákona o služebním poměru příslušník nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí ani vykonávat činnost v jejich prospěch; volební právo příslušníka tím není dotčeno. 

Činnost člena zastupitelstva obce nelze dle našeho názoru jednoznačně považovat za výkon činnosti ve prospěch politické strany nebo hnutí, protože jeho mandát je mandátem reprezentativním a podle zákona o obcích vykonává člen zastupitelstva obce svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem (který mluví jen o věrnosti republice a respektování zájmů obce a jejich občanů) a není přitom vázán žádnými příkazy. Samotný fakt, že příslušník bezpečnostního sboru byl zvolen (popř. kandiduje) do zastupitelstva obce za určitou politickou stranu nebo hnutí, neznamená automaticky, že bude vykonávat činnost v jejich prospěch.

Je umožněno policistovi (příslušníku bezpečnostního sboru) kandidovat do obecního zastupitelstva?

Podle současné úpravy neslučitelnost funkcí člena zastupitelstva obce upravuje zákon o volbách do zastupitelstev obcí, přičemž neslučitelnost funkcí člena zastupitelstva obce s výkonem služebního poměru příslušníka bezpečnostního sboru v něm zmiňována není. 

V případě příslušníka Policie ČR je ale třeba vycházet i z dalších právních předpisů. Konkrétně se jedná o zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Funkce člena zastupitelstva obce s výkonem služebního poměru příslušníka Policie ČR je slučitelná, a to jak v případě, že by daný příslušník kandidoval jako nezávislý kandidát, resp. kandidoval za sdružení nezávislých kandidátů, tak i v případě, že je kandidátem uvedeným na kandidátní listině politické strany, politického hnutí nebo jejich koalic, pokud je na kandidátní listině uvedeno, že není členem žádné politické strany ani politického hnutí, neboť podle zákona o služebním poměru příslušník nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí ani vykonávat činnost v jejich prospěch; volební právo příslušníka tím není dotčeno. 

Činnost člena zastupitelstva obce nelze dle našeho názoru jednoznačně považovat za výkon činnosti ve prospěch politické strany nebo hnutí, protože jeho mandát je mandátem reprezentativním a podle zákona o obcích vykonává člen zastupitelstva obce svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. Samotný fakt, že příslušník bezpečnostního sboru byl zvolen (popř. kandiduje) do zastupitelstva obce na kandidátní listině určité politické strany nebo hnutí, neznamená automaticky, že bude vykonávat činnost v jejich prospěch.

Vedoucí stavebního úřadu byl zvolen uvolněným starostou. Musí podat výpověď z důvodu neslučitelnosti funkcí a střetu zájmů?

Výkon funkce starosty je dle zákoníku práce výkonem veřejné funkce. Výkon veřejné funkce je překážkou v práci na straně zaměstnance. Zaměstnavatel je v takovém případě povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v rozsahu výkonu veřejné funkce. Zaměstnavatel tedy není oprávněn požadovat po zaměstnanci, aby podal výpověď z pracovního poměru z důvodu, že byl zvolen do veřejné funkce. Jelikož se jedná o starostu, který je pro výkon funkce z pracovního poměru uvolněn, nebude po dobu trvání výkonu funkce vykonávat práce pro zaměstnavatele. Není tedy možné, aby se jednalo o neslučitelnost funkcí.

Dle zákoníku práce rovněž platí, že má-li zaměstnanec zájem po skončení výkonu veřejné funkce nastoupit na své původní pracovní místo, je zaměstnavatel povinen zařadit jej na jeho původní práci a pracoviště. Až v případě, že to není možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance podle jeho pracovní smlouvy.

Jde o neslučitelnost funkcí, pokud bude starosta/místostarosta vykonávat zároveň funkci účetního obce? Jaké sankce příp. plynou z porušení tohoto střetu zájmů? Je rozdíl v tom, zda se jedná o uvolněného nebo neuvolněného zastupitele?

Otázka slučitelnosti  funkce člena zastupitelstva obce (včetně starosty či místostarosty) je upravena především v ustanovení § 5 zákona o volbách do zastupitelstev obcí podle kterého není možné vykonávat činnost, kterou vykonává zaměstnanec zařazený do obecního úřadu, do pověřeného obecního úřadu nebo finančního úřadu a zároveň se jedná o výkon státní správy, který se přímo vztahuje k územní působnosti obce.

Konkrétně to tedy znamená, že je možné, aby neuvolněný místostarosta vykonával funkci účetního obce. Zásadní podmínkou ovšem je, že pracovní náplň účetního nesmí spočívat ve výkonu státní správy, protože pak by došlo k zákonem předpokládané neslučitelnosti. V takové situaci by mělo v souladu s ustanovením § 55 odst. 3 písm. c) zákona o volbách do zastupitelstev obcí dojít k vyslovení zániku mandátu zastupitele. 

Situace, kdy by funkce účetního (nevykonávající státní správu) byla vykonávána uvolněným zastupitelem je podle mnohých názorů problematická a obecně se spíše nedoporučuje. U uvolněných zastupitelů obce se předpokládá, že svoji funkci vykonávají plnohodnotně v rozsahu odpovídajícímu běžnému zaměstnání, za což jim také přísluší tabulkově stanovená odměna. V situaci, kdy by uvolněný zastupitel svůj čas dělil mezi výkon funkce uvolněného zastupitele a výkon funkce účetní v pracovním poměru (byť např. na zkrácený úvazek) se nabízí úvaha, zda nedochází k rozporu se samotnou podstatou uvolněnosti zastupitele. Podle našeho názoru takovou praxi, i s ohledem na právo uvolněných zastupitelů podnikat, připustit však lze. Nicméně je na zvážení, zda takový krok je v souladu s politickou odpovědností daného zastupitele či celého zastupitelstva, jakožto orgánu, který o uvolnění rozhoduje, vůbec.

K funkci účetního ještě dodáváme, že dle zákona o obcích nemůže být osoba, která zabezpečuje rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu, členem finančního nebo kontrolního výboru, a zároveň platí, že ke vzniku pracovněprávního vztahu mezi členem zastupitelstva a obcí je nezbytné schválení zastupitelstvem obce.

Vyloučit též nelze možnost, že by funkci účetního vykonával jako osoba samostatně výdělečně činná.

Související ustanovení

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

§ 5

(2) Funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce, města, územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy zařazeným do obecního nebo městského úřadu této obce nebo města nebo Magistrátu hlavního města Prahy; funkce člena zastupitelstva městského obvodu nebo městské části je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do úřadu tohoto městského obvodu nebo městské části a s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do magistrátu příslušného územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy; funkce člena zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do úřadu městského obvodu nebo městské části tohoto města; funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu nebo krajského nebo finančního úřadu.

(3) Funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části (dále jen "zastupitelstvo obce") je neslučitelná podle odstavce 2 pouze za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, města, územně členěného statutárního města, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části (dále jen "obec"), nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou, primátorem, v hlavním městě Praze primátorem hlavního města Prahy nebo starostou městské části, hejtmanem nebo radou kraje, obce, města, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části.