Neslučitelnost funkcí

Otázka neslučitelnosti je upravena především v § 5 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. K případné neslučitelnosti funkcí dochází v okamžiku zvolení zastupitelem obce (včetně starosty a místostarosty).

Funkce člena zastupitelstva je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce zařazeným do obecního úřadu, stejně tak krajského nebo finančního úřadu, a to za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou nebo radou obce.

Zastupitelem obce by tak neměl být zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu téže obce či obce, která vykonává působnosti vůči této obci (např. ORP), krajského úřadu nebo finančního úřadu.

O slučitelnosti či neslučitelnosti funkcí však rozhoduje primárně zastupitelstvo dané obce. V případě neslučitelnosti funkcí která nastane dnem zvolení zastupitelem, nevysloví příslušné zastupitelstvo zánik mandátu na ustavujícím zasedání, ale umožní takto zvolenému zastupiteli, aby do 3 dnů po ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru. Pokud člen zastupitelstva obce nepředloží do 3 měsíců po ustavujícím zasedání příslušnému starostovi doklad o tom, že důvod neslučitelnosti funkcí pominul, mělo by zastupitelstvo vyslovit zánik mandátu daného zastupitele. Neučiní-li tak, vloží se do věci ředitel krajského úřadu, který v krajním případě může vyslovit zánik mandátu zastupitele.

Pozornost je pak třeba věnovat i zvláštním předpisům upravujícím podmínky kandidatury v komunálních volbách pro některá povolání.

Svouvisející dotazy

Jde o neslučitelnost funkcí, pokud bude starosta/místostarosta vykonávat zároveň funkci účetního obce? Je rozdíl v tom, zda se jedná o uvolněného nebo neuvolněného zastupitele?

Otázka slučitelnosti  funkce člena zastupitelstva obce (včetně starosty či místostarosty) je upravena především v ustanovení § 5 zákona o volbách do zastupitelstev obcí podle kterého není možné vykonávat činnost, kterou vykonává zaměstnanec zařazený do obecního úřadu, do pověřeného obecního úřadu nebo finančního úřadu a zároveň se jedná o výkon státní správy, který se přímo vztahuje k územní působnosti obce.

Konkrétně to tedy znamená, že je možné, aby neuvolněný místostarosta vykonával funkci účetního obce. Zásadní podmínkou ovšem je, že pracovní náplň účetního nesmí spočívat ve výkonu státní správy, protože pak by došlo k zákonem předpokládané neslučitelnosti. V takové situaci by mělo v souladu s ustanovením § 55 odst. 3 písm. c) zákona o volbách do zastupitelstev obcí dojít k vyslovení zániku mandátu zastupitele. 

Situace, kdy by funkce účetního (nevykonávající státní správu) byla vykonávána uvolněným zastupitelem je podle mnohých názorů problematická a obecně se spíše nedoporučuje. U uvolněných zastupitelů obce se předpokládá, že svoji funkci vykonávají plnohodnotně v rozsahu odpovídajícímu běžnému zaměstnání, za což jim také přísluší tabulkově stanovená odměna. V situaci, kdy by uvolněný zastupitel svůj čas dělil mezi výkon funkce uvolněného zastupitele a výkon funkce účetní v pracovním poměru (byť např. na zkrácený úvazek) se nabízí úvaha, zda nedochází k rozporu se samotnou podstatou uvolněnosti zastupitele. Podle našeho názoru takovou praxi, i s ohledem na právo uvolněných zastupitelů podnikat, připustit však lze. Nicméně je na zvážení, zda takový krok je v souladu s politickou odpovědností daného zastupitele či celého zastupitelstva, jakožto orgánu, který o uvolnění rozhoduje, vůbec.

K funkci účetního ještě dodáváme, že dle zákona o obcích nemůže být osoba, která zabezpečuje rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu, členem finančního nebo kontrolního výboru, a zároveň platí, že ke vzniku pracovněprávního vztahu mezi členem zastupitelstva a obcí je nezbytné schválení zastupitelstvem obce.

Vyloučit též nelze možnost, že by funkci účetního vykonával jako osoba samostatně výdělečně činná.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Pokud se dosud neuvolněný starosta obce, který podniká, rozhodne stát starostou uvolněným, může dále podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Vedoucí stavebního úřadu byl zvolen uvolněným starostou. Musí podat výpověď z důvodu neslučitelnosti funkcí a střetu zájmů?

Výkon funkce starosty je dle zákoníku práce výkonem veřejné funkce. Výkon veřejné funkce je překážkou v práci na straně zaměstnance. Zaměstnavatel je v takovém případě povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v rozsahu výkonu veřejné funkce. Zaměstnavatel tedy není oprávněn požadovat po zaměstnanci, aby podal výpověď z pracovního poměru z důvodu, že byl zvolen do veřejné funkce. Jelikož se jedná o starostu, který je pro výkon funkce z pracovního poměru uvolněn, nebude po dobu trvání výkonu funkce vykonávat práce pro zaměstnavatele. Není tedy možné, aby se jednalo o neslučitelnost funkcí.

Dle zákoníku práce rovněž platí, že má-li zaměstnanec zájem po skončení výkonu veřejné funkce nastoupit na své původní pracovní místo, je zaměstnavatel povinen zařadit jej na jeho původní práci a pracoviště. Až v případě, že to není možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance podle jeho pracovní smlouvy.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.