Neslučitelnost funkcí

Otázka neslučitelnosti je upravena především v § 5 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. K případné neslučitelnosti funkcí dochází v okamžiku zvolení zastupitelem obce (včetně starosty a místostarosty).

Funkce člena zastupitelstva je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce zařazeným do obecního úřadu, stejně tak krajského nebo finančního úřadu, a to za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou nebo radou obce.

Zastupitelem obce by tak neměl být zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu téže obce či obce, která vykonává působnosti vůči této obci (např. ORP), krajského úřadu nebo finančního úřadu.

O slučitelnosti či neslučitelnosti funkcí však rozhoduje primárně zastupitelstvo dané obce. V případě neslučitelnosti funkcí která nastane dnem zvolení zastupitelem, nevysloví příslušné zastupitelstvo zánik mandátu na ustavujícím zasedání, ale umožní takto zvolenému zastupiteli, aby do 3 dnů po ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru. Pokud člen zastupitelstva obce nepředloží do 3 měsíců po ustavujícím zasedání příslušnému starostovi doklad o tom, že důvod neslučitelnosti funkcí pominul, mělo by zastupitelstvo vyslovit zánik mandátu daného zastupitele. Neučiní-li tak, vloží se do věci ředitel krajského úřadu, který v krajním případě může vyslovit zánik mandátu zastupitele.

Pozornost je pak třeba věnovat i zvláštním předpisům upravujícím podmínky kandidatury v komunálních volbách pro některá povolání.