Co zastupitel dělá?

Stejně jako u odměňování, i v případě pracovní činnosti a jejím časovém rozsahu rozhoduje především to, zda je člen zastupitelstva pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn či nikoliv. Uvolněný člen zastupitelstva totiž svou funkci vykonává v podstatě na plný úvazek, zatímco činnost neuvolněného člena zastupitelstva je dána kromě poměrů v rámci jednotlivých obcí primárně tím, jaké všechny funkce konkrétní člen zastupitelstva vykonává, zda je například ve výborech či komisích, zda je i členem rady apod.

Minimální náplní práce každého zastupitele je účast na zasedáních zastupitelstva, která jsou veřejná, či případně i na tzv. pracovních zasedáních zastupitelstva, na nichž jsou témata jen diskutována a není o nich rozhodováno. Člen zastupitelstva by se měl rovněž na každé zasedání zastupitelstva připravovat, k čemuž bývají členům zastupitelstva nejméně 7 dní před zasedáním zasílány podklady.

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, standardně tedy rozhoduje o převodech nemovitostí, schvaluje rozpočet, volí starostu, místostarostu či i členy rady, vydává obecně závazné vyhlášky, stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi atd. Přesný výčet témat, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu, obsahuje zákon o obcích.

Další „pracovní” povinnosti mohou členu zastupitelstva vzniknout spolu se členstvím v některém z výborů (povinně jsou zřizovány finanční a kontrolní výbor) či komisi.

Související dotazy

Může řadový člen zastupitelstva oddávat při svatebních obřadech?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Může se zastupitelstvo usnést na konání tzv. pracovních schůzek zastupitelů, kde by mohli zastupitelé debatovat o důležitých tématech? Musí se jich zastupitelé účastnit?

Praxe spočívající v konání tzv. pracovních schůzek zastupitelstva obce možná je. Je ale nutné pamatovat na skutečnost, že přijímat usnesení zastupitelstvo obce může pouze na veřejných zasedáních, která byla svolána v souladu s ustanovením § 93 zákona o obcích.

Situace, kdy se členové zastupitelstva obce na pracovních schůzkách seznámí s problematikou a podklady připravovaného zasedání zastupitelstva obce, není tedy v rozporu se zákonem. Pracovní schůzky, ačkoli na nich není možné přijímat usnesení, by však neměly nahrazovat zasedání řádně svolaná. Nemělo by tedy docházet k situacím, kdy na řádně svolaném zasedání zastupitelstva obce dochází jen ke schvalování „předjednaných“ usnesení, aniž by daná problematika byla řádně projednána.

Je tedy samozřejmě možné, aby se zastupitelstvo obce usneslo, že se bude na tzv. pracovních schůzkách scházet, avšak v takovém případě je na uvážení každého člena zastupitelstva obce, zda se takových schůzek bude účastnit, či nikoliv. V zásadě se tedy jedná o stejnou situaci jako v případě řádně svolaných zasedání zastupitelstva obce – záleží na osobní politické zodpovědnosti každého zastupitele, zda se těchto zasedání bude zúčastňovat.

Může zastupitelstvo obce pověřit radu obce rozhodováním o některé z vyhrazených pravomocí zastupitelstva obce (např.: rozhodování o nabytí a převodu inženýrských sítí a pozemních komunikací, o právu stavby)?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Jsou někde v zákoně uvedeny finanční limity pravomocí starosty (v obci, kde se rada obce nevolí)?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Související ustanovení

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ 83

(1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

(2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.

§ 84

(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1).

(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

 • schvalovat program rozvoje obce,
 • schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni,
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,29)
 • delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 • navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání; to neplatí, rozhoduje-li rada obce ve věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c),
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
 • určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 • stanovit paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 71 odst. 3, rozhodovat o mimořádných odměnách podle § 76, o plněních pro členy zastupitelstva obce podle § 80 a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva obce podle § 81a odst. 6,
 • vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce,
 • zřizovat a zrušovat obecní policii,
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 • rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 • udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
 • stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
 • rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce,
 • zrušen
 • rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis,
 • plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.

(3) Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.

(4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.

(5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1.

§ 85

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:

 • nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
 • poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
 • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
 • uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejíž je obec společníkem,
 • peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
 • vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,
 • zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
 • dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 • postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 • uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti,
 • zastavení nemovitých věcí,
 • vydání komunálních dluhopisů,
 • nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce,
 • zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo obce zcela nebo zčásti svěřit radě obce nebo starostovi.