Počet zastupitelů

Zastupitelstvo je před každými volbami oprávněno stanovit nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb počet členů zastupitelstva na další volební období, přičemž možné rozpětí počtu členů upravuje zákon dle počtu obyvatel obce. Například pro obce do 500 obyvatel (přičemž rozhodující je počet obyvatel k 1. lednu roku, v němž se konají volby) je možný počet 5 až 15 členů, pro obce nad 500 do 3000 obyvatel pak 7 až 15 členů. Počet členů zastupitelstva obce se oznamuje na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení a rovněž i způsobem v místě obvyklým (typicky na webových stránkách).

Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu v končícím volebním období.

Kolik členů může mít zastupitelstvo?

Související dotazy

Musí současné zastupitelstvo určit počet členů budoucího zastupitelstva, které vzejde z řádných komunálních voleb v letošním roce?

Nemusí. Ačkoliv podle zákona o obcích platí, že počet členů zastupitelstva obce na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích, tak podle zákona o obcích rovněž platí, že pokud zastupitelstvo zastupitelstvo neurčí jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období. Jinými slovy, pokud zastupitelstvo se počtem členů zastupitelstva pro nové volební období nebude zabývat, zůstává počet členů zastupitelstva pro další volební období stejný.

Může být počet členů zastupitelstva sudý?

Zákon nestanoví, že by počet členů zastupitelstva musel být lichý. Lze však upozornit na to, že zákonodárce stanovil pro jednotlivé velikostní kategorie obcí minimální a maximální počty zastupitelů vždy jako lichá čísla, což naznačuje, že zákonodárce považuje lichý počet zastupitelů za vhodnější.

Počet členů zastupitelstva tedy sice může být i sudý, nicméně jej nelze doporučit, protože sudý počet zvyšuje riziko, že při hlasování nedojde k získání nadpoloviční většiny pro přijetí usnesení.

Související ustanovení

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ 67

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

§ 68

(1) Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části

  • do 500 obyvatel, 5 až 15 členů
  • nad 500 do 3 000 obyvatel, 7 až 15 členů
  • nad 3 000 do 10 000 obyvatel, 11 až 25 členů
  • nad 10 000 do 50 000 obyvatel, 15 až 35 členů
  • nad 50 000 do 150 000 obyvatel, 25 až 45 členů
  • nad 150 000 obyvatel, 35 až 55 členů.

(2) Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce3b) obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým.

(3) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se konají volby.

(4) Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.

(5) Dojde-li ke sloučení obcí nebo k oddělení části obce, stanoví počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, Ministerstvo vnitra. Dojde-li ke zřízení městského obvodu nebo městské části v územně členěném statutárním městě, stanoví počet členů zastupitelstva městského obvodu nebo městské části, který má být zvolen, magistrát v přenesené působnosti. Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce a členů zastupitelstva městského obvodu nebo městské části se postupuje podle odstavce 1 obdobně.