Jak se v komunálních volbách volí?

Volební systém v komunálních volbách je poměrně komplikovaný. Pro komunální volby jsou příznačné hlasovací lístky v podobě velkých plachet, jelikož na jednom hlasovacím lístku jsou obsaženi všichni kandidáti. Každý volič může volit napříč všemi kandidátkami, a to v podstatě třemi způsoby. Klíčové je, že každý volič disponuje tolika hlasy, kolik je voleno členů zastupitelstva. Možnosti jsou následující:

  • Volič označí křížkem pouze volební stranu.
  • Volič označí křížkem volební stranu a jednotlivé kandidáty jiných volebních stran.
  • Volič označí křížkem jednotlivé kandidáty jedné či více volebních stran.

Jednodušší bude vše vysvětlit na příkladu. V obci Nádherná je voleno 7 členů zastupitelstva a voliči mají na výběr ze tří kandidátních listin (Hnutí pro Nádhernou, Za obec Nádhernější a Nádherní sobě), přičemž každá kandidátní listina má právě 7 kandidátů. Celkem tedy kandiduje 21 kandidátů, každý volič má 7 hlasů, může tak dát celkem 1 až 7 hlasů.

  • Volič označí křížkem pouze kandidátní listinu “Za obec Nádhernější”, tato kandidátní listina obdrží celkem 7 hlasů (každý z kandidátů 1 hlas).
  • Volič označí křížkem kandidátní listinu “Nádherní sobě” a další křížek udělá u jednoho kandidáta z kandidátní listiny “Hnutí pro Nádhernou” a “Za obec Nádhernější”. Kandidátní listina Nádherní sobě tak obdrží celkem 5 hlasů (prvních pět kandidátů v pořadí), po jednom hlasu obdrží kandidáti zbylých kandidátek označených voličem.
  • Volič označí křížkem jednotlivé kandidáty ze všech tří kandidátek (maximálně může rozdat 7 hlasů). V takovém případě obdrží jednotlivé kandidátní listiny tolik hlasů, kolik křížků u jejich kandidátů volič učiní (hlasy budou přičteny těmto kandidátům).

Související ustanovení

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

§ 34

Způsob hlasování

(1) Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (§ 31 odst. 3).

(2) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

(3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.

(4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

(5) Po úpravě hlasovacího lístku podle odstavců 3 a 4 jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise. V územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části do jedné úřední obálky.

(6) Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.