Zasedání zastupitelstva

Zákon o obcích stanoví, že zastupitelstvo obce se schází podle potřeby – nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Starosta je navíc povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce do 21 dnů od doručení žádosti obecnímu úřadu, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Fakt, že starosta řídí zasedání zastupitelstva obce, ale neznamená, že by starosta mohl zastupitelstvu obce nakazovat, o čem bude jednat, jak dlouho o tom bude jednat či snad komu bude uděleno slovo – ačkoli má tedy starosta obce na starosti organizační stránku zasedání zastupitelstva obce, z pohledu rozhodovacích pravomocí v rámci zasedání zastupitelstva obce je „pouhým“ řadovým zastupitelem.