Průběh

Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta.

Usnášeníschopné je zastupitelstvo, je-li přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, pro schválení usnesení je třeba nadpoloviční většina všech zastupitelů. Postupuje se podle schváleného jednacího řádu, není tedy třeba vydávat nový.

Na ustavujícím zasedání by mělo dojít ke složení slibu, byť mandát zastupitelům vzniká již samotným zvolením. Odepření složení slibu, nebo jeho složení s výhradou však vede k zániku mandátu.

Z hlediska samotného programu zasedání by měly být zařazeny a projednány následující body:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty (eventuálně i členů rady)
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů výborů (nejméně tříčlenné)
  2. volba předsedy finančního výboru – musí jím být člen zastupitelstva
  3. volba předsedy kontrolního výboru – musí jím být člen zastupitelstva
  4. volba členů finančního výboru – nemůže jím být starosta/místostarosta/tajemník ani osoba zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu
  5. volba členů kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva

Související dotazy

Je možné, aby na ustavujícím zasedání zastupitelstva bylo zvoleno jen šest radních a ten sedmý až na dalším zasedání zastupitelstva?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Pokud nedojde na ustavujícím zasedání zastupitelstva ke zvolení starosty ani místostarosty, kdo vede obec? V případě, že to je stávající starosta i místostarosta, jak dlouho může obec takto fungovat?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Pokud by ustavující zasedání nového zastupitelstva neřídil nejstarší zastupitel, ale třeba staronový starosta nebo jiný zastupitel, lze z toho odvodit nějaké důsledky, např. neplatnost?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Související ustanovení

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ 91

(1) Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno. Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce se volí starosta, místostarosta a další členové rady obce.

(2) Jestliže se ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce nekonalo ve lhůtě podle odstavce 1, svolá je po uplynutí této lhůty Ministerstvo vnitra, ledaže soud vyhověl návrhu na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování. Informaci o svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce zveřejní Ministerstvo vnitra v rozsahu stanoveném v § 93 po dobu v tomto ustanovení stanovenou na své úřední desce.