Pravomoci starosty v obci bez rady

Ze zákona o obcích vyplývá, že v obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon jinak.

Pravomoci, které jsou vyhrazeny výslovně zastupitelstvu obce namísto starostovi v obcích, kde se rada obce nevolí, jsou výslovně uvedeny v § 102 odst. 4 zákona o obcích. Starosta tak nesmí namísto rady obce rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, vydávat nařízení obce, stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu, stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce, přezkoumávat na základě podnětu opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi nebo schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace – všechny tyto otázky budou spadat do pravomoci zastupitelstva obce (starosta v obci, kde se rada obce nevolí, tak o těchto otázkách výslovně nesmí namísto rady obce rozhodovat sám).