Pravomoci starosty

Pravomoci starosty upravuje v obecné rovině § 103 a násl. zákona o obcích. Obecně lze konstatovat, že pravomoci starosty jsou dle zákona o obcích poměrně široké, přičemž mezi jako nejvýznamnější lze uvést tyto pravomoci:

  • zastupování obce navenek,
  • svolávání a řízení zasedání zastupitelstva obce,
  • volba tajemníka obecního úřadu (se souhlasem ředitele krajského úřadu),
  • odpovědnost za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
  • plnění úkolů zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů, uzavírání a ukončování pracovních poměrů se zaměstnanci obce, stanovení platu těmto zaměstnancům (pokud není v obci tajemník obecního úřadu),
  • odpovědnost za informování veřejnosti o činnosti obce,
  • rozhodování o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
  • kontrolní funkce nad usneseními rady obce,
  • zřizování zvláštních orgánů pro výkon přenesené působnosti, jmenování a odvolání jejich členů
  • a další.

Pouze pro úplnost uvádíme, že určení, zda je starosta obce pro výkon své funkce uvolněn či nikoli, nehraje z hlediska pravomocí roli. Nadto platí, že starosta obce (ať už uvolněný nebo neuvolněný), vykonává veřejnou funkci, a to (obrazně řečeno) 24 hodin denně a 7 dní v týdnu – je tedy odpovědností starosty, aby čas, který výkonu funkce věnuje, přizpůsobil potřebám občanů a orgánů obce a zároveň byl k dispozici při řešení otázek týkajících se chodu obce. V případě, že by zastupitelstvo obce dospělo k závěru, že starosta neplní svou funkci řádně, může zastupitelstvo obce rozhodnout o jeho odvolání.

Svouvisející dotazy

Je v pravomoci starosty rozhodnout o tom, zda smlouva se zaměstnancem obce zařazeným do obecní policie bude uzavřena na dobu určitou, či neurčitou?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Jsou někde v zákoně uvedeny finanční limity pravomocí starosty (v obci, kde se rada obce nevolí)?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Kdo určuje počet strážníků Městské policie?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Je možné, aby starosta v obci, kde se nevolí rada, zveřejnil záměr prodeje nemovitého majetku, aniž by o této záležitosti předem rozhodlo zastupitelstvo obce?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Musí vyjádření obce jakožto účastníka územního řízení schvalovat zastupitelstvo, nebo je to pravomoc starosty obce?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Má starosta pracovní dobu?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.