Pravomoci starosty

Pravomoci starosty upravuje v obecné rovině § 103 a násl. zákona o obcích. Obecně lze konstatovat, že pravomoci starosty jsou dle zákona o obcích poměrně široké, přičemž mezi jako nejvýznamnější lze uvést tyto pravomoci:

  • zastupování obce navenek,
  • svolávání a řízení zasedání zastupitelstva obce,
  • volba tajemníka obecního úřadu (se souhlasem ředitele krajského úřadu),
  • odpovědnost za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
  • plnění úkolů zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů, uzavírání a ukončování pracovních poměrů se zaměstnanci obce, stanovení platu těmto zaměstnancům (pokud není v obci tajemník obecního úřadu),
  • odpovědnost za informování veřejnosti o činnosti obce,
  • rozhodování o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
  • kontrolní funkce nad usneseními rady obce,
  • zřizování zvláštních orgánů pro výkon přenesené působnosti, jmenování a odvolání jejich členů
  • a další.

Pouze pro úplnost uvádíme, že určení, zda je starosta obce pro výkon své funkce uvolněn či nikoli, nehraje z hlediska pravomocí roli. Nadto platí, že starosta obce (ať už uvolněný nebo neuvolněný), vykonává veřejnou funkci, a to (obrazně řečeno) 24 hodin denně a 7 dní v týdnu – je tedy odpovědností starosty, aby čas, který výkonu funkce věnuje, přizpůsobil potřebám občanů a orgánů obce a zároveň byl k dispozici při řešení otázek týkajících se chodu obce. V případě, že by zastupitelstvo obce dospělo k závěru, že starosta neplní svou funkci řádně, může zastupitelstvo obce rozhodnout o jeho odvolání.