Odměňování starosty

Odměňování uvolněného starosty

Odměňování uvolněného starosty se řídí prováděcím předpisem – konkrétně tedy nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Výše odměny tedy automaticky vyplývá z nařízení vlády – zastupitelstvo obce (ani jiný orgán obce) tak o výši odměny uvolněného starosty nikterak nerozhodují.

Odměňování neuvolněného starosty

Oproti ostatním neuvolněným členům zastupitelstva obce neuvolněnému starostovi obce vzniká nárok na určitou odměnu za měsíc ze zákona, tedy automaticky ode dne zvolení do funkce alespoň v zákonem stanovené minimální výši. Nerozhodlo-li zastupitelstvo ve svém usnesení jinak, neuvolněnému starostovi za výkon funkce náleží odměna ve výši 0,3 násobku výše odměny, která by náležela v dané obci uvolněnému starostovi. Takto stanovenou minimální výši odměny nelze snížit, ale pouze zvýšit - zastupitelstvo obce tuto odměnu může navýšit až na 0,6 násobek odměny uvolněného starosty.

Měsíční odměny