Volební kampaň

Zákonná úprava volební kampaně pro komunální volby je velice strohá. Platí, že pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně, přičemž se na takové bezúplatné plnění nevztahují ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí.

Ve dny voleb je pak zakázána jakákoliv volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jejím bezprostředním okolí.

K volební kampani tak lze bezesporu využívat i komunikační média obce (typicky obecní zpravodaje) nebo právnické osoby, která je obcí ovládaná, avšak s tím limitem, že by zde měla být zachována korektnost a neutralita a všechny volební strany (a kandidáti) mají stejné podmínky pro zveřejňování svých výstupů.

Pravomoc Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí se na komunální volby nevztahuje, volební strany ani nezřizují transparentní bankovní účet.

Související dotazy

Jak má svaz nezávislých kandidátů (SNK) v komunálních volbách vést finance k volební kampani? Založení bankovního účtu pro subjekt bez IČ (kterým SNK je) není možné. Chceme všechny sponzory zveřejnit a mít vše v souladu se zákonem.

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí stanovuje, že volební stranou (tedy subjektem oprávněným kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí) podle tohoto zákona může být mj. sdružení nezávislých kandidátů. Sdružení nezávislých kandidátů je svojí povahou neformálním uskupením, které není nikde registrované, a je utvořeno pouze pro volby, ve kterých kandiduje. 


Vzhledem k Vámi popisovanému problému, kdy není možné založit bankovní účet pro subjekt bez IČ, lze doporučit buď založení spolku, jehož členy budou kandidáti sdružení v nezávislém sdružení kandidátů, nebo založení bankovního účtu jednou fyzickou osobou s tím, že ostatní kandidáti (nebo někteří z nich) sdruženi ve sdružení nezávislých kandidátů budou mít k účtu dispoziční oprávnění. Varianta spočívající v založení spolku je jistě administrativně náročnější a je vhodná spíše pro déletrvající seskupení osob (počítá-li se např. s tím, že by podpora mohla být poskytována nejen do voleb, ale i v následném období a materiálně podporovat kandidáty v jejich činnosti v nadcházejícím volebním období, nebo i kupř. v dalších volbách atp.). 


Spolek je právnická osoba, dojde tedy k získání IČ. V případě založení účtu jednou fyzickou osobou je možné oprávnit další fyzické osoby k disponování s účtem, čímž by tak fakticky došlo k naplnění účelu společného účtu sdružení nezávislých kandidátů. V tomto případě lze také doporučit upravení vzájemných vztahů týkající se společné kandidatury smluvně - inspirovat je možné se například právní úpravou společnosti, kterou zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v ustanovení § 2716 a násl. Další možností je zveřejnění evidence výdajů a nákladů sdružení nezávislých kandidátů např. na internetu.


Zároveň však upozorňujeme, že ve vztahu k volební kampani v komunálních volbách zákon nestanovuje povinnost mít transparentní volební účet.

Lze podat trestní oznámení na prokazatelnou lež, pomluvu, kterou zveřejní na sociální síti např. volební uskupení, které kandiduje proti současnému zastupitelstvu obce? Lež se týká nepravdivé informace, že stávající zastupitelstvo obce rozprodalo veškeré stavební obecní pozemky.

Podání trestního oznámení samozřejmě možné je. Je na zvážení každého dotčeného člena zastupitelstva obce, jakou formu a jaký postup v daném případě zvolí. Proti pomluvě v obecném smyslu slova se dá bojovat ve třech rovinách, záleží pak na její závažnosti. Tedy buď formou přestupku v režimu zákona o některých přestupcích, kde by pravděpodobně jednalo o ublížení na cti. Pak občanskoprávní žalobou na ochranu osobnosti podanou k příslušnému soudu nebo podáním trestního oznámení za trestný čin pomluvy. Aby však došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy, musí být prokázáno, že daná pomluva je způsobilá značnou měrou ohrozit Vaši vážnost u spoluobčanů – zejm. Vás poškodit v zaměstnání, narušit rodinné vztahy nebo způsobit jinou vážnou újmu. Doplňujeme také, že při občanskoprávním řešení u soudu se, lze domáhat toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Mimo to lze také žádat přiměřené zadostiučinění. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob (např. veřejná omluva) skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy. Máte právo i na odčinění způsobených duševních útrap, které samozřejmě musí být prokázány. Dle zákona musí být způsob a výše přiměřeného zadostiučinění určeny tak, aby byly odčiněny i okolnosti zvláštního zřetele hodné (např. úmyslné způsobení újmy, násobení účinků zásahu uváděním ve veřejnou známost, atd.). Pro úplnost dodáváme, že výše uvedené způsoby ochrany osobnosti se dotýkají každého bez rozdílu. Nicméně české soudy v těchto otázkách přistupují k osobám veřejně činným poněkud odlišně. Tzn., že politik (a tedy i zastupitel, starosta aj.) musí počítat s vyšším stupněm kritiky. Kritika může být tvrdší, adresnější apod. a politik tedy musí snést více než řadový občan. To ovšem neznamená, že musí snášet rozšiřování jasně lživých informací. Je podstatné najít hranici, kdy jde ještě o přiměřenou, byť tvrdou kritiku, kdy jde o osobní urážky, a kdy dokonce o hrubé nepravdy na hranici pomluvy. Nejlepší obranou se však v případě osob veřejně činných může jevit veřejná reakce na dané pomluvy v tisku, veřejně vystoupení na zasedání zastupitelstva apod.

Související ustanovení

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

§ 30

Volební kampaň

(1) Pro volební kampaň starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí.

(2) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.

(3) Ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.