Kdo může kandidovat?

Osoba, která je státním občanem České republiky (eventuálně jiného členského státu EU, má-li v ČR trvalý či přechodný pobyt), alespoň v druhý den voleb dosáhne věku 18 let, je v den voleb v obci přihlášena k trvalému pobytu a není omezena ve svéprávnosti k výkonu volebního práva a není jí omezena osobní svoboda z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Je rovněž možné se kandidatury vzdát, a to písemně nejpozději do 48 hodin před zahájením voleb, prohlášení je nutné doručit příslušného registračnímu úřadu.

Související dotazy

Je protizákonné měnit účelově trvalý pobyt, aby mohla být osoba volitelná do zastupitelstva?

Trvalý pobyt v pojetí českého práva je záležitost víceméně evidenční – k přihlášení k trvalému pobytu stačí vyplnit formulář a doložit užívací právo (vlastnické, nájemní či podnájemní) k bytu nebo domu, nebo souhlas osoby s tímto užívacím právem s přeregistrováním žadatele o změnu trvalého pobytu do této nemovitosti. Ústavní soud ovšem několikrát rozhodl (zejména se jednalo o kauzy Hřensko a Karlova Studánka), že v případě voleb se nelze spokojit jen s formální evidenční povahou a je třeba zkoumat i skutečný vztah voliče či kandidáta k danému místu. Na druhou stranu, v obou popisovaných případech šlo o manipulaci voleb, kdy voliči – přátelé a příbuzní kandidátů – byli účelově přihlašováni do budov, které ani nebyly způsobilé k bydlení. Soudy tedy postupují v podobných případech nanejvýš zdrženlivě. Kandidáti politických stran často bydlí ve velkých městech nebo v hlavním městě, avšak kandidují v obcích a krajích, v nichž rozhodně trvale nežijí. Není výjimkou kandidát mající trvalý pobyt na obecním či městském úřadě. Přesto nám není z praxe znám případ, kdy by byl kandidát úspěšně zbaven mandátu z tohoto důvodu. Každopádně by bylo nutné velmi důkladně posoudit okolnosti daného případu. Tedy, zda se jedná o skutečnou účelovou manipulaci, nebo zda kandidát má nějaký vztah k dané obci. 

Může kandidovat ve volbách do obecního zastupitelstva osoba, která je vyšetřovaná pro spáchání trestného činu Policií ČR?

Zákonem o volbách do zastupitelstev obcí jsou stanoveny podmínky pro volbu zastupitele, přičemž jednou z překážek je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody. Samotné vyšetřování pro trestný čin překážkou není a taková osoba tak může do obecního zastupitelstva kandidovat. V situaci, kdy by došlo k pravomocnému odsouzení zastupitele k nepodmíněnému trestu odnětí svobody během volebního období, se postupuje podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí (zánik mandátu v případě vyslovení zastupitelstva).

Související ustanovení

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

§ 4

(1) Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo hlavním městě Praze, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen "volič"); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením (dále jen "územně členěné statutární město") anebo městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.

(2) Překážkami výkonu volebního práva jsou

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva 7),
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,8) nebo
  • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

§ 5

(1) Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b); členem zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy může být zvolen ten volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a který je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské části přihlášen k pobytu.