Poradna pro obce - právní rada hned

Výzva k odstranění vozidla

Výzva vlastníka pozemní komunikace k odstranění důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích.

Celkem bylo vytvořeno 258 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Od 30. dubna 2020 nelze na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích odstavovat vozidla, která po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozována na pozemních komunikacích z důvodu, že:

  1. marně uplynula lhůta pro provedení pravidelné technické prohlídky ("propadlá technická") nebo
  2. byla zjištěna technickou prohlídkou nebo technickou silnièní kontrolou technická nezpůsobilost vozidla.

Nachází-li se takové vozidlo na místní pozemní komunikaci či veřejně přístupné účelové komunikaci ve vlastnictví obce, je obec oprávněna vyzvat provozovatele tohoto silničního vozidla, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo tuto pozemní komunikaci.

Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva doručena provozovateli vozidla, je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě.

Obec (v postavení vlastníka pozemní komunikace) doručuje výzvu do vlastních rukou. Za tímto účelem je oprávněna vyžádat si poskytnutí údajů o provozovateli silničního vozidla zapsaných v registru silničních vozidel. Nepodaří-li se doručit do vlastních rukou nebo nepodaří-li se zjistit provozovatele silničního vozidla, doručování do vlastních rukou lze nahradit zveřejněním výzvy nebo oznámením na úřední desce obce, v jejímž územním obvodu se nachází pozemní komunikace, na které se vozidlo nachází, popřípadě také jiným způsobem v místě obvyklým. Lhůty se v takovém případě počítají ode dne zveřejnění na úřední desce.

Tato výzva se nepoužije v případě odstavených vraků (v případě vraků je nutno postupovat dle ustanovení § 19c zákona o pozemních komunikacích).