Poradna pro obce - právní rada hned

Výroční zpráva dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Vzor výroční zprávy, kterou musí obce, městské části/obvody i dobrovolné svazky obcí každý rok zpracovat a zveřejnit.

Celkem bylo vytvořeno 254 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s dokumentem Výroční zpráva dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Podrobný popis

Zákon o svobodném přístupu k informacím ukládá povinným subjektům (mimo jiné obcím/městským částem/obvodům, dobrovolným svazkům obcí, krajům) zpracovat a zveřejněnit do 1. března výroční zprávu týkající se vyřizování žádostí o poskytnutí informací za předchozí kalendářní rok.

Povinnost sledovat stanovené údaje o vyřizování žádostí o poskytnutí informací se vztahuje pouze na žádosti o poskytnutí informací, které byly podány písemně (včetně elektronického zaslání). Předmětem evidence nejsou ústně podané žádosti.

Povinné subjekty mají povinnost zpracovat a zveřejnit výroční zprávu i tehdy, pokud jim nebyla žádná žádost o poskytnutí informace v předchozím kalendářním roce podána, ani povinný subjekt nebyl jinak činný podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt musí výroční zprávu nejen zpracovat, ale též zpřístupnit ve svém sídle a svých úřadovnách na místě, které je všeobecně přístupné a dále zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. www stránkách).

Výroční zpráva musí být zpřístupněna v sídle a úřadovnách alespoň po dobu 1 roku a způsobem umožňující dálkový přístup musí být zveřejněna alespoň 2 roky.