Poradna pro obce - právní rada hned

OZV - zřízení nebo zrušení obecní/městské policie

obecně závazná vyhláška ke změně, zřízení nebo zrušení obecní/městské policie

Celkem bylo vytvořeno 10 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s dokumentem OZV - zřízení nebo zrušení obecní/městské policie

Podrobný popis

Pokud obec hodlá zřídit (zrušit) obecní policii, musí tak v souladu se zákonem o obecní policii učinit obecně závaznou vyhláškou. Zda se obec rozhodne na svém území zřídit obecní policii, je čistě na jejím uvážení (jedná se o právo, nikoli povinnost obce).

Prostřednictvím obecně závazné vyhlášky se toliko zřizuje (zrušuje) obecní policie; zákon o obecní policii nepředpokládá, že by příslušná vyhláška měla obsahovat i další náležitosti. Starší právní úprava ukládala obci, aby prostřednictvím obecně závazné vyhlášky obec upravila též podrobnosti o stejnokroji strážníků, jakož i o jeho nošení. Příslušné zákonné zmocnění však bylo k 1. 1. 2009 ze zákona o obecní policii vypuštěno, a to v souvislosti s přijetím tehdy nového zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Vzor příslušné obecně závazné vyhlášky tak mimo jiné umožňuje obci nahradit starší obecně závaznou vyhlášku (včetně případných novel) novou vyhláškou, která bude upravovat výhradně zřízení obecní policie. Z důvodu právní jistoty pak lze doporučit nahradit starou obecně závaznou vyhláškou právě novou, neboť pro regulaci vybraných záležitostí (např. právě stejnokroje) ztratily obce zákonné zmocnění a v této části lze považovat takovou obecně závaznou vyhlášku za rozpornou se zákonem. Tato skutečnost by přitom neměla mít vliv na zákonnost obecně závazné vyhlášky jako takové co do zřízení obecní policie, avšak je legitimní v tomto směru vyhlášku přizpůsobit platnému zákonu o obecní policii.

Obecně ke zrušení obecní policie je třeba uvést, že zrušení je legitimním rozhodnutím samosprávy. Nicméně je vhodné doporučit, aby při určení okamžiku, k němuž dojde ke zrušení obecní policie, byla reflektována řada souvisejících okolností. Příkladmo bude třeba řešit pracovní poměry zaměstnanců obce zařazených do obecní policie, řešení majetkoprávních souvislostí, účetních aspektů apod. Zrušení existující obecní policie má tedy své různorodé konsekvence, na které je třeba brát zřetel.

Zákon o obecní policii zná pouze "obecní" nebo "městskou" policii; v případě městyse se tak bude jednat o "obecní" policii.