Poradna pro obce - právní rada hned

OZV - školské obvody mateřských škol

vzor obecně závazné vyhlášky

Celkem byly vytvořeny 4 tyto dokumenty

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Obec je povinna stanovit školský obvod (školské obvody) obecně závaznou vyhláškou:
  1. je-li v obci více mateřských škol zřizovaných obcí,
  2. dojde-li k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více mateřských škol zřizovaných některou z těchto obcí,
  3. je-li na území svazku obcí jedna mateřská škola nebo více mateřských škol zřízených svazkem obcí nebo
  4. kombinací způsobů podle bodů 1 až 3.

Školské obvody stanovené v obecně závazné vyhlášce musí v souhrnu pokrýt celé území obce. Pokud by docházelo k překrývání školských obvodů (např. obec zřizuje dvě mateřské školy a školský obvod každé z těchto škol tvoří celé území obce), není tato skutečnost v rozporu se zákonem, nicméně může vyvolávat významné aplikační problémy.

Školský obvod se vždy stanovuje škole jako celku, nikoli jejím jednotlivým „pracovištím“.