Poradna pro obce - právní rada hned

Opatření obecné povahy - daň z nemovitých věcí - návrh

Návrh opatření obecné povahy včetně vyhlášky pro doručení (zveřejnění na úřední desce)

Celkem bylo vytvořeno 15 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Pro zdaňovací období 2025 a následující již nelze stanovit místní koeficient pro jednotlivé (vymezené) nemovité věci (tj. nikoliv všechny nemovitosti z celé obce/celého katastrálního území/celé městské části či obvodu/celé skupiny nemovitých věcí) obecně závaznou vyhláškou, ale je nezbytné, aby pro tyto vymezené nemovité věci vydala obec opatření obecné povahy.

Návrh opatření obecné povahy musí být doručen vyhláškou na úřední desce (zveřejněn).

Automatický dokument obsahuje 2 vzory - vyhlášku (§ 25 správního řádu), jíž se doručuje návrh opatření obecné povahy a samotný návrh opatření obecné povahy.

Rozdíl mezi pojmy „skupina nemovitých věcí“ a „jednotlivé nemovité věci“

Užívá-li zákon o dani z nemovitých věcí pojem „skupina nemovitých věcí“, rozumí se tím skupiny pozemků dle § 5a odst. 1 a skupiny staveb a jednotek dle § 10a odst. 1. Příkladem takových skupin může být skupina lesních pozemků (jako skupina pozemků) nebo skupina rekreačních budov (jako skupina staveb a jednotek). Je-li místní koeficient stanoven pro konkrétní skupinu nemovitých věcí, váže se takový místní koeficient ke všem nemovitým věcem, které lze pod takovou skupinu podřadit, a které se nachází na území obce. Bude-li například stanoven místní koeficient ve výši 4 pro skupinu rekreačních budov, bude se tento koeficient vztahovat ke všem budovám pro rodinou rekreaci a budovám s výjimkou garáží, které plní doplňkovou funkci k rekreačním budovám, na území obce.

Na druhou stranu jednotlivými (resp. vymezenými) nemovitými věcmi jsou konkrétní pozemky, stavby nebo jednotky, pro které se obec rozhodla stanovit místní koeficient individuálně bez ohledu na to, do jaké skupiny nemovitých věcí lze tyto věci podřadit. Takový místní koeficient se tedy váže pouze ke konkrétně vymezené nemovité věci. Jako příklad lze uvést stanovení místního koeficientu pro pozemky, na kterých se nachází parkoviště pro komerční zónu. Takový místní koeficient by se pak uplatnil pouze u těchto konkrétních pozemků, a nikoliv u celé skupiny pozemků, do které je možné tyto pozemky podřadit.

Svouvisející dotazy

Může obec stanovit místní koeficient daně z nemovitosti pro konkrétně vymezené nemovitosti na území obce (například průmyslové oblasti)?

Ano, může. Podle zákona o dani z nemovitých věcí, ve znění od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024, mohla obec stanovit místní koeficient pro všechny nemovité věci na území celé obce či na území jednotlivé části obce. Po delší dobu pak byla dána existence sporu mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra o to, zda lze pod pojem "jednotlivá část obce" podřadit i např. jen jednotlivé pozemky zahrnující typicky průmyslové či logistické areály. Tento spor vyřešil až Ústavní soud, který konstatoval, že jednotlivou částí obce lze rozumět i konkrétní nemovité věci.

K tomu je nutno doplnit, že od 1. 1. 2025 nabývá účinnosti novela, která podstatným způsobem mění institut místního koeficientu. Zejména k otázce místního koeficientu pro konkrétně vymezené nemovité věci lze doplnit, že od uvedeného data je takový místní koeficient možné stanovit pouze prostřednictvím opatření obecné povahy.

Zákon o dani z nemovitých věcí pak stanoví, že stejnopis takového opatření obecné povahy je nutné elektronicky zaslat správci daně, a to do 30. 6. kalendářního roku bezprostředně předcházejícího zdaňovacímu období. 

Má-li tedy dojít ke stanovení místního koeficientu pro konkrétně vymezené nemovitosti již pro zdaňovací období roku 2025, je nutné, aby obec toto opatření obecné povahy přijala a jeho stejnopis elektronicky zaslala správci daně do 30. 6. 2024. 

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Obec má stanoven místní koeficient daně z nemovitosti na základě obecně závazné vyhlášky. Místní koeficient má na všechny nemovitosti stejný. Musíme vydat opatření obecné povahy na zdaňovací období 2025, když obec nechce měnit výši koeficientu ani rozsah?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Kdy je nutné zahájit práce na opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní koeficient pro konkrétně vymezené nemovitosti, máme-li v úmyslu tento koeficient zavést pro příští zdaňovací období (resp. kalendářní rok)?

Zákon o dani z nemovitých věcí stanoví, že stejnopis opatření obecné povahy je nutné elektronicky zaslat správci daně do 30. 6. kalendářního roku bezprostředně předcházejícího zdaňovacímu období.

Proces přijetí opatření obecné povahy je pak procesem časově náročným. Obecně se uvádí, že proces přijetí opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní koeficient, by měl v průměru trvat 80 dní. Tato doba je přitom tvořena jak zákonnými minimálními lhůtami (jež není možné zkrátit), tak individuálními časovými úseky, které se budou odvíjet od konkrétní situace a personálního obsazení jednotlivé obce (například čas věnovaný vypořádání námitek a připomínek), nelze tedy vyloučit, že dojde i k podstatnému prodloužení doby celého procesu.

Má-li tedy například dojít ke stanovení místního koeficientu pro konkrétně vymezené nemovitosti pro zdaňovací období roku 2025, lze důrazně doporučit, aby obec se zahájením procesu vydání opatření obecné povahy neotálela. Obec by tedy měla co nejdříve svolat zasedání zastupitelstva obce, na kterém bude zastupitelstvo schvalovat návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní koeficient. Jeví se přitom vhodným, aby toto zasedání zastupitelstva proběhlo v prvních dnech měsíce dubna, ne-li dříve. 

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Podle zákona o dani z nemovitých věcí platí, že obec je povinna elektronicky zaslat stejnopis opatření obecné povahy správci daně nejpozději do 30. června kalendářního roku bezprostředně předcházejícího zdaňovacímu období. Znamená to, že do tohoto data musí správce daně stejnopis opatření obecné povahy obdržet?

Nikoliv. Zákon o dani z nemovitých věcí v předmětném ustanovení užívá termínu „zaslat“, z jehož užití lze dovozovat, že tato povinnost bude splněna i v případě, kdy obec do uvedeného data stejnopis opatření obecné povahy správci daně toliko odešle. Odešle-li obec do 30. června elektronicky stejnopis opatření obecné povahy správci daně, bude lhůta pro splnění povinnosti zachována.

Dle sdělení FÚ přitom v roce 2024, kdy 30. červen připadá na neděli, postačí, obdrží-li jej správce daně 1. července.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.