KVB advokátní kancelář s.r.o.

Zkušenosti z praxe AK KVB

30. září 2020

Novela trestních předpisů. Od 1. 10. 2020 nabývá účinnosti novela trestního zákoníku a dalších trestních předpisů. Zřejmě nejzásadnější změnou je zvýšení hranic škod pro kvalifikaci určitého protiprávního jednání jako trestného činu.

Zobrazit více ...

17. září 2020

Souběh nájemného a místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Několik našich klientů z řad obcí se na nás v poslední době obrátilo s dotazem ohledně souběhu nájmu a výběru místního poplatku za užití pozemku, který tvoří veřejné prostranství. V těchto situacích je nutno rozlišovat 2 roviny, a sice uzavírání nájemní smlouvy (popř. smlouvy o výpůjčce apod.) a platbu místního poplatku za užívání veřejného prostranství, který může obec zavést prostřednictvím obecně závazné vyhlášky (OZV).

Zobrazit více ...

04. září 2020

Novely školského zákona - Školský zákon doznal v posledních měsících několika změn. První z nich kromě úpravy maturitních zkoušek se přizpůsobuje novodobému trendu lesních mateřských školek, druhá pak byla vynucena situací kolem šíření nákazy COVID-19,

Zobrazit více ...

Aktuality ze SMO ČR

25. září 2020

Tisková konference Svazu opět upozornila na nejasné nastavení veřejných financí pro města a obce. 25. září byla svolána tisková konference Svazu měst a obcí ČR, kde se opět mluvilo o potřebě vyjasnit, s jakými financemi mohou obce dlouhodobě počítat a jak stát bude kompenzovat legislativní změny, které ubírají peníze z rozpočtů obcí.

Zobrazit více ...

23. září 2020

Metodika pro obecní úřady a okrskové volební komise. Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo metodiku pro obecní úřady a okrskové volební komise k průběhu voleb 2020. Předpis klade důraz na hygienická a protiepidemická opatření.

Zobrazit více ...

16. září 2020

Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření koronaviru. Vláda doporučuje, aby, pokud jde o dodržování případných zpřísněných hygienických pravidel provozu, úřady postupovaly v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými orgány ochrany veřejného zdraví v působnosti Ministerstva zdravotnictví, resp. Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany.

Zobrazit více ...