KVB advokátní kancelář s.r.o.

Zastupitelstvo on-line krok za krokem

I po skončení nouzového stavu je možná účast členů zastupitelstev obcí a ostatních osob včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva obce prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti (distančně), např. formou telekonference nebo videokonference, pokud umožňují uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva.

Připravili jsme pro vás právní i technický návod, jak uskutečňovat zasedání zastupitelstva prostřednictvím videokonference, tedy tak, aniž by se jednotliví zastupitelé museli fyzicky scházet na jednom místě. Tyto postupy jsou samozřejmě využitelné i pro jednání rady obce, či jednání dalších orgánů obce.

Popsané řešení lze využít i v případech, kdy zasedání proběhne „standardním“ způsobem a část zastupitelů se sejde na jednom místě, nicméně někteří zastupitelé využijí možnosti připojit se k zasedání on-line.

Stav k 17. květnu 2020

Přístup k návodu mají pouze přihlášení uživatelé, kteří si k textu pořídili přístup. Přihlásit se můžete zde.

Nejčastější dotazy k zasedáním zastupitelstev on-line

Které záležitosti může zastupitelstvo projednávat na on-line zasedání?

Může se on-line zasedání zastupitelstva účastnit veřejnost?

Kdo zajistí osobám účastnícím se on-line zasedání zastupitelstva technické vybavení?

Ochrana osobních údajů

Jaké je třeba technické vybavení

Slovníček pojmů

Zastupitelé

Občané, vlastníci nemovitostí

Veřejnost

Připojení k internetu

Software (programové vybavení, aplikace) pro konání videokonference - zastupitelstva

Příprava zasedání

Termín zasedání, místo pro veřejnost

Program zasedání

Vytvoření virtuální místnosti

Zveřejnění informací o zasedání

Zasedání zastupitelstva

Připojení se předsedajícího

Připojení se ostatních účastníků

Ovládání

Správa účastníků

Hlasování

Po skončení zasedání zastupitelstva

Zápis

Tipy

Pomocník s řízením zasedání

Jak si usnadnit zasedání

Přístup k návodu mají pouze přihlášení uživatelé, kteří si k textu pořídili přístup. Přihlásit se můžete zde.

Časově neomezený přístup k tomuto návodu získáte za 1 kredit. Objednejte si kredity v rámci předplatného zde.

Časově neomezený přístup k tomuto návodu získáte za 1 kredit. Požádejte správce, aby objednal v rámci předplatného kredity.

Časově neomezený přístup k tomuto návodu získáte za 1 kredit.

Zkušenosti z praxe AK KVB

30. září 2020

Novela trestních předpisů. Od 1. 10. 2020 nabývá účinnosti novela trestního zákoníku a dalších trestních předpisů. Zřejmě nejzásadnější změnou je zvýšení hranic škod pro kvalifikaci určitého protiprávního jednání jako trestného činu.

Zobrazit více ...

17. září 2020

Souběh nájemného a místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Několik našich klientů z řad obcí se na nás v poslední době obrátilo s dotazem ohledně souběhu nájmu a výběru místního poplatku za užití pozemku, který tvoří veřejné prostranství. V těchto situacích je nutno rozlišovat 2 roviny, a sice uzavírání nájemní smlouvy (popř. smlouvy o výpůjčce apod.) a platbu místního poplatku za užívání veřejného prostranství, který může obec zavést prostřednictvím obecně závazné vyhlášky (OZV).

Zobrazit více ...

04. září 2020

Novely školského zákona - Školský zákon doznal v posledních měsících několika změn. První z nich kromě úpravy maturitních zkoušek se přizpůsobuje novodobému trendu lesních mateřských školek, druhá pak byla vynucena situací kolem šíření nákazy COVID-19,

Zobrazit více ...

Aktuality ze SMO ČR

25. září 2020

Tisková konference Svazu opět upozornila na nejasné nastavení veřejných financí pro města a obce. 25. září byla svolána tisková konference Svazu měst a obcí ČR, kde se opět mluvilo o potřebě vyjasnit, s jakými financemi mohou obce dlouhodobě počítat a jak stát bude kompenzovat legislativní změny, které ubírají peníze z rozpočtů obcí.

Zobrazit více ...

23. září 2020

Metodika pro obecní úřady a okrskové volební komise. Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo metodiku pro obecní úřady a okrskové volební komise k průběhu voleb 2020. Předpis klade důraz na hygienická a protiepidemická opatření.

Zobrazit více ...

16. září 2020

Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření koronaviru. Vláda doporučuje, aby, pokud jde o dodržování případných zpřísněných hygienických pravidel provozu, úřady postupovaly v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými orgány ochrany veřejného zdraví v působnosti Ministerstva zdravotnictví, resp. Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany.

Zobrazit více ...